[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570024470448.jpg (1.15 MB, 1800x1236, 150:103, couples-talking-about-prob….jpg) ImgOps Google

a2af2 No.58773

Rusya batılı mıdır doğulu mudur?

>inb4 her ikisi de hojum

97c0b No.58777

doğuludur ve tartışmaya açık bile değildir. sosyal bilimlerle en ufak alakası olan bir kimse bu soruya "batılıdır" yanıtını vermez. hiçbir örneğini bulamazsın.

63224 No.58778

kes sesini kürt piçi(KURALLAR.HTML)

a2af2 No.58813

>>58777
moğollar batılı derler hep ruslar için. aynı şekilde türki devletler de aynı kanıdalar.

b3e4c No.58814

ayni turkolar gibi batililasmaya calisip da beceremeyen dogulu bir millet

97c0b No.58834

>>58813
o moğol halkının kanısıdır, ben sosyal bilimlerden ve bununla uğraşan insanlardan bahsediyorum. bunu moğol akademisyenler söylüyorsa savlarını merak ettim.

eb3e6 No.58960

bence batılı yine de ne dersen de[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]