[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570306637871.webm (1.11 MB, 854x476, 61:34, Rec 0001.webm) ImgOps Google

eeb72 No.59011

>almanlar neden türklerden nefret ediyor?

02f52 No.59017

ahahah kendinden bir kafa ufak , çok daha az atletik anadolu kadını bile nasıl korkutmuş cermen piçini.

6c47f No.59022

üstteki anon murat deyince tıktık etti buldum videoyu.

https://www.youtube.com/watch?v=tKK_Z65ORTQ


yav bunlar hadi burada et yiyemediği için zombi gibi geziyor. orada da mı yiyemiyorlar? helal et bulamıyorlar galiba.

5f1b6 No.59084

>>59017

Bence hamamböceği sanmış

4c741 No.59085

File: 1570389920532.png (282.4 KB, 393x367, 393:367, Untitled.png) ImgOps Google

:DDD

32fdb No.59086

>>59085
lan tip olarak birbirlerine aşırı derecede benzemiyorlar mı? videosu olmasa fotoşop sanacağım neredeyse[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]