[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1544007854748.mp4 (742.28 KB, 368x640, 23:40, MadMediumAtlanticblackgoby….mp4) ImgOps Google

01845 No.24562

yivsiz av tüfeği alıp ketleyelim dedik bunu gördüm o da çöpe gitti en temiz intihar yöntemi ne TAM çalışan

01845 No.24563

File: 1544008132414.mp4 (2.6 MB, 728x408, 91:51, 2286Z9MM1mbWnJYEdMXx1Adbjg….mp4) ImgOps Google

gore gore anadolu tiradı mı olsa yaw

9cfc7 No.24603

>>24562
bu tür bir durumda tıp ne yapabilir? adamın tüm yüzü resmen yok olmuş nasıl bir uygulama yapılacak?

69917 No.24612

File: 1544036306482.webm (1.98 MB, 426x240, 71:40, motorcycle_accident_turke….webm) ImgOps Google

>>24603
>elde ne kadar doku kalmış ise topla
>akabinde vücudun başka yerlerinden dokularla eksikler tamamla
>ortaya elle tutulur bir şey çıkar

yanlışım var ise düzelt hekimibnesi

2a3b3 No.24622

File: 1544040418054.jpg (116.08 KB, 1000x642, 500:321, helium.jpg) ImgOps Google

bir kahraman'd

3332b No.24623

>>24612
Efsane video gerçekten. 300 ile giderken çakıla denk gelsen ölürsün, nereden geliyor bu cesaret?

10961 No.24625

File: 1544042764473.png (26.95 KB, 553x555, 553:555, imag4es-34.png) ImgOps Google

yanlış açıyla sıkıp yüzlerini dağtiyorlar. Bir eğitemedik şunları

35f13 No.24626

Direk boğazına sıksa kesin olmaz mı bu iş?

c8b29 No.24678

>>24625
Belki tetiği sıkacakken eli titrediğinden yukarı kaydı anon nerden biliyorsun?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]