[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1622994831997.jpg (446.65 KB, 1024x858, 512:429, I.jpg) ImgOps Google

d4194 No.129338

I

Ezelî Gnosis bilgidir, bilgeliktir. Gnosis kelimesinin anlamı budur: Bilgi. Ancak burada sadece herhangi bir bilgiye atıfta bulunmuyoruz. Gnosis çok özel bir bilgidir. Onu alanlarda büyük bir dönüşüme neden olan bilgidir. Bilgi, uyanmaktan farksızdır ve onu elde edenleri Tinsel olarak özgürleştirir. Amacı budur: İnsanın durumuna ışık tutmak ve insanı uyandırmaya ve kendisini içinde bulduğu hapishaneden kaçmasına yardımcı olmaya çalışmak.

Tarih boyunca bu bilginin defalarca saldırıya uğramasının nedeni budur. Çünkü bilgi, insanlığı gölgeler içinden yöneten dini ve siyasi otoriteler için tehlikeli kabul edilir. Bu nedenle Gnosis her zaman gizli kalmıştır. Gnosis gizli bilgidir ve yalnızca ona sahip olmayı hak edenlerin erişebileceği bir bilgidir. Tarih boyunca farklı dinler, insanı bu bilgiden, Gnosis denen bu tür bilgiden habersiz tutmaya çalıştı.

Ezelî Gnosis, Gnosis'in saf formudur. Her zaman aynıdır ve insanın kendini içinde bulduğu Tinsel durum ve "yaratılış" ya da "dünya" dediğimiz her şey değişmedikçe asla değişmeyecektir. Ezelî Gnosis her zaman, sapkın, yasaklanmış, zulme uğramış ve okült olmaya zorlanmış hemen hemen her teolojik ve felsefi sistemin temelinde olmuştur.

d4194 No.129339

File: 1622995243480.jpg (256.5 KB, 900x695, 180:139, II.jpg) ImgOps Google

II

Bütün dinler maddenin iyi olduğunu, dünyanın güzel olduğunu, çünkü Tanrı tarafından yaratıldığını iddia eder. Ve "Tanrı adildir, Tanrı iyidir ve insan için iyi bir şey yaratmıştır". Bu nedenle İncil şöyle der: "Ve Tanrı 'Işık olsun' dedi ve ışık oldu. Ve Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü".

Ezelî Gnosis, tam tersini savunur: Madde kötüdür ve saf değildir; madde Tin'in hapishanesidir. Bu maddi dünya cehennemdir. Madde kötüdür ve madde kötüyse, yaratıcısının da kötü olması gerektiği sonucu çıkar.

Gnostiklere göre, maddi dünya, bu dünya, iyi ya da adil bir tanrı tarafından değil, yaratıcı bir şeytan tarafından yaratılmıştır. Madde şeytani bir şeydir, bu nedenle onu yaratan kişi aynı zamanda şeytani bir varlık olmalıdır.

Yaratılışın en başında Tanrı "Işık olsun" dediğinde, zaman olmasaydı bu iki kelime söylenemezdi. Zaman, yaratıcı tanrı tarafından ışığı yarattığında yaratıldı. Zaman ve mekan birlikte yaratılmıştır ve bu nedenle birbirlerinden ayrılamazlar.

Zaman, yaratıcı tanrının nefesidir. Ve tüm yaratılışı, evrenin genişlemesi, türlerin evrimi, planının kademeli gelişimi, zaman olmadan gerçekleşemezdi. Gnostiklere göre, yaratıcı tanrının nefesi olan zaman, madde kadar şeytani ve yaratıcı tanrının kendisi kadar şeytanidir.

d4194 No.129340

File: 1622996256767.jpg (171.15 KB, 894x808, 447:404, III.jpg) ImgOps Google

III

Bu dünya bir Gnostik için bir düşman alanıdır. Çünkü bu maddi dünyanın tamamı ve onu dolduran tüm varlıklar maddeden yapılmıştır ve maddeye adanmıştır. Maddeye ve onun yaratıcısına aittir ve onu savunurlar ve farklı bir şey düşünemezler. Maddi dünyaya ve yaratıcı tanrıya karşı çıkanların tümü tehlikelidir ve yok edilmeleri gerekir. Bu nedenle Gnosis, ortadan kaldırılması gereken düşünülemez ve korkunç bir şey olarak algılanır.

Tartışmasız, bu dünya iyi değildir. Hayvanlar yemek yemek ve hayatta kalmak için birbirlerini parçalamak ve yok etmek zorundadır. İnsanların kendilerini daha iyi hale getirmek, rekabet etmek ve daha iyi hayatta kalabilmek için hayatın her aşamasında birbirini aldatması gerekir. Otçullar, aynı zamanda canlı olan bitkileri yok etmek zorundadır.

Her şey sürekli kendini ve diğerlerini yok ediyor. Ve buna "mükemmellik" veya "mükemmel denge" diyenler var. İnanılmaz! Bu cehennemdir. Mükemmel bir sistem değil, hatta iyi bir sistem bile değil. Herkesin hayatta kalmak için başka bir şeyi yok etmesi gereken bir sistem. Bu yaratılmış olan sistemdir, bu “üstün bir varlık” tarafından yaratılan dünyadır: Yaratıcı tanrı veya demiurgos.

d4194 No.129369

File: 1623008851716.jpg (20.81 KB, 600x600, 1:1, IV.jpg) ImgOps Google

IV

Yaratıcı tanrı, iyi ya da adil bir varlık değildir. Tam anlamıyla mükemmel bir tanrı değildir, görünüşe göre oldukça beceriksizdir. Kötüleşen dünyalar var ve onları yok etmek zorunda. Daha iyi sonuçlanan dünyalar var. Dener, uygular, deneme yanılma yoluyla yaratır. Hint efsaneleri, yaratıcı tanrı Brahma'nın baloncuklar gibi dünyaları nasıl yarattığını ve bazen iyi, bazen de kötü oldukları için onlarla nasıl deneyler yaptığını anlatıyor.

İncil şöyle der: “Tanrı şöyle dedi: Işık olsun. Ve ışık oldu. Ve Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü”. Nasıl! Bilmiyor muydu? Bunun iyi bir şey olduğunu bilmiyor muydu? Bu nedenle Gnostikler, "yarattığı etkiden habersiz bir yaratıcının huzurundayız" demektedir.

Aynı şekilde, yaratıcı tanrı her zaman kendisinin tek olduğunu savunur. Sadece bir kez söylemiyor, her zaman söylüyor, sürekli “Ben tek Tanrı'yım”, “başka Tanrı yok”, “Ben, senin Tanrın, tek olanım” vb. Hepimiz biliyoruz ki, biri aynı şeyi defalarca tekrarladığında, bunun nedeni söylediklerinden emin olmamasıdır, bu yüzden bu kadar sık tekrarlaması gerekir.

Gnostiklerin bunu yorumlaması şudur: Yaradan, kendisinden daha üstün başka bir Tanrı olduğundan tamamen emin olmadığından şüphelenir. Kendisinden sonsuz derecede üstün, ondan çok daha büyük, çok daha önemli bir Tanrı ve sürekli “ben tekim”, “başka Tanrı yok” diye tekrarlayarak saklamaya çalıştığı şey budur.

d4194 No.129370

File: 1623009726435.jpg (146.19 KB, 495x657, 55:73, V.jpg) ImgOps Google

V

Evrenin yaratıcı tanrısından esinlendiği söylenen çeşitli dinlerin kutsal kitaplarında, yaratıcı tanrının kusurlu bir varlık olduğunu ve tamamen iyi olmadığını gösteren gerçekler, ayrıntılar ile karşılaşıyoruz. Bazen intikamcı, kötü huylu, kibirli, güvensiz ve kararsız olarak tasvir edilir. Adına fedakarlık yapılmasını seven, soykırımı seven; insanlara başkalarını öldürmelerini, mallarının, topraklarının, insanlarının ve hayvanlarının alınmasını emreden bir tanrı.

Sadece düşmanlarını değil, kadınları, çocukları ve hayvanları da öldürme emri veriyor. Soykırım yapan bir tanrı. Bu tanrı, sunakta kurban edilen kurbanların yanmış etlerinin kokusunu sevdiği için kendi adına kurbanlar talep eder. Tufana neden olan tanrı budur. Tufanda kaç yüz binlerce insan boğuldu!

İnsanları ve hayvanları feda etmekten ve düşmanlarının dökülen kanından zevk alır. Beğenilmeyi, hayranlık duyulmayı, hizmet edilmeyi, korkulmayı ve itaat edilmeyi sever. Şerefine inşa edilen tapınakları, ritüelleri, emirlerini, emirlerinin yerine getirilmesini, kendisine gönderilen duaları sever. Tüm canlı varlıklarının çektiği acıyı, işkenceyi, ızdırabı sever.

Eski Gnostikler ona "kaosun oğlu" anlamına gelen Ialdabaoth derlerdi; bazen ona Sabaoth, "zahmet tanrısı" deniyordu. Ayrıca ona Kosmokrator ya da maddenin yaratıcısı ve düzenleyicisi olan Büyük Arkhont derlerdi. Ancak ona Gnostikler tarafından en yaygın olarak verilen isim, yaratıcı anlamına gelen Yunanca demiurgos'tur.

d4194 No.129371

File: 1623010576215.jpg (407.67 KB, 900x900, 1:1, VI.jpg) ImgOps Google

VI

Savaşları, cinayetleri seven ve erkek çocuklarının sünnet edilmesini emreden üstün bir varlık iyi bir tanrı olamaz. Bu yüzden Gnostikler onu şeytana benzetti. Onu bir yaratıcı şeytan olarak görüyorlardı. "Kâfir" denen Gnostikler doğal olarak tarih boyunca zulme uğramışlar ve kendileri için gerçek olanı söyleme cüretlerinin bedelini hayatları ile ödemişlerdir.

Yaratıcı tanrı tarafından yaratılan bu dünya sadece ona aittir. Bu dünyadaki tüm fiziksel şeyler ona cevap veriyor, ona tapıyor, hayranlık duyuyor.

Önce tanrı ışığı yarattı, sonra hayvanları, sonra da insanı yaratana kadar çeşitli şeyler yarattı. Elbette bu yaratılış hatalarla doludur ve kusurludur. Ve bu dünya kusurluysa, madde kusurluysa veya evrende var olan her şey kusurluysa, bunun nedeni tüm bunların yaratıcısının kusurlu bir varlık olmasıdır.

Bu yaratılış sınırlıdır, yaratıcı tanrının yarattığı her şeyin içinde bulunduğu dev bir balon gibidir ve bunun dışında ne var bilmiyoruz. Gnosis, bildiğini iddia ediyor.

Elbette Gnosis sonsuza kadar zulüm görmeye mahkumdur ve çok fazla etkiye sahip olmayacak veya büyük bir başarıya sahip olmayacaktır. Bu kadim ve ebedi Gnostik fikirleri yalnızca cesur bir azınlık inceleyebilir, yorumlayabilir veya sürdürebilir ve bunlar tartışmasız düşman topraklarındadır. Ancak Gnosis, ait olmadığı bu garip dünyada her zaman mevcuttur.

e7391 No.129372

Bazlı şizo tiradına postluyorum

6f1b9 No.129373

Azer, is that you?

76f09 No.129418

Based and catharpilled. High IQ post.

12c24 No.129422

File: 1623056041657.png (335.86 KB, 752x660, 188:165, 1621044130333.png) ImgOps Google

bazlı şizo bazlıdır

d4194 No.129469

File: 1623082617950.jpg (536.22 KB, 955x1000, 191:200, Cathars_expelled.jpg) ImgOps Google

>>129373
Hayır. Hatta bilakis, delüzyonların ve delüzyonelliğin karşısındayım.

>>129418
Teşekkürler anon.

d4194 No.129470

File: 1623083434665.jpg (71.1 KB, 298x750, 149:375, VII.jpg) ImgOps Google

VII

Hemen hemen tüm dinsel mitler, insanın “Tanrı tarafından topraktan yaratıldığını” anlatır. Mukaddes Kitap açıkça şöyle der: “Ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu”. Burada tanrının insanın bedenini ve ruhunu yarattığı söyleniyor. Fiziksel ve maddi kısım olarak topraktan beden, ve canlı kısım olarak ruh dediğimiz yaratıcının nefesi.

Eğer insan sadece bir beden ve bir ruh olsaydı, diğer herhangi bir hayvan gibi olurdu. Belki diğerlerinden biraz daha zeki olurdu ama özünde bir hayvanla aşağı yukarı aynı olurdu. Oysa insan bir beden ve bir ruhtan daha fazlasıdır.

İnsanın ruhunda hapsedilmiş, tanrı tarafından yaratılmamış bir Tin vardır. Kutsal kitaplar bunu söylemez. Ancak Gnostikler, insanın bir bedeni, bir ruhu ve bir Tini olduğunu iddia ederler. Yaratıcı tanrı tarafından yaratılmayan bu Tin nereden geldi? Neden orada?

Tanrı'nın kendisini yerleştirdiği "cennet"teki ilk insan, onun kim olduğunu bilmiyordu, sadece emirleri yerine getiriyordu. Örneğin, bir tür yönetici veya yaratıcı tanrının temsilcisi olarak hayvanlara isim veriyordu. Orada, tanrının kendisi için hazırladığı bu “cennet”te, uyuyor gibiydi. Kim olduğunu, nereden geldiğini bilmiyordu. İnsan, ancak “günah” denen itaatsizlik sonrasında, yasak meyveyi yiyip cennetten atıldığında kim olduğunun farkına vardı, kendini buldu.

Bedeni ve ruhu tanrı yaratmıştır. Tüm yaratılış kötüdür ve şeytani bir yaratıcıdan kaynaklanır. Yani insanın sadece bedeni değil, ruhu da kötü ve şeytani bir şeydir.

37b73 No.129471

Türkçe böyle mistik ezoterik şeylerde hiç gitmiyor fazla mekanik kaçıyor. Bol bol arapça yunanca latince gibi dillerden kelimeler atmak lazım.

d4194 No.129486

File: 1623088080007.jpg (209.46 KB, 650x433, 650:433, TSmk5fUm6Z1TwpkJ.jpg) ImgOps Google

>>129471
Hakikatin süslenmeye ihtiyacı yoktur anon.

d4194 No.129490

File: 1623088600699.jpg (338.57 KB, 1000x1000, 1:1, VIII.jpg) ImgOps Google

VIII

Gnostikler için dünyayı ve insanı yaratandan daha yüksek bir Tanrı daha vardır. Yaratıcı tanrı tek tanrı değildir. Onun üzerinde, sonsuz derecede üstün ve kusursuz başka bir Tanrı vardır. İnsanoğlunun bilmediği bu Tanrı, bu cehennemî ve necis yaratılışın dışındadır. Antik Yunanlar ona "Agnostos Theos", yani Bilinmeyen Tanrı demiştir.

İnsanın bu Tanrı'yı kusurlu ve yaratılmış olan bedeni ve ruhuyla bulması mümkün değildir. Bu sonlu ve sınırlı evrenin dışında olan bu Tanrı'nın ne olduğu hakkında en ufak bir sezgiye yalnızca kendini tamamen özgürleştiren insan sahip olabilir.

Bu Tanrı, Gnostikler için yalnızca bilinmez değil, aynı zamanda bilinmesi imkansızdır. En azından bu dünyadaki olağan varlık biçimimizle bilinemez. Tüm bu sistemin dışında olan ve yaratıcı tanrıdan sonsuz derecede üstün olan bu Tanrı'nın ne olduğu konusunda bir beden ve ruhla en ufak bir fikre sahip olamayız. Maddeden ve zamandan yaratılan bu evrende, bu beden ve bu ruhla tanınması imkansız bir Tanrı.

Bu Bilinmeyen Tanrı, tasavvur edilemez ve tarif edilemez bir ateş gibidir. O, Gerçek Tanrı'dır. Ama normalde ulaşamayacağımız bu Gerçek Tanrı, bu saf olmayan ve kusurlu evrende, yaratılmış maddenin ve zamanın bu cehennemî boyutlarında kendini gösteremez veya hareket edemez.

Bilinmeyen Tanrı, yalnızca istisnai durumlarda, genellikle küçük bir değişiklik yapmak için ve büyük bir fedakarlıkla Elçilerinden biri aracılığıyla bu boyutlara girebilir. Bu maddi cehennemde, buradaki koşullar göz önüne alındığında, bu sadece çok nadir durumlarda olur.

d4194 No.129495

File: 1623090020186.jpg (352.53 KB, 900x900, 1:1, IX.jpg) ImgOps Google

IX

Gnosis, insanın üç unsurdan oluştuğunu ileri sürer: Beden, ruh ve Tin. Beden ve ruh demiurgos tarafından yaratılmıştır. O, bedeni topraktan yarattı ve nefesini insanın burnuna üfleyerek ona ruh verdi.

Ama insanda yaratılmamış olan, yaratıcı tanrının yaratmadığı başka bir unsur daha vardır. Başka bir dünyadan, başka bir krallıktan gelen bir element. Onsuz hiçbir insanın bugünkü haline gelemeyeceği bu kıvılcım, Tin'dir. O olmasaydı, hiçbir insan kendisini sıradan bir hayvandan ayırt edemezdi.

Tinin beden-ruh denen bu yaratılmış canavarlığa sağladığı gücü anlamak için: Tin'in kullanımı olmasaydı, insan bir hominid olmayı asla bırakamazdı. Bir maymundan biraz daha fazlası olarak yaşadığı milyonlarca yılın aksine, sadece birkaç bin yılda ne kadar hızlı geliştiğini görüyoruz.

Gnosis'e göre, bu dünyaya ait olmayan bu Tin, kendisinden faydalanılmak, maddi tekâmülün itici gücü olarak kullanılmak üzere cehennemî maddeye çekilerek bağlanmıştır.

Yaratıcı tanrının planlarında yer alan bu evrim sürecini başlatmak için her insanın içine yaratılmamış bir kıvılcım hapsedilmiştir. İlahi Tin'ler, bu saf olmayan madde boyutunda evrimi ilerletmek için kullanılır.

Tin ruha bağlıdır; eğer insan ölürse, ruh bedeni terk eder ve ona bağlı olan Tin'i beraberinde götürür. Tin bedene bağlı değildir, bedenle ruh aracılığıyla iletişim kurar ve bağı ruhladır.

e505b No.129514

>>129495
MMXXI'de din mi. hadi ordan op

d4194 No.129537

File: 1623105814742.jpg (265.7 KB, 570x480, 19:16, Burning-Church.jpg) ImgOps Google

>>129514
Bilakis, dinlerin ifşası. Dikkatli oku anon.

e505b No.129565

>>129537
alıklığımdan dolayı din yazmışım, "ruh" olacaktı

4667a No.129579

Anon, lütfen bunların kaynağını veya devamını veya daha fazlaya nereden erişilir onu paylaşır mısın? Lütfen.

b00ec No.129581

yaklaşık 15 yıl önceydi sanırım. bir sürü elektronik kitap okuyup ultra kültürlü bir insan olma hevesine kapılmıştım kısa süreliğine. okuduğum ilk elektronik kitaplardan biri bilinmeyen yönleriyle satanizm gibi bir isme sahip kitaptı. çeşitli satanizm kollarından bahsediyordu. gençlerin gırgır amaçlı inandığı satanizm gibi satanizm vardı. bir de cidden pek çok kişinin şeytan olarak adlandırdığı varlığı seven sayanların olduğu satanistlerin inandığı satanizm. hatırladığım kadarıyla bunlar da kendi içinde fraksiyonlara ayrılıyordu. yine bir kısım insan şeytanı kötü ve havalı kabul edip yine de tapıyorlardı. bir başka kesim ise asıl iyi tanrının şeytan olduğu, popüler dinlerin anlattığı tanrının ise kötü tanrı olduğuna inanıyordu

popüler dinlerin anlattığı tanrının seks gibi güzel bir şeyi yasaklamasını falan örnek gösteriyorlardı sanırım. bir de şeytan ağzıyla yazılmış sözler vardı. doğru olduğunu varsayınca şeytan-tanrı kapışması merak uyandırıcı oluyor. aynı kitaptan mı yoksa sonradan başka yerlerden mi okudum bilmiyorum yine op'un şu yasak meyve konusuna da değiniliyordu. şeytan insana bilgi sunuyor. tanrı insanların bilmesinden hoşnut olmayıp cezalandırıyor falan. bilmek büyük suç. şu fantastik şeylerin gerçek olduğunu düşünsenize ne kadar da komik. ama böyle hikayeleri seviyorum. bir dizide izlediğim şeytanlı kısımlardan etkilenerek sizlerden benzer şekilde dizi-film tavsiyesi istemiştim. popüler lucifer dizisi önerildi. basit dedektiflik olayları var. o kısımları atlıyorum. ve ucuz bir dizi ama seviyorum. tanrının oğlu olarak anlatılan lucifer karakteri, adının kötülüklerle anılmasından hiç mutlu değil. şu an herkesin lanet ettiği gerçek(bu fantastik şeyler keşke gerçek olsa. ölünce hiçbir şey oluyorsak sıkıcı) şeytanın da aynı kaderi yaşıyor olabileceği ihtimali ilgi çekici. eyyy ışık getiren naber?

acf68 No.129587

>>129581
Anon gnostisizm luciferyenizmin tam tersi, tekillikten ayrılmış demiurgos Lucifer'ın kendisi zaten. Cinsel ve dünyevi zevkler tamamen reenkarnasyonun çalışabilmesi için bencil gen tarafından hazırlanmış tuzaklar. He o zaman YHWH bunları niye kısıtlıyor dersen, insanın kendi işleriyle tanrılaşabileceğini çeşitli yollardan mümkün kılmaya çalıştığı için. Pavlus'un yahudi yasası hakkında yazdıklarını oku.

97800 No.129593

>>129587
YHWH neden kısıtlıyormuş bunu açabilir misin anon?

d4194 No.129613

>>129565
Yaşam ve bilinçle ilgili bazı meseleler üstünde henüz yeterince düşünmemiş olabilirsin anon. Artık 19. yüzyılda değiliz, maddeciliğin o kadar da itibarı kalmadı.

>>129579
Devamı gelecek anon.

>>129587
>>129593
İsimler karışıklık yaratmış olabilir, demiurgos ve Lucifer aynı değil. Demiurgos'un planlarına da, Lucifer'in kökenine de açıklık getireceğiz.

d4194 No.129617

File: 1623181937054.jpg (188.77 KB, 642x900, 107:150, X.jpg) ImgOps Google

X

Tin, tuzağa düşürülmüş, zincire vurulmuş, bu cehenneme hapsedilmiştir ve hayal bile edemeyeceğimiz bir azap çeker.

Bu iğrenç madde dünyasına, insanın beden-ruhu dediğimiz bu yaratılmış canavarlığa bağlı olmak, var olan en acımasız işkence biçimlerinden biridir.

Tin, iradesi olmadan zincire vurulur ve her insanda, yaratıcı tanrının planlarının gerçekleştirilebilmesi için, evrimi ilerletmek için kullanılır.

Tin için dayanılmaz bir ıstıraptır bu: Ona tuhaf gelen ve saf olmayan bir dünyada, iradesi dışında hapsedilmiş, çılgın bir planın gerçekleştirilmesi uğruna harcanmaktadır.

Başka bir deyişle, bilinemez krallıktan kaynaklanan yaratılmamış kıvılcım olan Tin, yaratılmış bir madde balonu içindedir ve orada zincirlenmiştir. Madde içinde çarmıha gerilmiştir.

d4194 No.129619

File: 1623182467744.jpg (263.17 KB, 900x900, 1:1, XI.jpg) ImgOps Google

XI

Tin bu dünyadadır ama ona ait değildir. Madde ve zamanın bu aldatıcı dünyasına ait değildir.

Tin kendini bu hapishaneden kurtarabilseydi, dünyadaki davranışının son derece agresif olacağı çıkarımını yapabiliriz.

Birincisi, doğasına aykırı olduğu için maddeden nefret eder. İkincisi, o binlerce yıldır kendi iradesi dışında maharetle tuzağa düşürülüp zincire vurulmuştur.

Doğal olarak, eğer bu Tin Kendini özgürleştirebilseydi, yapacağı ilk şey yok etmek olurdu: Onu çevreleyen her şeyi, bu saf olmayan dünyayı, yaratılmış dünyayı, yaratıcı tanrının maddi evrenini yok etmek.

Tin kötü bir varlık değildir; bunlar haksız yere ve iradesine karşı hapse atılan birinin normal davranışları olurdu.

acf68 No.129620

>>129613
Cennetten düşen Lucifer'dan bahsediyorsak izdüşümü Demiurgos, bkz Yezidiler.
Insana elmayı veren Prometheusçu yılandan bahsediyorsak tabi ki o Demiurgos değil. Bunların aynı kişi olduğunu düşünüyorlar da insanlar.

d4194 No.129648

File: 1623191248139.jpg (126.64 KB, 650x650, 1:1, XII.jpg) ImgOps Google

XII

İnsan beden, ruh ve Tin'den oluşur. Bu nedenle beden, ruh veya Tin'in en çok hangisi yönünden etkilendiğine göre üç farklı insan tipi vardır.

Antik çağlardan beri insan, Gnostikler tarafından şu şekilde sınıflandırılmıştır: Eğer beden tarafından yönetiliyorsa "fiziksel", ruh tarafından yönetiliyorsa "psişik" ve Tin tarafından yönetiliyorsa "spiritüel".

Fiziksel insan, vücudun ve içgüdülerinin hakim olduğu hayvan-insandır.

Psişik insan, uyanmaya çalışan savaşçıdır; kafası biraz karışık ama kendini bu maddi dünyadan kurtarmak ve Tin'ini yerine getirmek için savaşıyor.

Son olarak, spiritüel insan, Tin'i zaten özgürleşmiş ve mutlak olarak hüküm süren insan tipidir ve mükemmel insan bu grupta bulunur.

1f151 No.130451

Daha yüce tanrı neden alt-tanrıya izin veriyor?
Madem ruh da madde de aynı yaratık tarafından yaratıldı ölünce ruh ve ona bağlı Tin nereye gidiyor? Tin yine kötü ve şeytani olan ruha bağlıysa ölmek kurtuluş değil manasına mı geliyor bu?
Öldükten sonra ne oluyor? Bu dünyada yapılanlar hesapsız mı kalıyor?
Gerçek tanrı bilinemezse, bilinmesi imkansızsa Gnosis'in kaynağı nedir? Gerçek Tanrı'yı bilemeyen Gnosis evrenin dışını nasıl biliyor ve bunu sadece kendisinin bildiğini nasıl iddia ediyor?

b6bb6 No.131076

>>129587
Yahweh zaten demiurge anon.
Saturn-Satan-saturday-heksagram dörtlüsünü ezoterik bağlamda düşün. Eski ahit ile yeni ahitin tanrısı aynı değil. Jesus is God’s sun. Yahweh’in askerleri onu öldürdü.

d4194 No.131854

File: 1625345875711.jpg (331.87 KB, 892x720, 223:180, XIII.jpg) ImgOps Google

XIII

Gnostikler, Lucifer'in Bilinmeyen Tanrı'nın Elçisi olduğunu anlatır.

En büyük, ulaşılmaz ve bilinmez olan bu Tanrı'nın, necis ve şeytani maddelerden oluşan bu sınırlı evrene giremeyeceğini söylemiştik. Ama bu efsanelere göre birisini, Lucifer'i gönderebilir. İnanılmaz derecede Tinsel ve saf, madde-karşıtı bir ateşten olma bu varlık, sadece üstün bir fedakarlık ile bu cehennemî evrene girebilir.

Büyük Bilinmeyen Tanrı, tarif edilemez ateş ve ışık meleği Lucifer'i insana ışığı göstermesi ve uyanarak gerçek kökenini, beden-ruh denilen bu saf olmayan maddede sapkın bir şekilde hapsedilmiş olan Tin'inin kökenini görmesine yardım etmesi için gönderdi.

O, yaratılmış dünyaya Işık getirmek için gelen, yaratılmamış bir varlıktır.

Işık, özgürleştirici Gnosis'tir.

Işık, insanı uyandırabilecek ve tutsak Tin'ini özgürleştirmesine yardım edecek kurtarıcı bilgidir.

Işık insanın gerçekte kim olduğunu, bu dünyada neden burada olduğunu ve kendini özgürleştirmek ve başka bir yaratılmamış ve bilinemez düzleme ait olan Tin'ini yerine getirmek için ne yapması gerektiğini bilmesini sağlayan bilgidir.

d4194 No.131855

File: 1625347811233.jpg (90.55 KB, 798x960, 133:160, XIV.jpg) ImgOps Google

XIV

Lucifer insanı uyandırmak, Tin'inin ilahi kökenini hatırlamasına yardımcı olmak, tuzağa düştüğü beden-ruhtan ve yaratılmış madde ile zamandan kurtulmasına yardımcı olmak için dünyaya geldi.

Gnostikler, İncil'deki yaratılış efsanesinin şu şekilde açıklanabileceğini düşünürler: Dünyanın yaratıcı şeytanı, Adem ve Havva'yı sefil dünyasına hapsetti ve Lucifer, bir yılan şeklinde onlara kurtarıcı Gnosis'in yasak meyvesini sundu ve gösterdi. Onlara yaratıcının onları aldattığını söyledi.

Yaratıcı insana şöyle dedi: "Ama iyiyi ve kötüyü bilme ağacından yemeyeceksin, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle öleceksin."

Öte yandan Yılan, “Kesinlikle ölmeyeceksin. Çünkü Tanrı bilir ki, ondan yediğiniz gün gözleriniz açılacak ve iyiyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.”

İncil şöyle devam ediyor: “Ve ikisinin de gözleri açıldı”.

“İkisi de öldü” demiyor. Yılan'ın dediği gibi, “ikisinin de gözleri açıldı” diyor.

Daha sonra yaratıcı, “Ve şimdi insan bizden biri oldu, iyiyi ve kötüyü bildiği için” der.

Yaratıcı yalan söyledi. Meyveyi yerse insanın öleceğini söyledi, ama insan ölmedi.

Yılan doğruyu söylüyordu. Yaratıcının kendisi, Yılan'ın haklı olduğu konusunda hemfikir oldu.

Gnostikler, yaratıcıyı hem yalancı hem de intihalci olarak nitelendirmiştir. Onlara göre, yaratılışın tamamı, yaratıcının bilinmeyen dünyayı taklit etmeye yönelik başarısız bir girişimidir.

375fd No.131856

>>131855
Ölünce ne oluyor anon

b8934 No.131861

>>130451
bunlara cevap ver satanist anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]