[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1547170108275.png (5.26 MB, 2887x2053, 2887:2053, 468c420137aafafd23ab50c8dd….png) ImgOps Google

84105 No.28923

de48c No.28924

bu müzik mi sanat mı ne bu? animeyle de bir ilgisi yok. videolarına anime resmi koyuyorlar diye kendinizi bunları dinlemek zorunda hissetmeyin.

84105 No.28925

>>28924
ne dinliyorsun

15242 No.28926

>>28925
darude - sandstorm

de48c No.28929

>>28925
amacım karşılaştırmak yarışmak değil. amacım sizi özgür kılmak.

de48c No.28933


f161a No.28939

https://www.youtube.com/watch?v=eEMpCcLm6NI

3 gündür bunu dinliyorum. Yaxudiler bu işi yapıyor vallax

f0c7a No.28999

File: 1547227221020.jpg (66.48 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google


a0659 No.29414

File: 1547426312349.jpg (123.65 KB, 1280x1790, 128:179, 111.jpg) ImgOps Google


a0659 No.29446

File: 1547446206681.jpg (32.03 KB, 621x475, 621:475, 15451742067680.jpg) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]