[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569937604615.jpg (34.36 KB, 655x527, 655:527, 02f.jpg) ImgOps Google

c05c2 No.58705

Türklere bir sorum var. Sizce Türkiye Avrupa mi yada Orta Dogu yada Bati Asyali bir ülke'mi?

37898 No.58707

File: 1569938633442.png (677.97 KB, 678x452, 3:2, ClipboardImage.png) ImgOps Google

TÜRKLER KİM Mİ ?
- Korkusundan Çin seddi yaptırılan (Mete)
- Avrupa'ya aman dileten (Attila)
- 50 binle 200 bin kişilik orduyu yok eden (Alparslan)
- 2 bin kişi ile 500 bin haçlı ordusunu Hatay'a kadar kovalayan (Kılıçarslan)
- 40 çeriyle binlerce kişilik Çin'e karşı duran (Kürşad)
- Gemileri karadan yürütüp çağ kapatıp çağ açan (Fatih)
- Herkesin 'Bitti, gitti' dediği zamanda topraklarını düşmanlardan kurtaran (Atatürk)

c05c2 No.58756

>>58707
Atila ve Mete Turkmudu?

0faf1 No.58779

Avrupa olmadığı zaten kesin. Ortodoks Hristiyanlığın yayılma alanındaki ülkeler de genel olarak Avrupa sayılmaz zaten, Avrupalılık bir coğrafi konumdan çok belirli tarihi olayları, özellikle de Aydınlanma ile Sanayi Devrimi'ni kapsayan aralıktakileri, eşzamanlı ve süreğen biçimde yaşamış olmayı gerektirir.
Batı Asya ve Orta Doğu arasında ise benim oyum Orta Doğu'dan yana olur.

de52d No.58781

Türk olmak zordur, çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur, çünkü Türk ile savaşırsın..

0faf1 No.58835

>>58707
>>58781
bunların sorulan soruyla ne ilgisi var?

c6344 No.58843

File: 1570121300123.gif (645.42 KB, 479x422, 479:422, source.gif) ImgOps Google

>>58779
>ilkokul mezunu türbanlı anan olsun
>aydınlanma sanayi falan klişeleri sıç

0faf1 No.58888

>>58843
>tahtada kanserleşmiş türbanlı ana, ilkokul mezunu, bokistan, hurrr durr çemberotuzbirinden çıkmadan cümle bile kurama.
>herkesin bildiği şeyler asla doğru olamaz sadece revizyonist "tarihe bir de şuradan bakalım"cıların ve komplo teorisyeni şizofrenlerin sansasyon çabaları gerçek olabilir çünkü ben sıçanım, köşeliyim.
>klişe

varsa bir bildiğin ya da karşı argümanın söyle, yoksa boş konuşma anon.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]