[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1652455230872.png (38.34 KB, 654x478, Screenshot - 202050.png) ImgOps Google

4d450 No.160455

nihal atsız afganların düşman olacağını 40'lı yıllarda öngörmüş.

üstad mıdır?

58020 No.160456

portekizliler: ben ne alaka amq

f33a0 No.160457

>afganlar düşmanım
niye afganlar ne yapmış nihal hanıma :DD

021ae No.160462

File: 1652461267627.jpg (13.5 KB, 210x263, 135023867558.jpg) ImgOps Google

ya otis kardeş orda nerdeyse saymadığı millet kalmamış afganları öngörmüş diyorsun :DD üstard atsız yaw fellax nasıl da bugünleri görmüş :DD

4d450 No.160471

>>160462
yarınki düşmanlar kısmında sadece 3 millet sayılmış. okumayı da mı biz öğreteceğiz ul*n

47161 No.160473

File: 1652465877389.mp4 (3.07 MB, 1280x720, ÜÖA japonya.mp4) ImgOps Google

japonlar nihal karısına ne yapmış yani ne güzel saygılı onurlu çalışkan insanlar neyini beğenmiyon japonların

50816 No.160485

>>160456
/pol/'deki boktenli portekizin sürekli roach roach diye dolaştığını gördükten sonra çokta garipsemedim

58020 No.160505

>>160485
üstard portekizli çan sıçanlarını önceden görmüş demek[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]