[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1560267338175.jpg (68.14 KB, 1023x681, 341:227, depositphotos_3449567-stoc….jpg) ImgOps Google

4263c No.47826

>3000 liran olsun ama buna rağmen mutsuz ol

7d2b8 No.47827

File: 1560267638538.jpg (10.62 KB, 181x237, 181:237, 1552896364549-2.jpg) ImgOps Google

>500 dolar

4263c No.47828

>>47827
bu hayatta her şey para değilmiş ben bunu öğrendim

01d5d No.47850

neden mutsuzsun anon?

bakirim diye zırlayacaksan cevap vermene gerek yok

decb1 No.47864

>>47828
bir kilo et seksen lira anon ac adam mutlu olmaz

4ae7b No.47878

o kadar parayı saklamak için depoya falan ihtiyacın olmalı.

e5027 No.47913

File: 1560332577012-0.jpg (4.74 MB, 4608x3456, 4:3, IMG_20190612_123737.jpg) ImgOps Google

File: 1560332577012-1.jpg (3.21 MB, 4608x3456, 4:3, IMG_20190612_123308.jpg) ImgOps Google

>Fiziksel olarak 720 murican yahudisi + 600 kemal + 500 İsveç kronun olsun ama buna rağmen bir bok gibi hisset

d5817 No.47917

>>47850
murat yüzünden türk çanlarında bile el tutuşmasızlık aşağılanır oldu. bizi rahat bırakın, biz annesi babası tarafından bile yaşlanınca onlara bedava uşaklık yapmak şartıyla seviliyormuş gibi yapılan kendi halinde insanlarız.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]