[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1549754961888.jpg (18.26 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google

d919b No.33652

İyi uykular tatlı prens

c67f1 No.33656

File: 1549757402665-0.mp4 (4.38 MB, 640x360, 16:9, Özper Escort Trollüyor !! ….mp4) ImgOps Google

File: 1549757402665-1.png (228.94 KB, 560x407, 560:407, 1517835632957.png) ImgOps Google

File: 1549757402665-2.jpg (66.2 KB, 1300x939, 1300:939, rat-computer-mouse-9280014.jpg) ImgOps Google

>03
>uyku
:-d

77e35 No.33659

File: 1549757635789.png (713.12 KB, 778x472, 389:236, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>33656
elbet bir süre sonra uyuyacaksın evlat

c67f1 No.33664

File: 1549758491689.jpg (106.69 KB, 300x400, 3:4, farkina_varilmayan_hastali….jpg) ImgOps Google

>>33659
07den önce olmaz

62a8c No.33672

>>33659
güzellik uykumdan yeni kalktım. her gün gece yarısı gibi bir uyku çöküyor uyuyorum ama 1-2 saate uyanıyorum sonra sabaha kadar uyuyamıyorum

d919b No.33675

File: 1549761990164.jpg (74.88 KB, 650x365, 130:73, JhIK5MK.jpg) ImgOps Google

>>33656
>>33659
>>33672

Tühh ulan hepiniz mi 2018 girişlisiniz aptal sıçanlar. Banane sizin uyku düzeninizden. Sizin için açmadım tiradı.

Torunun his memelerin biriydi şexit ÜAH.>>33672

c67f1 No.33677

File: 1549762682978.png (45.82 KB, 804x906, 134:151, 1468755267792.png) ImgOps Google

>>33675
toruyu da trchanı da sikeyim

c67f1 No.33682

File: 1549768194351.jpeg (40.86 KB, 497x617, 497:617, images.jpeg) ImgOps Google

sana da iyi uykular anooonn

>>33677
terbiyesizlik yapma ya
terbiyesiz adam
ayıptır ya

8c300 No.33731


0c35a No.33809

File: 1549820885208.jpg (30.25 KB, 480x360, 4:3, ax.jpg) ImgOps Google

F

d80da No.33826

File: 1549826660744.png (485.55 KB, 800x450, 16:9, untitled.png) ImgOps Google

gerçeğin büyük çölüne hoş geldin

6355a No.33876

Yoldaş Mao'ya saygı ve dua ile…

https://www.youtube.com/watch?v=q_Y0CbFWoUo

Çomar propagandasını kanmayın tuvalar hariç orsa asyadaki tüm t*rko milletleri el-kaide tierdır. daha erkekle kadının günlük hayatta el ele tokalaştığı m*slüman t*rko halkı bile yok orta asyada.

Uygurları adam ederse Çin Halk Cumhuriyeti eder. Hepsi cihatçı, bombacı terörist. Çeçenlerden sonra en çok bunlar dünyaya cihatçı ihraç ediyor.(KURALLAR.HTML)

d19c7 No.33882

>>33876
BU ULAN BU!

Nerede zulme uğruyoruz, bize yardım edin diye ağlayan bir millet varsa istisnasız hepsi terörle iç içe. Ulan sizin aldığınız nefes dünyaya zarar, inş*ll*h Çin hükümeti bu *yg*r p*çlerine soykırım uygular.(KURALLAR.HTML)

9ba19 No.33883

File: 1549861713136.jpg (589.17 KB, 2520x1455, 168:97, bri01_d.jpg) ImgOps Google

>>33876
>>33882
Çini bırak bizim bunu Kürtlere yapmamız lazım ama anca başkasına gelince sevinirsiniz.

>daha erkekle kadının günlük hayatta el ele tokalaştığı m*slüman t*rko halkı bile yok orta asyada.

Bunun neresi kötü? İkiniz de liberallikten kafayı yemişsiniz. Çinde olsanız sizi de sikerler.

9ba19 No.33885

File: 1549862277838.jpg (21.36 KB, 780x520, 3:2, ak_chinalady_1511.jpg) ImgOps Google

>>33883
Ayrıca o videonun yorumlara Çin trolleri üşüşmüş. İnternette o bölgeyle alakalı her yerde oluyor bu, Çin için çok hassas bir konu.

83bed No.34209

Ölmedi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]