[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569872061495.jpg (349.19 KB, 1280x800, 8:5, 5d91fb76c03c0e2454178c32-j….jpg) ImgOps Google

059d4 No.58648

https://twitter.com/sahibe_helen

insanların özel hayatı dövleti neden ilgilendiriyor? niye içeri almışlar helen bacımızı?

65315 No.58649

fuhuş(haram sex) yaptığı için

059d4 No.58651

>>58649
arkadaş zorla mı yapmış, milletin kocasını oğlunu falan mı kaçırmış? teknesinde kendi halinde kırbaçlamış soyaoğlanları, kime ne? alan memnun satan memnun kırbaçlanan memnun

9d3c7 No.58654

File: 1569872586727.jpeg (44.23 KB, 255x750, 17:50, i,i,.jpeg) ImgOps Google

>>58648
hazır konusu açılmışken 140journos bdsm videosunu bulabilecek var mı? o daha efsaneydi.

38f29 No.58660


67ea8 No.58688

>>58660
Teşekkür ederim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]