[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623668526464.jpeg (152.81 KB, 1080x1350, 4:5, indir.jpeg) ImgOps Google

e60c1 No.130235

ekmek, makarna, şebeke suyuyla yapılmış siyah çayla şu vücut yapılır mı? et, balık, tavuk yiyen adamın kaç katı emek vermemiz gerekir?

51644 No.130236

patates vücudunu yükle ona göre söyleyeyim

e60c1 No.130237

>>130236
2 adam var diyelim ikisinin de ortalama yağ oranı ve ortalama genetiği var. sadece biri zengin olduğu için kaliteli/sağlıklı besleniyor diğeri tam tersi. böyle düşün. fakir olan kaç adım geride?

3a5cb No.130238

>>130237
göster vücudu zargana

8b434 No.130240

ficut yoksa tüyo da yok şeker oğlan

b8eae No.130302

File: 1623739373334.jpg (1.88 MB, 3069x3836, 3069:3836, 20210615_094137.jpg) ImgOps Google

Azıcık cesaretli olun ben attım.
1.75 Boy 74 kilo anonum

4975b No.130304

>>130302
iyisin.

89d6f No.130335

File: 1623767603990.jpg (48.58 KB, 746x477, 746:477, 12c984edf94851e886e01da706….jpg) ImgOps Google

Bu cardio mene mi? Bir saattir yürüyorum 10bin adımı geçtim. 350 kalori yakmışım. 1 kilo=7800 kaloriymiş. 15dk cardio 150 kalori yapıyor. Ne sik anladım ben bu işten? Yorulduğuma deymez. 60 kilonun altına düşmem lazım. Aç kalsam daha iyi gibi.

5ea7f No.130345

File: 1623769758058.jpeg (39.69 KB, 680x525, 136:105, 07d.jpeg) ImgOps Google

>>130335
Aç kal evet ama hiit yap bir kardiyo peşine ağırlık

En pratiği ne biliyor musun tempolu koşu/yürüyüş ara ara şınav sonra tekrar devam bunu tekrar et Kazan.

c97d9 No.130654

herkes şınavla göğüs yapılmaz der ama beni tanıyanlar evde bench press aletimin olmadığını ve salona gitmediğimi bilir. evdekiler de her gün deli gibi şınav çektiğimi bilir. yap bakalım oluyor mu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]