[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1552591407954.jpeg (26.12 KB, 738x415, 738:415, image.jpeg) ImgOps Google

4b0cf No.37713

Üstad M.A.A gerçekleri tek tek açıklıyor ama beta solucanlar ve kan emici türko golddiggerlar gerçeklere dayanamayıp küplere biniyorlar. Ağızlarından köpükler saçarak üstada saldırıp sindirmeye çalışıyorlar. Gerçekten acınası


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]