[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1555285694341.gif (3.75 MB, 440x245, 88:49, Best-Cry-Ever.gif) ImgOps Google

7b3b8 No.41907

d64b9 No.41936

File: 1555343238722.png (125.38 KB, 1000x1000, 1:1, 1543168165115.png) ImgOps Google


db16c No.42084

>fakirim suçlusu ülke
>%99 öyleyse ben de öyle olmalıyım
>değişmek için bi bok yapamıyorum suçlusu ben değilim

9fa96 No.42127

File: 1555440897203.jpg (46.92 KB, 681x500, 681:500, IMG_20190407_141832.JPG) ImgOps Google

>>42084
Öffff seni her tiradda görüyorum, triggerlemek mi istiyorsun bilmiyorum ama şu "Ülke mükemmel siz boktansınız" menesinden bıktık. Göt yakmaya çalışan bir tayyarcısın anon.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]