[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1539207311820.jpg (91.83 KB, 1199x418, 109:38, Do0U8QiXkAAoRHr.jpg) ImgOps Google

0562c No.16110

bir kız bana 2 gram insan muamelesi yapsa ona dünyayı hediye etmek istiyorum

resim alakasız

ed51d No.16113

>>16110
Vajinal Yahudi'yi pedestala koyma anon.

08016 No.16116

ben ilk izlenim konusunda hep başarısız oldum, ister istemez hep nice guy aurası yayıp seks ihtimalini en baştan öldürdüm. daha sonra rahatlayıp ortama alışmam ve marifetlerimi sergilemem bile kızların z*hn*nde nice guy olarak kodlanışımın önüne geçemedi. o yüzden 20 küsür yaşında el tutuşmasızım.

6bbf4 No.16150

File: 1539236076078-0.jpg (1.86 MB, 1210x6307, 1210:6307, tame 1.jpg) ImgOps Google

File: 1539236076079-1.jpg (1.83 MB, 1210x6291, 1210:6291, tame 2.jpg) ImgOps Google

File: 1539236076079-2.gif (134.68 KB, 100x79, 100:79, yanıyorum söndürelim mi ….gif) ImgOps Google

kadınlar köpektir

8d4fd No.16151

>>16150
>obez animeciden 31 sonrası depresyon delüzyonları

d8a00 No.16153

>>16151
>argüman sayısı: 0 (sıfır)

622a3 No.16154

File: 1539251333075.jpg (117.58 KB, 618x800, 309:400, book_of_rituals___cover_by….jpg) ImgOps Google

bu threada vaaz verecek el tutuşmasız bakirleri çağırıyorum.

757c6 No.16155

File: 1539253327593.jpg (76.57 KB, 680x680, 1:1, 3a7.jpg) ImgOps Google

>>16150
>le ebin smug animu kızları

2cf3d No.16157

File: 1539254471453.jpg (172.26 KB, 592x851, 16:23, peynir kafa.jpg) ImgOps Google


5ca92 No.16159

>>16150
bunları yazan sıçana acıyorum, dünyadan haberi yok

cdc54 No.16186

File: 1539274881400.jpg (81.79 KB, 1280x853, 1280:853, 1539027137430.jpg) ImgOps Google

>>16159
>>16155
>>16151
kızıl haplı öğütler
batmakta enikpro'nun gözüne
acırım tükürüğe
billahi tükürsem yüzüne

TAM GERÇEKLER açıklanıyorken sessiz olun. Açıkçası ikici dosyanın yarısındayım okumada ve önceleri yaptığım hatalar geliyor gözümün önüne.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]