[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1555206825294.jpg (351.73 KB, 533x800, 533:800, gratitude.jpg) ImgOps Google

30535 No.41816

tunay tirada gel konuşacağız. sen şimdi akmayan tahtayı 10 saniyede bir yeniliyor musun yoksa tahtaya post atılınca alarm veren bir sistem mi kurdun. eğer ilkiyse senin için üzgünüm.

4c681 No.41817

File: 1555207058620.png (1.74 KB, 319x162, 319:162, ClipboardImage.png) ImgOps Google


30535 No.41818

>>41817
senin için mutluyum

4c681 No.41819

>>41818
Siz de kullanabiliyorsunuz, tahtanin butun ozellikleri acik, ama kullanmayi denemiyorsunuz.

30535 No.41820

>>41819
image hover kullanıyorum ben

4c681 No.41821

>>41820
tahtayi takibi acarsan f5 lemeye gerek kalmaz.

30535 No.41822

>>41821
bazı siteler hit artsın diye kendi kendine sayfa yeniliyor. biraz işi öğren hit kazan.

4c681 No.41823

>>41822
niyetim yok.

8966a No.41853

ulan var ya bütün ömrüm tahta f5'lemekle geçti. onları ben sanıyordum ki post atıldığında watchlist açıksa oradan gösterecek. sekme çubuğunda bildirim çıktığını bilmiyordum. yazık.

b6969 No.41854

her gün bütün gün bilgisayar başında olamaz telefondan da bakıyordur arada

f971e No.41912

>>41854
bence siteyi belindeki çağrı cihazına bağlamış. alışverişe falan gittiğinde biri raporlandığında çağrı cihazı bip bip bip ötüyor, ordan banla veya banlama diye seçiyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]