[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623683169202.jpg (142.21 KB, 1200x800, 3:2, thedollarpyramid.jpg) ImgOps Google

92e9d No.130250

Atatüp kaybetti, bop yeni dünya düzeni kazandı. Türk milleti zeki de değilmiş, cesur da değilmiş. Keşke anadolu parçalansaydı da medeniyet gelseydi en azından.

59601 No.130255

Hayır manda gelseydi anan baban belli olmayacaktı, demokrasi 100 yıldır çalışmıyor; ama neo-FDR kılıçdaroğlu gelince belçika seviyesine geleceğiz merak etme.

07e0e No.130259

>>130255
>anan baban belli olmayacaktı
kimlerle nefes alıp veriyoruz gerçekten BIKTIM

59601 No.130263

>>130259
Ironik olmayarak destekliyorum gerçekten, birkaç kripto-ittihatçılar tarafından yönetilmekten daha iyi olurdu.

43f2a No.130264

Ne çok kendinizi tekrar ediyorsunuz be

04f45 No.130287

>>130264
>her sabah andimiz her pztsi ve cuma istiklal marsi okutmadik[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]