[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1552604208605.jpg (151.23 KB, 1440x907, 1440:907, GoldenDawn-Greece-ap-img.jpg) ImgOps Google

a51e3 No.37744

anonlar biliyorum realist bakarsak çok zor ama yunanistanda aşırı milliyetçi bir iktidar başa geçse türkiye'de deprem gibi bir kriz durumunda kıyılara komple çıkarma yapsa ne olur ne gibi şeyler olur silahsız halka kıyım ve tecavüz yaparlar mı?

bcfc1 No.37747

lan ne boş beleş adamlarsınız azıcık tarih politika falan öğrenin

16c0e No.37788

File: 1552646098103.jpg (113.1 KB, 345x394, 345:394, bayrak.jpg) ImgOps Google

Yunanlılar 1918'de tarihteki en 'rock bottom' vaziyetinde iken bile yenemediği Türkiye'yi bundan sonra hiç yenemez.

a51e3 No.37793

>>37788
soruya bak bakalım yener mi diye mi sormuşum?

0a8ce No.37830

türkiye alır.

3e92d No.37863

File: 1552661231578.jpg (146.96 KB, 1025x1025, 1:1, gayreek.jpg) ImgOps Google

>>37788
Bu. Ki eskiden Yunanistanın nüfusu 5 milyondu Türkiyenin 10 milyondu büyük miktarı Hristiyandı. Şimdi onların nüfusu 10 milyon bizim 80 milyon hiç Hristiyan kalmadı.

4059f No.37868

yunanistanın ekstra birşey yapmasına bile gerek yok

yunan tr kurulduğundan beri en rahat dönemini yaşıyor doğalgaz için akdenizde fink atıyor
istediği adaya el koyup asker yerleştiriyor binalar dikiyor turistik tesisler açıyor

yahudi yunan ve islamcılar çok iyi anlaşıyorlar[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]