[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1653591211823.jpg (61.72 KB, 1000x1144, wojak-crying-bed-blue-tear….jpg) ImgOps Google

66b85 No.161580

>hepiniz kafirsiniz
>karılarınız orospu gibi giyiniyor
>islamın adını kirletiyorsunuz
>siz gerçek müslüman değilsiniz
>siz sekülersiniz/batı köpeğisiniz/batılı işgalcilerin maşasısınız
>vesaire vesaire

yahu hadi bir ortadoğulu hamamböceği olarak kendimi batılı olarak görmem yanlış ama gerçek ortadoğulular da bizi ortadoğulu olarak görmüyor. biz kime yaranacağız?

6765e No.161582

>>161580
Kendini eğit, ingilizce dışında kendine başka bir dil daha ekle, bir şekilde kendini adını bile yazmak istemediğim malûm milletten ayır, istediğin ülkeye yaran

a9b69 No.161583

yazilim ogren

6d686 No.161584

azerbaycan, özbekistan falan

d8134 No.161585

File: 1653592363436.png (62.68 KB, 655x666, ClipboardImage.png) ImgOps Google

hepsi doğru bunların
şeriat ilan edilmeli

954e2 No.161587

File: 1653593576670.mp4 (6.1 MB, 576x1024, VID_20220526_223128_119.mp4) ImgOps Google


d8134 No.161590

>>161587
hahahahahahahha gerçek mi bu yaw

bf700 No.161615

>>161582
>>161583
Bu ikisini birleştir[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]