[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1632313212201.png (188.38 KB, 980x1310, 98:131, wpoxdr2czvo71.png) ImgOps Google

f530f No.138389

Kek, sonunda ipini cekmisler su bocegin.

43522 No.138396

bu kim ve niçin ipinin çekildiğine sevinmemiz gerekiyor?

7a190 No.138397

>>138396
op gavatı k*rt gerisini anlarsın zaten

bdb92 No.138399

>>138397
anladım 50 iq'lu y*mtarın tekinin hesabı

683bc No.138400

kürtlerin ve nihatcıların saldırısı

hüüüüüüüüüü :D

55e91 No.138405

File: 1632324406249.png (121.96 KB, 640x588, 160:147, ClipboardImage.png) ImgOps Google


96de1 No.138429

File: 1632341104688.jpg (102.55 KB, 1300x866, 650:433, 27297561-tired-man-sleepin….jpg) ImgOps Google

>>138405
>pontus artığı
>kılıç artığı
>yunan dölü

t-ler böyle saçmalayınca aniden okumayı/dinlemeyi bırakıyorum bir esneme geliyor

3cdea No.138435

>>138405
>gen haritasında erzincandan aşağı 0 virgüller
ne demek istedi?

e9cf1 No.138454

>>138429
Anon basta bazli midir?? diye dusundum. Sonra kapak fotografina coolest pic in selanik'i koydugunu gordum. Biraz daha desince eksi hesabini buldum, karadenizli dusmani yamtarmis eleman. Erlige de trabzonlu diye kafayi takmis gibi gozukuyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]