[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1626866374286.png (1.71 MB, 1919x1440, 1919:1440, ClipboardImage.png) ImgOps Google

992fd No.132949

Güzel dizi önerin sıkıntıdan ölüyorum

6ca8b No.132956

File: 1626870528197.png (1.76 MB, 1200x800, 3:2, ClipboardImage.png) ImgOps Google

russian doll

e0b3c No.132971

Loki

0af73 No.132972

ben breaking bad'i baştan izlemeye başladım, en son 6 yıl önce aklı bir karış havada bir üniversite bebesiyken tüm sezonlarını izlemiştim.

992fd No.132987

File: 1626892953673.png (437.79 KB, 596x601, 596:601, 9004c3e.png) ImgOps Google

>>132956
İlginç duruyor, bakarım
>>132971
Süperhero sevmiyom geç
>>132972
3 kez izledim geç

a592f No.132988

File: 1626893283248.jpg (30.88 KB, 266x373, 266:373, Trotsky_(TV_series).jpg) ImgOps Google


673c9 No.133097

Sky Rojo[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]