[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1559935465798-0.png (11.24 KB, 300x250, 6:5, images.png) ImgOps Google

File: 1559935465798-1.jpeg (2.17 MB, 3024x4032, 3:4, IMG_20190607_221655-01.jpeg) ImgOps Google

3b499 No.47483

Okuduğum kitapları bağışlayayım mı? Kararsızlık içerisindeyim.

5822a No.47485

5'er liradan okut

0288f No.47493

File: 1559939497917.jpg (72.34 KB, 700x700, 1:1, IMG_20190511_004229_665.jpg) ImgOps Google

Anonimlik problem olmasa satın alırdım. Sıfırdan kitap alacak param yok ve astigmat olduğumdan telefondan okuyamıyorum

5d364 No.47494

File: 1559939615954.jpg (82.94 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault (1).jpg) ImgOps Google

>>47493
bende de astigmat var fakat telefondan okuyorum. ne gibi bir sorun teşkil ediyor anon?

3b499 No.47500

File: 1559946125169.gif (3.03 MB, 404x205, 404:205, Untitled1.gif) ImgOps Google

letgodan satayım öyleyse? içime kurt düşürdünüz halbuki bilabedel şehireki okuma evine vermeye meyilliydim.

Düşünelim 100 tane desek 100*5=500kamal

Çekmeye değmez bağışlamak daha iyi ve daha erdemli

okuma evi öyleyse

5822a No.47501

>>47500
kitapçılar alır 5 liraya. tek tek uğraşmaya gerek yok.

3b499 No.47503

>>47501
büyükşehirde olsam kolay da neyse bakalım

e1293 No.47504

yak gitsin boşuna yer tutuyorlar.

7aae7 No.47505

File: 1559955081475.jpg (165.46 KB, 848x480, 53:30, 幻想万華鏡_~The_Memories_Of_Pha….jpg) ImgOps Google

>>47504
bilgi yakılır mı hiç çılgın

39b62 No.47511

>>47494
Bir süre sonra göz parazitlenmesi oluyor. Gözünde renkler keskinleşiyor ve göz ağrısı başlıyor. Boyun ağrısı apayrı mesele zaten.

0d08c No.47513

Kitapların listesini bir atar mısın? Hatta sırtlarını fotolasan yine yeter. Sırf merak. Belki alabilirim bile.

1c310 No.47573

>>47513
çok var anon ya hangisini atayım? klasikler, türk edebiyatı hikayeler vs çok yani ama trash kitabım bastsellerım yok

0d08c No.47599

>>47573
keyfin bilir anon. Fotoda kalın kitapları görünce merak ettim.

yalnız, kitapları üst üste koyarken bile sırt kısımları sana gelecek şekilde koyarsan, hangi kitap hangisiydi diye, sıkıntı çekmezsin. Kişisel tavsiyemdir.

Merak ettiğim birşey daha var ki, şu kitapları bu halde görünce, kitaptan bir bölüm anımsayıp bulmak istediğinde, sıkıntı çekiyor musun?

1c310 No.47600

>>47599
bu sürekli durdukları hal değil, taşınırken streçlemiştim öyle kaldı çünkü bir taşınma daha yapabilirrim öyle oldu yani

26983 No.47903

Eğer kitap listesini atarsan alabilirim anon

f7e82 No.47998

Letgo'da sat

1a1c0 No.48009

Yakininda bulunan bir okulun kütüphanesine bağışla, ya da doğudaki herhangi bir okula bağışla.

49224 No.48010

>>48009
Doguya kitap gönderirsek gavadlasirlar .(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]