[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570172702229.jpeg (85.41 KB, 476x546, 34:39, B8C15F0E-2AB5-4A6C-B372-7….jpeg) ImgOps Google

566d6 No.58891

Şu twiti /pol/‘e açıp göt yangınını izlemeyi çok isterdim kek. Baksanıza anonlar twitin altındaki kişilerin en az yarısı beyaz-siyah melezi. Şaka maka dünya nereye gidiyor?
https://twitter.com/haileylainee/status/1179467623773478912?s=21

1a48e No.58913

File: 1570204095355.gif (292.92 KB, 400x225, 16:9, gegso.gif) ImgOps Google

>genetik havuzu tarxana olan bir tezekistanlı ol
>melezlik kötü

db227 No.58919

maaşallah ya hepsi çok güzel. inşallah bahtları da güzel olur.

089c7 No.58920

valla çoğu çok güzel bence. dünyanın gittiği yeri sevdim ben.

d92ca No.58921

>>58920
bu anon da benim gibi aydınlanmış. tüccar dediğiniz adam bizim için çalışıyor. barış dostluk ve seks istiyor. başka bir şey değil.

442f5 No.58928

>>58921
ama onu seçilmiş birkaç milyon azınlık için istiyor

7a7ae No.58931

File: 1570215896059.jpg (63.28 KB, 1080x1268, 270:317, 64811755_333432754237802_6….jpg) ImgOps Google

melezliğin neden kötü birşey olduğunu ildirdin anlayamadım? japon, hint, anadolulu, redneck ve ingilizler gibi sürekli aynı genetik havuzdan evlenip dişleri karman çorman, envai çeşit milyonda 1 görülen genetik deformasyonlara sahip, güçsüz, çirkin bireyler mi dünyaya getirilsin onu mu istiyorsun? tüm dünyada insanlar birbiriyle karışmalı.

8ed06 No.58958

File: 1570245956506.jpg (247.56 KB, 728x987, 104:141, page.jpg) ImgOps Google

>>58931
>diş yamukluğunun genetik olduğu ildiri
http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200251h.html
iki grup arasındaki tek far 1-2 jenerasyon

19c2d No.58959

Çok ilginç bir şey farkettim anonlar. Anne babası güzel olanlar güzel kızlar. Belki bu yüzden o kadar çirkinim :(

98014 No.58964

File: 1570281883406.gif (570.94 KB, 200x200, 1:1, .gif) ImgOps Google

>>58959
işte bu bir çok şeyi açıklar

8d5a4 No.58978

File: 1570292221476.jpg (67.94 KB, 540x773, 540:773, c67a24dc0917152c0744a5f590….jpg) ImgOps Google

>>58891
Üstelik bunlar 90’ların ortası ve sonlarında yapılmış evlilikler. Henüz daha normalleştirilmeyen, netflix gibi platformların her ürünün içine sıkıştırmak için çabalamadığı dönemler. Günümüzde artık beyaz-siyah çiftler aşırı yaygın. Avrupa-ABD’de her 2-3 çiftten birisi böyledir.

8ed06 No.59858

File: 1571231640601.png (292.29 KB, 617x309, 617:309, Screen-Shot-2016-08-30-at-….png) ImgOps Google

çirkin beyaz+çirkin zenci=ortalama/ortalama üstü melez

53e34 No.59868

dünya çekici insanların oyun parkı gibi bir yer bu dünyada çirkinlere yer yok[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]