[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1632341293400.jpg (121.98 KB, 1024x768, 4:3, 5021.jpg) ImgOps Google

a1069 No.138430

istanbul kıyamet vakti oynamış anon var mı?

561cb No.138450

ben varım da burdakilerin yaşı kadar bu oyun zaten.

3c70a No.138452

modaya uymak için çok az oynamıştım. 3 saat filan.

17c11 No.138457

çılgınlar gibi oğpim atmosferindeki kasvetten olsa gerek çok fazla zevk alıyordum. ama gariptir oyunun ilerisinde o kadar klan vs. muhabbetine girmeme rağmen tek hatırladığım ilk haritada yılan falan kesişim.

b3dc9 No.138458

>>138450
>>138457
anılarınızı anlatın anonkunlar.

d7613 No.138468

ben de oynadım boss kesmiştim bi tane

4fe51 No.138473

File: 1632415032439.jpeg (16.91 KB, 554x554, 1:1, napim.jpeg) ImgOps Google

>>138468(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]