[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570041204570.jpeg (16.11 KB, 200x240, 5:6, 705ED4FD-0D8F-40D9-B391-C….jpeg) ImgOps Google

27749 No.58793

iddiada yüksek oranlı tek kupon yapmak yerine sürekli düşük oranlı ama garanti gibi olan maçlara kuponlar yapıp küçük küçük kazançlarla sürümden kazanılmaz mı?

t. iddia noob

b512b No.58794

kazanılır. kazanılmasa milyonlarca insan niye bahis yapsın.

27749 No.58796

>>58794
ne kadar çok kişi yapıyorsa o kadar mantıklı yani.

b512b No.58797

>>58796
kimse aptal değil oraya çoluğunun çocuğunu rızkını boş yere yatırsın

b65aa No.58799

garanti gibi dediğin tutma ihtimali %88 olan 10 tane 1.05 lik oranlardan 1 tanesi tutmayınca cortluyorsun

78356 No.58846

>iddia

kokuttunuz[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]