[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623350383615.jpg (9.75 KB, 293x172, 293:172, indir (3).jpg) ImgOps Google

ebfe5 No.129823

entropi bize açıkça gösteriyor ki var olan her şey bok yoluna gidiyor. gelecek her türlü gelişme bile devamında daha büyük sorunlarla kendisini gösteriyor, var olan her madde zorunlu olarak kaosa doğru gidiyor. insan yaşamı bile zaman geçtikçe asla iyiye gitmiyor, en önemli şey olan sağlığını kaybediyorsun ve akabinde zevk aldığın her şey teker teker gidiyor.

zamanın ve değişimin getirdiği her şey yok edilmeli. her şey ilk başlangıca, big bang'e dönmeli ki zamanın getirdiği baş ağrılarını daha fazla yaşamayalım.

4a2ba No.129827

>2021
>otistik bilim adamlarının kozmik modellerine inanmak
Kek

ebfe5 No.129828

>>129827

>otizm kötü 6000 yıl önceden kalmış boktan toplumsal kurallara uyun

4a2ba No.129833

File: 1623355352823.jpeg (42.94 KB, 828x358, 414:179, images - 2021-06-10T23021….jpeg) ImgOps Google

>>129828
t.(KURALLAR.HTML)

ebfe5 No.129840

File: 1623358591348.jpeg (51.36 KB, 637x482, 637:482, images - 2021-06-10T23561….jpeg) ImgOps Google

>>129833(KURALLAR.HTML)

00125 No.129852

>zamanın ve değişimin getirdiği her şey yok edilmeli.

bu da bir çeşit gelişme, bahsettiğin entropiye katkı sağlayacaktır.

07c26 No.129854

>>129823
hello entropy my old friend…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]