[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569940141033.jpg (1.17 MB, 3328x1872, 16:9, P_20191001_172603.jpg) ImgOps Google

404f2 No.58711

telefon ekranını japonla yapıştırmak üstadlık mıdır

404f2 No.58717

File: 1569943897056.jpg (14.22 KB, 554x554, 1:1, images.jpg) ImgOps Google

lowlife olmak istemiyorum artık

404f2 No.58718

File: 1569944163866.gif (831.77 KB, 460x354, 230:177, w.gif) ImgOps Google

gücüme gidiyor hrgg

00dfd No.58753

>>58711
ihtiyacın olan buydu n11.com
https://www.n11.com/markalar/Msi?pg=2

uv glue diye de arayabilirsin japon dediğin şey plastiğin formunu bozuyor

00dfd No.58754


404f2 No.58759

>>58754
güzel bir şey ama telefon o kadar etmez. ince çift taraflı bant alınabilirdi ama uğraşmak istemedim. çat çat yapıştırdım geçtim. zaten gözden çıkardım artık bunu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]