[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663971016012.png (56.79 KB, 860x817, 372-3728028_41kib-1790x164….png) ImgOps Google

e6f15 No.165513

dark webte bir hacker ile anlaş. içi kevaşeyle dolu 3-5 milyonluk hesaplardan birini 1000 benjamine hacklet. sonrasında hesabı kendi eline al. osursan bile 20k beğeni. her gün konuş konuş dur istediğinle. nasıl ama?

e9f85 No.165514

cringe

22442 No.165523

File: 1663990421998.png (468.69 KB, 500x680, ClipboardImage.png) ImgOps Google

hacker bunu kendi yapsa daha çok kazanır niye sana satsın salak mı bu adam? o kadar hackerlık öğrenmiş salak değildir herhalde.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]