[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631546675941.png (3.63 MB, 2048x1850, 1024:925, ClipboardImage.png) ImgOps Google

49c47 No.137717

amerikan polisler koşuyorlar, kavga ediyorlar, yerlere düşüyorlar ama gömlekleri pantolondan hiç çıkmıyor. nasıl?

ebb47 No.137719

nereye koşuyorlar donut sırasına mı

49c47 No.137721

>>137719
ne bilim böyle zenci görünce falan koşmaya başlıyorlar.

ebb47 No.137723

File: 1631549775205.jpg (190.32 KB, 1222x1080, 611:540, aab.jpg) ImgOps Google


4bd44 No.137727

>>137719
>t. bel aşağıda çeyrek şınav çekerken zorlanan vitaminsiz türk
https://www.youtube.com/watch?v=70pdkrqiLO4

77be9 No.137742

File: 1631565421265.jpg (58.69 KB, 679x1007, 679:1007, 61xVSnqRx-L._AC_UX679_.jpg) ImgOps Google


24dea No.138191

File: 1632075414001.jpg (14.24 KB, 385x385, 1:1, shirt stays.jpg) ImgOps Google

>>137717
Bunun sayesinde[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]