[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1568801519432.jpg (142.56 KB, 1290x1300, 129:130, 18573211-happy-wizard-with….jpg) ImgOps Google

88d41 No.57542

2d6d8 No.57566

>>57542

Bir şeyi tecrübe etmeden kesin yargıda bulunmak kötüdür de ondan. 1 kere sik beğenmezsen devam et büyücülüğe. Kimse herkes tavşan gibi sikişmeli demiyor zaten

701c3 No.57570

>>57566
işte o "1 kere" bir türlü olmuyor. vallahi artık taciz ve tecavüzleri tasvip etmesem de doğal karşılıyorum, 29 yıl bakir yaşamaktansa o tecrübeyi zorla da olsa tatmak en iyisi.

94e03 No.57572

>>57566
tamam aç poponu bi kerecik sikelim o zaman

af75b No.57573

>>57570
30 yıl evde oturursan tabi çiftleşemezsin. ve çiftleşmemelisin de.

6ccef No.57603

>>57542 adam pure pwnage rp'si yapıyor galiba[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]