[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1549838539666.jpg (33.32 KB, 420x315, 4:3, sagopa-kajmer.jpg) ImgOps Google

1f0ff No.33865

1f0ca No.33867

File: 1549838845646-0.jpg (35.54 KB, 600x399, 200:133, 2652127_oc652.jpg) ImgOps Google

File: 1549838845646-1.jpg (20.47 KB, 362x270, 181:135, fuat-ergin-vs-boys-anilar-….jpg) ImgOps Google

File: 1549838845646-2.jpg (9.94 KB, 480x360, 4:3, hqdefault (1).jpg) ImgOps Google

File: 1549838845646-3.jpg (11.76 KB, 480x360, 4:3, hqdefault (2).jpg) ImgOps Google


1f0ff No.33870

File: 1549839987486-0.jpg (83.94 KB, 640x450, 64:45, Silkroad Online 9.jpg) ImgOps Google

File: 1549839987486-1.png (182.79 KB, 250x308, 125:154, 250px-Zoo_Tycoon_2_Coverar….png) ImgOps Google

>>33867
altyapısı çok güzel geldi kulağıma

bu adamın beatleri hep 2000'ler başı ve ortası fransızca rapinden esinlenme. o karanlık ve oryantel havalar ordan geliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=_wrtELSwwQY
https://www.youtube.com/watch?v=lyYZHu9PBpQ
https://www.youtube.com/watch?v=6OwDAStRlSU

b616f No.33871

>>33865
cenabet hocalar vaaz verirken kürsüde
düşünmezler yalanlarını
inkar edip kılarlar namazlarını
sonra televizyon aleminde yakalanırlar bir sübyanla abaza
hoca sakalıyla gıdıklar kaşarı tv'de
sagopa, tartışır bu çelişkileri rap mahkemesinde…
https://youtu.be/LEkhGRM8ZgQ

Kendimi Sago’ya çok benzetiyorum. O da kuvvetmira zamanlarında koyu bir ateistti sonra koyu dinci oldu şimdi ise tekrar ateist. Ben de koyu ateistlikten sufi piçlerinin oyunlarına uyup uzun süre tasavvufla uğraştım kalp gözü hacum, imam rabbani moruq ayağına vs şimdi tekrar koyu ateistim. Sanırım sorgulayan insanlarda genelde bu evre oluyor.
Çocukluktan yerleşen müslümanlık-az bilgiyle popülizm adına ateizm-ruhsal bunalım ve ardından tekrar islam’ı seçme(burada islam’ın çeşitli varyasyonlarına girilir) -sorgulama aşaması ve geri dönüşü olmayan kesin bir ateizm

1f0ff No.33873

>>33871
sufizm müslümanlık değil

b616f No.33874

>>33873
Evet bambaşka kafada onlar. O kadar delüzyoneller ki inanamazsın anon

1f0ff No.33875

>>33874
esrar kullanan ve şarap içen mevleviler duymuştum sen böyle şeylere denk geldin mi?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]