[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1555332056302.gif (3.74 MB, 480x270, 16:9, giphy.gif) ImgOps Google

713ae No.41922

perfect loop gifler yapamamak gücüme gidiyor

78cb6 No.41928

hem arkaplan hareket ediyor hem 1 loopta başlangıç ile bitişte kız aynı yerde değil. o yüzden kızı kesip alman lazım.

66609 No.41929

>>41928
kız güzel mi

48e96 No.41939

File: 1555343761930.gif (282.54 KB, 500x282, 250:141, 1445838396426.gif) ImgOps Google

>>41929
sen daha güzelsin

66609 No.41940

>>41939
artık şişeler meyhaneler anlamsız geliyor bana o lazım

aca50 No.41947

>>41928
>>41928
bunu ilk loopu kopyalayıp reverse eyleyerek yapabilirdiniz.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]