[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569515716896.png (1.78 MB, 1093x1200, 1093:1200, ClipboardImage.png) ImgOps Google

60166 No.58279

KEK beee boka bakın bokistan uğruna bok yoluna gitti
ayrıca
>Gerilla tv GoPro'nuz bizde Bir ara gelinde iade edelim 😂
bu memleketin gerçek köşelileri askerlerdir yau askerler

325e3 No.58287

File: 1569522581299.jpg (265.78 KB, 480x800, 3:5, Screenshot_2019-08-30-23-4….jpg) ImgOps Google

evlerinde yakın, arabalarında yakın, yataklarında yakın. kürdoların hepsini yakın.

40d96 No.58290

File: 1569524375769.png (133 KB, 284x244, 71:61, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>58287
kekstra

f3a90 No.58293

File: 1569526219154.jpg (237.32 KB, 1600x1073, 1600:1073, death_of_iraqi_soldier_199….jpg) ImgOps Google

>>58287
Yav ne istiyorsunuz barbarlar ne istiyorsunuz xırsızlar..

ef637 No.58294

File: 1569527934358.png (1.42 MB, 1334x750, 667:375, 343F6530-658E-4D7E-8BCA-D1….png) ImgOps Google

Xex

325e3 No.58297

File: 1569534713435.jpg (92.28 KB, 601x402, 601:402, kürdo golf.jpg) ImgOps Google


325e3 No.58298

File: 1569534921281.jpg (66.06 KB, 540x405, 4:3, tsk-saldirilari-fiyaskodur….jpg) ImgOps Google

bu kadar kılsız olduklarını bilseydim çok daha önceden enlist olurdum :-DD

t. kıtaya yerleştirildiğinde kürdo esir sikecek alfa koMMMando

630fe No.58300

>>58297
Gopro videosunu at boşver bunları

9e1ca No.58303

File: 1569541513953.jpg (57.33 KB, 539x463, 539:463, 3boeph.jpg) ImgOps Google


325e3 No.58317

>>58293
KEK be literally Morannon orklarına benziyor[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]