[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1562870740643.jpeg (27.45 KB, 592x518, 8:7, images (2).jpeg) ImgOps Google

f526e No.50589

Fap Yok Temmuz şimdiye kadar fena gitmiyor. İlk defa bir ayı tamamlayacağım galiba.

6df04 No.50598

süre bittikten sonra bu atmadığım süreyi tek bir günde harcıyorum elde var 0[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]