[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569253322080.mp4 (5.17 MB, 352x640, 11:20, qwerty.mp4) ImgOps Google

5a953 No.58073

Büyüdüm erkek oluyorum, bu mutlu günüme tüm sevenlerimi bekliyorum.

bf5de No.58075

File: 1569259635083.gif (4.66 MB, 498x322, 249:161, 62ce03cdfd3ffa20e182798fe7….gif) ImgOps Google

yer ankara olabilir, orada normal böyle şeyler. inanmayan tüccartüp'teki ankara oyun havası videolarını izlesin.

69a4f No.58085

şu memlekete icmb atın bu nasıl cringedir yarabbi

69a4f No.58086


0d128 No.58118

File: 1569327974853.jpg (59.21 KB, 552x598, 12:13, pipi pilavı.jpg) ImgOps Google

Yolda yürürken saçını maviye boyamış kız görünce içinden "kucaktan kucağa hopluyordur bu" diyen türbanlı karılar da oturup tiyatro izler gibi izliyorlar. Bir de lawfag anonlar bunun hukuken çocuk istismarına girip girmediğini açıklayabilir mi?

e5de8 No.58119

>>58118
O mavi saçlı kızların yaptığı en masum şey kucaktan kucağa atlamak anası bacısı rakı sofralarına meze olsa sesi çıkmayacak olan gavat anon.

0d128 No.58122

File: 1569330958358.jpg (17.38 KB, 312x162, 52:27, alev alev yanıyor.jpg) ImgOps Google

>>58119(KURALLAR.HTML)

0476f No.58126

>>58119
>ben sikişemeyen ezik bir otistiğim
>sikişebilen herkesi dandik bi sitede kötüleyerek götümdeki mabed-i yangına merhem olayım

a13fc No.58128

>>58126
Asil büllüşümü büslük abcuklara sürtüştürüp sokuşturmuyorum ve bununla gurur duyuyorum.

c5f17 No.61574

Kek be başları derde girince bütün suçu dansöze atmışlar
:-DD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]