[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1656609852911.jpg (103.1 KB, 640x620, bjcfwbtnvx791.jpg) ImgOps Google

e9d7a No.163371

buradaki herkesin kırmızı memleketli olduğuna %100 eminim.

f1537 No.163372

neredeki?

92cb0 No.163373

renk körüyüm

e9d7a No.163374

>>163373
ananla baban yeğen olduğu için

d1ee8 No.163376

File: 1656622550169.mp4 (202.64 KB, 320x240, rLJ5-c.mp4) ImgOps Google

ulan dangalak, burdakiler 2020'de mi doğdu. tam dangalaksın hee.

23710 No.163411

File: 1656718160284.jpg (37.12 KB, 800x450, brainlettttt.jpg) ImgOps Google

>>163374
kuzen demeye kelime dağarcığı yetmeyen tip gelip burada millete alt sınıf muamelesi çekmeye çalışıyor.

25ca0 No.163413

>>163411
manyak laf. manyak laf. manyak laf.

93ec4 No.163415
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]