[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1626856076314.png (299.79 KB, 400x298, 200:149, ClipboardImage.png) ImgOps Google

004ff No.132929

Küçükken termometrenin içindeki sıvının ne olduğunu merak etmiştim ve termometreyi saatten sökmüştüm (Eski anonlar hatırlar termometreli saatleri) ve niyeyse ağzımla kırmaya çalıştım. Ağzıma cıva geldi ve metalik tadı hoşuma gitmediğinden tükürdüm. Olaydan 10 küsür sene geçmiştir. Sizce cıva üzerimde etki bırakmış olabilir mi, birazını yutmuş olmam muhtemel çünkü.
BTW yazarken haddi hesabı olmayan kemirilmiş piller geldi aklıma lol

144b2 No.132935

File: 1626857233573.gif (11.65 MB, 498x373, 498:373, tenor.gif) ImgOps Google

op is a terminator series t1000

04d20 No.132939

>>132929
termometrelerin içinde cıva dışında alkol tarzı bir madde de oluyordu diye biliyorum. muhtemelen senin yalayıp yuttuğun şey cıva değil.

004ff No.132950

File: 1626866548386.png (946.5 KB, 570x760, 3:4, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>132939
Cıvanın pahalı olması ve bizim fukara olmamız dolayısıyla dediğin doğru olabilir anon. Belki de metalik tat anısını cıvanın ne olduğunu öğrendikten sonra uydurmuş olabilirim.
>>132935
Erkek adam dediğin t800 takılır

04d20 No.132961

>>132950
Aynen anon, bak renklendirilmiş ethanol koyuyorlarmış. Cıva sandığın kadar yaygın bir element değil, direkt olarak içeren çoğu şey yasaklı.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_thermometer

4b44d No.132999

>>132935
yanlış yazmışsın anon, doğrusu "termometre" olacak.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]