[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1557930974853.jpg (48.07 KB, 660x380, 33:19, Sule-Cet-sorusturmasinda-z….jpg) ImgOps Google

8eed9 No.45800

>kızınıza sahip çıksaydınız

wow savage

bu herif eğer içeri girerse koğuşun minik orospusu yapılır mı? yüz kızartıcı suçtan içeri girenlere uygulanan prosedür nedir? özgecan'ın katili suphi gavatına neler yapılmıştı?

ed28c No.45801

anon damatlar kogusu.

ama boyle keyif icin adam oldurenleri orda da rahat birakmazlar.

7729a No.45842

Şu orospunun bok suratını görmek istemiyorum artık her yerde bu fahişe. İşimiz gücümüz bitti bu fahişe ile uğraşıyoruz. İyi olmuş, önüne gelenle düşüp kalkmasaydı. Şimdi öbür tarafta koca arıyodur.

dded6 No.45892

>>45842
Vov. Köşeler yakıyor.

06369 No.45903

>>45899
şaşırma efekti

465ff No.45973

>>45842
kız isterse tescilli orospu olsun, 20. kattan atıp ketlemek için yeterli bir sebep mi?

ac6bc No.45989

>>45973
evet?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]