[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1552501035237.jpg (12.62 KB, 300x170, 30:17, 5bce248e2269a203983f0b63.jpg) ImgOps Google

32ec9 No.37571

internet neden anonim olmalı, neden anonim olmamalı?

ae221 No.37573

>>37571
Özgür irade yanılsamadan ibaret

32ec9 No.37579

File: 1552505293469.jpg (76.88 KB, 432x288, 3:2, erdogan_esada_parmak_salla….jpg) ImgOps Google

>>37573
açıkla.

b6a29 No.37589

File: 1552507533669.jpg (29.84 KB, 750x499, 750:499, agent smith.jpg) ImgOps Google

>>37579
Özgür iraden varsa tunay'ın sevgilisine söv. Direkt silip seni banlayacak. Sende seçtiklerini yaşayacaksın ama yaşadıkların kurallar.html'den ibaret. Kimse seçtiğini goremeyecek ve seçmemiş de olacaksın.

32ec9 No.37591

File: 1552509643204.jpeg (18.79 KB, 600x360, 5:3, 89123_cover_rect.jpeg) ImgOps Google

>>37589
başkasının özgürlüğünü engellemeye özgür irade diyemezsin.

3edbb No.37668

File: 1552574311260.gif (2.88 MB, 625x261, 625:261, giphy.gif) ImgOps Google

>>37632
>>37660
>>37666
>>37667

e63e8 No.37690


6f395 No.37904

File: 1552664871086.jpg (112.56 KB, 600x725, 24:29, know-your-onions.jpg) ImgOps Google

tam fikir özgürlüğü baskının ve sansürlemenin mümkün olmadığı yerdedir. özellikle çinde vatandaşlara puanlama sisteminin getirildiği, 5-10 sene önce yazdığın şeyden dolayı işinden atılıp linç edilebileceğin şu zamanlarda gizlilik daha da önemli.

saklayacak bir şeyim yok deyip gizliliğe önem vermemek benim söyleyecek bir şeyim yok deyip fikir özgürlüğüne önem vermemekle eşdeğerdir.

2b902 No.37911

>>37904
>ne kadar çok küfür edebiliyorsam o kadar özgürümdür

6f395 No.38159

>>37911
o yazıdan bunu anladıysan diyebileceğim bir şey yok anon.

d3d85 No.42461

Neden olmali neden olmami aciklayin hadi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]