[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1559993303961.jpg (19.26 KB, 381x218, 381:218, 9b146c_6296634eb66b46529f1….jpg) ImgOps Google

f54c4 No.47520

/b/ - Rastgele

Tarihte En Eski Kaynak
rast [ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]
rast gelmek [ Tezkiret-ül Evliya (1341) : fariğ ol kim iş senün kıyasuŋ birle rast gelmez. ]
Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni
Farsça rāst "1. düz, doğru, hayırlı, şanslı, 2. sağ taraf, 3. İran musikisinde bir makam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde rāşta- "düz, doğru, sağ taraf" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rg-sta- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reg- "yöneltmek, yönetmek" kökünden türetilmiştir.

Ek Açıklamalar
Aynı kökten Latince rectus, Almanca recht, İngilizce right, Fransızca droit (düz, doğru = sağ), Latince regere, rect- (dizmek, düzeltmek, düzenlemek, yönetmek), rogare (önermek), regula (kural, cetvel), rex, reg- (kral), Sanskritçe rājā (kral), raśtra (krallık).

aa285 No.47523

acaba neden sağ taraf hep şans, doğruluk vs. ile ilişkili? bunun kültürel kökeni nedir?

4098c No.47524

>>47523
Tanri böyle arzu etti

Sinister(ingilizce)=Şeytani
Sinistere(Latince)= Sol

f54c4 No.47530

>>47523
İnsanların çoğunuluğu sağlak olduğu için sağ elin/tarafın doğru olduğuna dair bir düşünce gelişmiş olması olası.

7c73b No.47549

File: 1560022056043.jpeg (30.75 KB, 452x678, 2:3, images (10).jpeg) ImgOps Google

Hidayet=hediye

Etimoji deli işidir bir girerseniz latin gırık köklerde Arabic sarf ve nevh de bulursunuz kendinizi ve çok zevkli bir iş

Humus (toprak)=humanus(insan) Latince bu da eski dillerin şeylerle ilişkisi daha harbi

Ve bana sorarsanız kelimelerle düşündüğümüzü söylersek ki öyle bu kelimelerin keyfiyeti çok önem arz ediyor şu kitabı tavsiye ederim: written in stone

Kitaptan küçük bir anektot:

Poo ağız dan çıkış sesi puh gibi bunu o bölümde açıklıyor vs ama benim ilgimi şu çekmişti mesela anadoluda boka POH derler mi? Derler ve öyle şeyler işte o kitaba bakın fena değil

f54c4 No.47609

>>47549
>The phenomenon of a derivational relationship between the words for both earth and man is also seen in Semitic languages: Hebrew אָדָם‎ (adám, “man”), אֲדָמָה‎ (adamá, “soil”).
Güzel.

5c00e No.47615

latincem var istedigini sorabilirsin op

f54c4 No.47628

efendi=otantik

efendi>Orta Yunanca avthéntis αυθέντης "bey, sahip, mevla, Bizans'ta bir saygı unvanı">Eski Yunanca authéntēs αυθέντης "reşit ve mümeyyiz kişi, vekil olmayan, asil">Eski Yunanca authéntō αυθέντω "sorumluluk ve yetki sahibi olmak"

otantik>Fransızca authentique "aslına uygun">Eski Yunanca authentikós αυθεντικός (aynı anlam)>Eski Yunanca authéntēs αυθέντης "1. bir işi kendi yapan kimse, asil, vekil olmayan, 2. soylu kimse, efendi"

c69ee No.47879

File: 1560293600908-0.jpg (17.26 KB, 250x190, 25:19, 250px-Human_placenta_baby_….jpg) ImgOps Google

File: 1560293600908-1.jpg (112.89 KB, 960x413, 960:413, OLI-0419-Healthy-GreekBake….jpg) ImgOps Google

File: 1560293600908-2.jpg (49.04 KB, 883x651, 883:651, 3675-pileki-bileki-ekmek-t….jpg) ImgOps Google

File: 1560293600908-3.jpeg (36.83 KB, 450x450, 1:1, f0d3e9bf-ac3f-47c2-a058-4….jpeg) ImgOps Google

Pileki dilimizde yemek yutensılı olarak bulunan düz derin olmayan taş çömlek plaki plaki taşı ve nihayetinde yemeğe ismini veren şey, barbunya plaki balık plaki vs plake

hmm burada bir şeye bakın F ve P ses olarak yakınlar ve hoop FLAKE(düz küçük bir şey) tahmin edin nerden evet plake

devam edelim Placenta=evet o da aynı kökten sebebi de dışa çıkan bir plasentanın bir plaki gibi görünmesi

şekil alakalıdaki 4 ayrı şeyin de aynı ve çok yakın kökeni olması bile hayranlık verici

0e813 No.47906

>>47879
Flake dışında haklısın ama flake'in πλακ- kökünden geldiğine dair bir şey bulamadım.

c69ee No.47911

File: 1560326039293.jpg (1.21 MB, 1600x1200, 4:3, 1544290875632.jpg) ImgOps Google

>>47906
flake (n.)
"thin flat piece of snow; a particle," early 14c., also flauke, flagge, which is of uncertain origin, possibly from Old English *flacca "flakes of snow," or from cognate Old Norse flak "flat piece," from Proto-Germanic *flakaz (source also of Middle Dutch vlac, Dutch vlak "flat, level," Middle High German vlach, German Flocke "flake"); from Proto-Indo European root *plak- (1) "to be flat." From late 14c. as "a speck, a spot."[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]