[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569793441656.jpg (188.9 KB, 591x651, 197:217, Emmanuel_Carasso-1.jpg) ImgOps Google

dc454 No.58582

>ohk ittihatçıların önde gelenleri ve kurucularının gizli ve açık ibraniler olması
>ohk ermeni, süryani, rum ve pontus soykırımını yapanların sabetaycı olması
>ohk cumhuriyetk kurucu kadro yahudi
>ohk mallarına konmaları
>ohk koçların, boynerlerin bu sayede zengin olması

81237 No.58583

File: 1569793884233.jpg (94.42 KB, 900x900, 1:1, trash.jpg) ImgOps Google

>ermeni, süryani, rum ve pontus soykırımı

dc454 No.58584

File: 1569793898502.png (27.67 KB, 763x290, 763:290, Ekran Alıntısı.PNG) ImgOps Google


dc454 No.58585

File: 1569794880545.jpg (22.65 KB, 177x355, 177:355, yamtar.jpg) ImgOps Google

>>58583
bir çöp görmek istiyorsan yaşadığın ülkeye ve sefil halkına bak. istediğin kadar seyredebilirsin ta ki çöp dökülene kadar.
bu topraklarda başından beri yaşayan, sayısız kültürel birikim ve eser bırakan köklü kadim halkları eleştirmek senin gibi yahudi kölesi soykırımcı bir lağım faresinin haddine değil.

465e0 No.58586

File: 1569795610268.jpg (203.44 KB, 505x744, 505:744, pepe osmanlı.jpg) ImgOps Google

>>58585
eleştirmek haddimize değil ama soykırmamıza kimse karışamaz :DDD

090fb No.58589

File: 1569825510237.jpg (105.32 KB, 960x591, 320:197, 1562365386128.jpg) ImgOps Google

>>58585
Merak etme k*rdo sıra sanada gelecek.O öküz hindu kökenli boktenli anana nasıl ki sen türkçe konuşana kadar tecavüz ettiysek soykırım yapmasını da iyi biliriz.
Talat paşanın sabun yaparken dışarıya boşalttığı ermeniden ve bok kokan bir pajeetten doğduğun için senin konuşmaya hakkın yok aşağılık ırk seni.(KURALLAR.HTML)

54270 No.58632

File: 1569866550983.jpg (38.34 KB, 670x371, 670:371, ata3.jpg) ImgOps Google

>>58589
>sanada[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]