[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1560295330183.jpg (25.19 KB, 679x679, 1:1, 61LcnG0T3RL._UX679_.jpg) ImgOps Google

7cef7 No.47885

Modernizm ve post-modernizmi felsefi terimlere çok bağlı kalmadan bilal’e analtır gibi anlatacak bir anon var mı?

9ec35 No.47893

imkanı yok anon.

7cef7 No.47899

>>47893
Tamam felsefi terimleri istediğin kadar katabilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan öyle yaz

46504 No.47918

modernistler her şeye karşı çıkarlar, fakat temel aldıkları bir nokta yoktur. sadece karşıdırlar. şu iyidir demezler. her şeye karşı çıkarlar. anlamsızca.post modernizm de, tüm kültürler birleşmeli ve ortaya interkültürel bir yapı çıkmalı diyor

eaa75 No.47919

>>47918
Hayır.

30b5a No.47923

Bağlama ve kullanıldığı kültüre göre bu kelimeler çok farklı anlamlara gelirler. Örneğin ingilizcede modernity ve modernism iki farklı şeyken bokçada ikisine de modernizm diyoruz. Neyse. Çok genel olarak modernist akımlar bir ideale ulaşmayı hedefler, post modernizm ise bu katılığın yarardan çok zarar getirdiğini savunur, biraz rahat olun der.

7fba9 No.47924

>>47918
güzel olta.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]