[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1552585821945.jpeg (68.04 KB, 600x534, 100:89, c769c9c47187.jpeg) ImgOps Google

a560f No.37676

Anonlar şu bazlama yemekten götü göbeği yağ bağlamış poşetkafalı muhafazakar ev kadınlarının RTE sevgisinin altında bulunan sosyolojik-psikolojik sebepler nelerdir? Şu cult of personality’i 7 nesil kamalcılarda dahi görmedim, ama sadece 16 senedir etkin politikacı olan Uzun’un müridleri her tarafta. Bu nasıl oluyor?
https://twitter.com/ogzcik/status/1105924051908915201?s=21

88cee No.37677

baba figürü

c108d No.37679

>>37678
12 sene önce üniversitede sinan özen hayranı biriyle aynı odayı paylaştım
çok şaşırmıştım
sonra baktım ki gayet sıradan şu an ismini unuttuğum pek şok şarkıcının hayranları var
garip

7d03e No.37680

Yeterince yağcılık yaparlarsa oğulları iş bulur diye düşünüyorlar

c108d No.37681

>>37680
hayır hayır hayır
makarna, kömür edebiyatından vazgeçin

7d03e No.37683

>>37681
Gerçeklere lütfen kızmayınız. Evet Reis'i Allah olarak görenler de var yok değil, fakat herhangi bir siyasi figüre (bu Gavaddaroğlu da olabilir, Gayçeli de olabilir) gösterilen aşırı sevginin altında mutlaka bir menfaat yatar.

b13f5 No.37694

File: 1552588002846.jpg (36.69 KB, 480x620, 24:31, çorap.jpg) ImgOps Google

1. Fanatizm: Seçimi ülkeyi yönetecek ve kendilerini temsil edecek liderleri seçmek değil, karşı takıma gol atıp onları mağlup etmek olarak görüyorlar. (AKP her seçimi kazandığında şampiyon olmuş gibi arabalarıyla korna çalıp zafer turu atmalarındaki olayın mantığı bu işte) Ayazda bilet kuyruğunda rakip takıma küfür eden taraftar gibi üç kilo ucuz patates için tanzim satış kuyruğunda it gibi titreyip daha hala muhalefet partilerine ve seçmenlerine küfür ediyorlar.

2. Kültür: Dinci muhafazakarlığında özgür düşünce ve eleştiri yok. (Yapan da artık muhafazakar değildir) Sorgulamamak, biat ve itaat etmek var. Bunları yaptıkları zaman da içerisinde yaşadıkları kitleden takdir ve onay alıyorlar.

3. Menfaat beklentisi: >>37680 Bu anonun argümanını destekleyecek olayları görmüş ve duymuşluğum var.



[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]