[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569695896859.jpg (28.88 KB, 814x410, 407:205, 1111.JPG) ImgOps Google

4dc7a No.58490

https://www.youtube.com/watch?v=9NkKj0aNB0s
taze video. you talking to me'li

e7585 No.58499

File: 1569699100665-0.png (832.24 KB, 1024x1136, 64:71, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1569699100665-1.png (329.44 KB, 529x669, 529:669, ClipboardImage.png) ImgOps Google

yüzleri nasıl böyle birbirine başarıyla oturabiliyor?

>>58490
bu kanal sana mı ait op? deepfake iplikleri sana mı aitti?

1126e No.58510


ef128 No.58517

>>58499
>ikisi de italyan
>birbirlerinen ne gadan da benziyola aaa :DD
akıl sır ermez

fdfb2 No.58533

File: 1569743679143.png (6.32 KB, 200x200, 1:1, 3bear.png) ImgOps Google

hiç photoshop ya da video edit geçmişi olmayan birisinin bunu yapmasını sağlayan basit uygulamalar var mı anonlar?

4dc7a No.58534

>>58533
GALİBA. photoshop ve video edit bilmene gerek yok ama uygulama sağlam bilgisayar istiyor. internette "şuna tıkla. sonra buna. kaynak videoyu seç. hedef videoyu seç. buna tıkla. 3-4 şeye daha tıkla ve bekle" şeklinde yönlendirmeler var. olay basit gibi gibi ama iyi bilgisayar lazım. CUDAlı mudalı.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]