[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1549826108478.png (434.14 KB, 891x590, 891:590, ClipboardImage.png) ImgOps Google

40633 No.33824

mümkün olduğunca ucuz ve mümkün olduğunca gerçekçi bir silah almak istiyorum. hareket eden parçaları gerçekçi olmalı. şarjör düşürme düğmesi, sürgünün geri gelmesiyle şık şık sesi, emniyet sesi click, sökmek takmak vs. silah ateş etmese de olur sadece gerçekçi olsun. silah sökmeyi takmayı öğrenmek istiyorum. ne almam lazım?

e3da8 No.33825


49055 No.33834

File: 1549828739896.jpg (141.99 KB, 1080x1349, 1080:1349, 595ceff1ef9bf43350f00c2ac1….jpg) ImgOps Google

>>33824
>silah sökmeyi takmayı öğrenmek istiyorum
Sen çocuk mu, kandırıyorsun?
Söküp takacakmış, kim bilir kime göz dağı vereceksin, çok silah hevesin var ise poligona git.

40633 No.33843

File: 1549830249496.png (826.68 KB, 1020x1200, 17:20, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>33825
anon silahı elime almak istiyorum, elimi yağlı metale dokunmak istiyorum.

>>33834
yazdığım bir şeyi yazdığım gibi anla. kimseye göz dağı vermeyeceğim. poligonlarda atış 100 lira oluyor ve tabancayla atış yapmak harici bir şey yapamıyorsun. siz kız arkadaşım yok diye ağlarsınız, ben silah ve araba diye ağlarım.

49055 No.33844


40633 No.33848

File: 1549830501253.png (435.49 KB, 960x677, 960:677, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>33844
evet benim.

40633 No.33851

>>33848
başka sorusu olan?

b38f3 No.33853

kuru sıkı silah alacağın zaman senden sicil belgesi isterler. temizse sicilin alırsın tabancayı fatura verir satın aldığın yer bu fatura bir nevi tabancanın ruhsatıdır tabanca nereye fatura oraya taşımak zorundasın. meskun mahalde taşıyacaksan tabancayı mutlaka bir kutunun, çantanın içinde görünmeyecek ve içinde tabanca olduğu belli olmayacak bir şekilde faturasıyla beraber taşınmalıdır. kuru sıkı tabancaların uçlarında kuru sıkı olduğunu belli eden turuncu halkalardan bulunmalıdır bulunmuyorsa suç teşkil eder. atış yaparken en yakın yerleşim biriminden asgari 500 metre uzakta olman lazım(normal silahlarla atış yaparken de bu kural var)

t. kolluk kuvvetlerinde görev yapan anon

06afd No.33854

>>33853
hangi kolluk kuvveti o?

6a0fa No.33855

File: 1549833944765.jpg (62.21 KB, 576x1024, 9:16, t8IUxAFbvtjezZgW.jpg) ImgOps Google

>>33854
güvenlik özel harekat

c37d0 No.33881

File: 1549860673624.jpg (79.34 KB, 858x472, 429:236, 1493178733752.jpg) ImgOps Google

>>33853
kırsal alanda yaşıyorsak pompalıynan neyim kendi arazimizde atış yapabilir miyiz üstad?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]