[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1626775987287.jpg (109.04 KB, 1024x1061, 1024:1061, huseyin_yuruk_17_04_20_fot….jpg) ImgOps Google

fa78b No.132872

>hiçbir şey yapmıyorum ama herkesten üstünüm

fa78b No.132873

File: 1626776098892.jpg (29.33 KB, 563x397, 563:397, 1es2km.jpg) ImgOps Google

>bok çukuru diye hitap ettiğim yere giriyorum ama ben bok değilim

fa78b No.132874

File: 1626776184350.jpg (3.33 KB, 165x134, 165:134, 589.jpg) ImgOps Google

>ben hariç herkes düşük iq

fa78b No.132875

File: 1626776390986.jpg (647.52 KB, 667x670, 667:670, c2f.jpg) ImgOps Google

>dışarda herkes birbirini ezme peşinde, vallahi bu halktan bi bok olmaz
>kesinlikle ben bu sitede kimseyi ezmeye kimseye laf sokmaya çalışmıyorum tövbe haşa hiç yapmam

fa78b No.132876

>bu halktan bu insanlardan nefret ediyorum
>bakın ben nasılda onlardan üstünüm, hiçbir özelliğim olmadan

fa78b No.132877


a9205 No.132878

File: 1626777713657.jpg (31.12 KB, 600x399, 200:133, 1593177913606.jpg) ImgOps Google

>ingilizce öğrenip online çalışıp dolarla maaş alıp tc'de krallar gibi yaşamıyorum
>suçlusu bokistan

fa78b No.132880

File: 1626779394220.jpg (14.48 KB, 430x431, 430:431, 6d194e950e9da284c712bcba97….jpg) ImgOps Google


fa78b No.132881

File: 1626779492727.jpg (24.61 KB, 400x400, 1:1, lEHMIa8X_400x400.jpg) ImgOps Google

>her şeye herkese kızıyorum, her şeye köpürüyorum, hiçbir şeyi sevmiyorum, ota boka sinirleniyorum
>suçlusu ülke

a9205 No.132963

File: 1626873192484.jpg (60.06 KB, 448x336, 4:3, 1399759988161.jpg) ImgOps Google

>kardeşim, babam ve iş yerindekiler beni tosunluyor
>suçlusu büyüğe saygıyı öğretmeyen arap kültürü[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]