[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623404249799.gif (40.35 KB, 454x333, 454:333, manifold_2d.gif) ImgOps Google

74465 No.129861

Bu adam söylediği şeylerin anlamını biliyor mu yoksa daha fazla kelimeyle ifade edilebilecek her kavrama kendi kafasından özel kelimeler mi uydurmuş?

https://youtu.be/teaPsOGRmaM?t=2621

df35e No.129863

aaaaaaaaaaaaaaaa. gerildim, dinleyemedim, kapattım. nebuç uzatmış da uzatmış.

>>129861
anlamını biliyordur. videolarında data, datum, epifani falan tanım yapıyordu bir sürü

dff9d No.129868

>>129863
nebuch dediğiniz adam bu değil mi

https://www.youtube.com/c/DiamondTema

79a92 No.129873


e6397 No.129879

>>129861
bu nebuş tam bir otist. Kullandığı kelimeler, kavramlar belli bir akademik genelenekte var olan şeyler ve hepsinin bir formel açıklaması var ancak nebuş beyefendi kendi yüzeysel zihin ürünlerini bu kavramlara yüklüyor ve süsleyip anlatıyor. Bu nebuşu ciddiye alıp izleyen zır cahildir.

e71eb No.129954

https://youtu.be/wKFbvRothBY?t=927 Müziği veya türünü bilen var mı? Normalde Doom oynarken arkaya grindcore koyuyordum ama daha atmosferik maplerde böyle bir şeyin de fena gitmeyeceğini fark ettim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]