[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570327208395.mp4 (1.41 MB, 480x848, 30:53, 4OLqeVhrwZensKaw.mp4) ImgOps Google

59d7f No.59037

:DDDDDDDDDD
Taş atan suriyeli çocuğa ALFA "Türk geliyor erkek geliyor" tokadı:

https://twitter.com/mamoteckto/status/1180631073052647429

94b40 No.59038


9736e No.59041

Kek geçen de bi s* virüsü okulda tosunlandığı için intihar etmişti :DDD(KURALLAR.HTML)

e2fd4 No.59048

S kardeşlerimden özür diliyorum

a7264 No.59055

Suriyeli alfalar tarafından tosunlanmış türk gencinin yardımına KÜRT boğaların koşacağı o sevgi dolu günler uzakta değil.

https://youtu.be/3VGOK_aBqs0

5e99c No.59083

File: 1570388529029.jpg (69.36 KB, 900x543, 300:181, s-585b30e1e9ccfdf043ee7f67….jpg) ImgOps Google

Nasıl göd yaktısya arapçılarla solcu gavadlar birbirlerine sarılıp ağlıyorlar KEEEEEK[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]