[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623225528085.jpg (59.49 KB, 599x571, 599:571, türk kültürü.jpg) ImgOps Google

29dc3 No.129684

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_music

iki maddenin arasındaki kalite farkına bakın. türk kültürü fakir midir?

29dc3 No.129687

File: 1623227679176.png (10.41 MB, 2941x2160, 2941:2160, ClipboardImage.png) ImgOps Google

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Turkic_Khaganate#Gallery

>According to Nevin Halıcı, ayran is a traditional Turkic drink that was consumed by nomadic Turks prior to 1000 CE.[66] According to Celalettin Koçak and Yahya Kemal Avşar (Professor of Food Engineering at Mustafa Kemal University), ayran was first developed thousands of years ago by the Göktürks, who would dilute bitter yogurt with water in an attempt to improve its flavor.[67]


türk tarih anlayışı ve vizyonu: zamanında çin imparatoruna eşdeğer sayılan bir imparatorluğun susurluk ayranını icat ettiğini iddia etmek.

2b9eb No.129688

>ottoman music
>türk kültürü

birini seç op.

odmanoğulları bütün yatırımlarını balkanlara ve en uç rum diyarlarına yapmıştır. geri kalan oğuz beyliklerinin ya da rum selçuklularının aksine bırak kervansaray yapmayı, bir savaş durumu olmadığında köprü, çeşme bile kurmamışlardır an*dolu'ya. toplam 36 padişah'ın 6-7'sinin türko kökenli olduğu bir düzen bu. piyade ağırlıklı, türko savaş düzenine küskün garabet bir roma çakmasıdır. neyse ki çevresindekiler çapulculardı ki onca yıl dayandı.

29dc3 No.129689

>>129688
>oğuz beylikleri
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolian_beyliks

beylikler hakkında da okunacak bir şey yok. :DD selçukluların da diktikleri anca üç beş tane boklu medrese ve kiliseden dönme cami. yazdıkları her şey de farsça-arapça, türkçe bir şey yok. türklere hiçbir şey bırakmamışlar.

2b9eb No.129691

>>129689
sadece danişdmendname bile yüz sayfaya yakın kılıçartığı. sen cahilsin ve bilgilerini cuckupediadan alıyorswun diye öyle olmuyor o işler.

49187 No.129724

>>129688

hanedan tükendiğinde saltanatın giraylılara geçeceğini öngörmüş, hiyerarşide kırım hanlarını sadrazamın önünde tutmuş osmanoğulları mı türk değilmiş? geçeceksin.

e30a9 No.129730

>>129724
osmanlı soyunu mongol cengize dayandırdı diye türkçü mü oldular aptal yamtar? giraylılar cengizin soyundan gelir, osmanlı da soylarının moğollardan geldiklerini iddia etmeye başladılar 15. yüzyılda, onun sebebi de sultanlık-hanlık ünvanlarının hakkıydı. aynı timurun yapmaya çalıştığı gibi. timur soyunun cengizden geldiği iddiası yalan çıkınca ölene kadar emir olarak kaldı anadoludan çine kadar imparatorluk kurmasına rağmen. al-i cengiz giray-osmanlı saltanat halefiyetinin türklükle mürklükle alakası yok. ha şimdi cengiz türkdü hojem diye sıçmıklarını saymaya başlarsın bir de şimdi sen.

2b9eb No.129732

>>129724
LAN BIRAK!

"al-i cengiz" diye kıyak geçtiler hesapta, kırım hanlığı da bokmanlının bir türlü yenemediği r*slar'a karşı baskı unsuru ve yağmalardan gelen 0ğlan-cariye ticaret merkezi. adam başı 50 tane çerkez-leh-yavudi dönmesi cariyeden doğan oğlanlar bitecek de sıra tatarlara gelecek. hey yavrum hey.

45c6b No.129754

>>129730
osmanlının kırıma hürmet etmesinin cengizle ne alakası var, t24de falan mı okudun bu sıçmığı? osmanlıyla savaşmadan imparatorluğa dahil olmuş, imparatorluğun sınırlarını genişletmiş, aynı dili konuşan vurucu güce saygı duymuş osmanoğulları. kırım gidince 1. abdülhamit kahrından ölmüş ulan. bu da mı cengizle alakalıydı.

bismark neden monark değilse timur da ondan sultan olamadı. adamın babası sultan değil. 0'dan bir imparatorluk kurma çabası da yok. modern hukukçuların tali kurucu iktidar dediği şey işte.

1a75f No.129775

>>129754
kırım ile cengiz'İn ne alakası var? adamlar kıpçak kökenli. cengiz tarafından fethedilmişler. rizelilerin osmanlıcılık oynamasından farkı yok.

>timur

>0'dan bir imparatorluk kurma çabası da yok

adam tam bir mount and blade karakteri. 7 kişilik yağmacı ordusu ile koca imparatorluk kurmuş, bütün tarihi değiştirmiş asya'nın her kısmında. daha ne yapsın?

45c6b No.129783

>>129775
>kırım ile cengiz'İn ne alakası var?
>osmanlının kırıma hürmet etmesinin cengizle ne alakası var

bunu demişim sen ne anlamışsın. kitap okumanı tavsiye ederim anon.

>adam tam bir mount and blade karakteri


çağatay hanına biat eden emir olarak göreve başlamış. sınırlarını genişlettikçe kağıt üstünde de olsa çağatay hanlarına biat etmeye devam etmiş. çağatayların kurultaylarını ve töresini kullanmış. kendine ait HİÇBİR kanun çıkarmamış birisidir timur. ölünce de "imparatorluğu" cortlamıştır çünkü imparatorluk değildir.

ee070 No.129800

>>129684
>>129689
Yurtdışında türk kültürüne derin bir scholarly ilgi yok ve ingilizcedeki makaleleri düzenleyenler çoğu zaman kötü ingilizceli türkolar. İslam Ansiklopedisinin makalelerini okuyun, gayet kaliteli ve akademik (isme aldanmayın pisslam var diye).
https://islamansiklopedisi.org.tr/musiki
https://islamansiklopedisi.org.tr/anadolu-beylikleri

6c03c No.129807

>>129783
>ölünce de "imparatorluğu" cortlamıştır

evet, kuzey hindistan'ı 500 yıl yöneten babür imparatorluğunun dedesi kürtlerdi çünkü, timur hanedanlığı değil.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]