[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1555243686790.gif (56.4 KB, 673x669, 673:669, 100y100f_011_GreaterArmeni….gif) ImgOps Google

a9573 No.41843

One day!

3403a No.41850

efsane tetiklendik

a9573 No.41857

>>41850
Kürt ,Zaza ,Ermeni ,Arap birlik olup bir gün büyük Ermenistan için ırki temizlik yapacağız hazır olun. zamanla alışın bize.
https://youtu.be/bC-iaWR4U_4

92e7c No.41859

>>41843
>>41857
>empire

you'nu verdim güle güle kullanırsın

f8073 No.41862

of bee götümü harladın op fena triggerlandım of.

65d0e No.41865

>>41857
Turcoman bu dediklerini bizzat uygulamalı olarak sana yaşattı.Üstün turcoman ırkı anana sen türkçe konuşana kadar tecavüz etti ananı harem eşyası gibi kullandı babanı da zorla savaşta en ön safhada ölmesi için harcadı.Kısacası üstün turcoman ırkı senin etinden sütünden faydalandı yetmedi kardeşlerini asimile edip ermeni ırkına etnik temizlik yaptı. kek ulan keeek

0aa0c No.41915

>>41865
biz olmasak istanbul istanbul olmuyordu ulannamına kodugumun mongol dolleri. bizde size uygulamalı olarak yaşatacağız, yaşatıyoruz sabredin.(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]