[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1622822845381.jpg (243.15 KB, 700x458, 350:229, alıngan götveren.jpg) ImgOps Google

8cebb No.129149[Last 50 Posts]

Yüzyıllardır yanlış yönetildiğimiz için mi böyle bir toplumuz yoksa polcü alt-right'ların forsladığı genetik mes'elesi doğru mu? Mesela İsviçre gibi refah bir hukuk devletinde yaşasak yine böyle şark kurnazı, barbar, eğitilmez bir toplum olur muyduk? Yoksa genetiğimiz bizi yine boka mı sürüklerdi?

Bu arada bu soruya dört beş maymun alamancıyı gösterip bu işler genetik hacum demek saçma. Çünkü onlar varsa Aziz Sancar'lar, Uğur Şahin'ler de var.

e71da No.129150

ne geni anon ya. her insan hissettikleri, gördükleri ve duyduklarıyla şekillenir.

c93b6 No.129152

>>129150
tam retard gitmişsin. zekanın %80i genetiktir. ikizlerle yapılan deneyler söylüyor bunu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Heritability_of_IQ

bab43 No.129155

Her şey coğrafya + şans, Avrupanın üstünlüğü milyon yıllık insanlık gelişiminde 500 yıllık bir mesele. Mısırın 3k sene, Bizansın 1.5k sene aşırı benzer siyasi yapılar olarak kaldığını, Çinin varlığını öyle ya da böyle tarih boyu sürdürdüğünü düşününce Avrupanın sanayi devrimi ve kapitalizmle dünyanın geri kalanına fark atmasının bir sürü faktörün denk gelmesinin yol açtığı bir daha yaşanması çok da muhtemel olmayan istisnai bir şey olduğunu anlarsın. Mesela İsviçre de Avrupanın geri kalanından izole bir dağ ülkesi olmasa varlığını bugünlere kadar sürdüremezdi.

29d74 No.129156

File: 1622827395773.gif (7.49 MB, 350x225, 14:9, üç ahbap çavuşlar.gif) ImgOps Google

>Yüzyıllardır yanlış yönetildiğimiz için mi böyle bir toplumuz
Yüzyıllardır yanlış yönetilmemiz bu hale gelmemizde çok büyük bir etken ama kültür, ekonomi gibi başka güçlü faktörler de var.
Tebaa ve itaat kültürü zaten imparatorluğun belkemiği olduğundan, Osmanlı'da küçük seçkin bir grup kendi çıkarları için matbaa başta olmak üzere batı aydınlanmasını tetikleyen araçların ve fikirlerin gelişini engellediği anda Osmanlı devleti de toplumu da ilmeği boyunlamıştı. Aydınlar imparatorluğu kurtarmak için yurt dışında gördükleri konseptleri uyarlamaktan başka bir şey düşünemeyince çabaları hiç bir işe yaramadı. Borçla saray yaptıran sultanlar ülkeyi dünya savaşına donanmasız soktu. Yok oluşu cumhuriyet biraz toparlamaya çalıştı ama soğuk savaştan sonra o da boşa gitti. Güçleri elinden alınmış ağalar ve ruhban sınıfı yine güçlenerek semirmeye kaldıkları yerden devam ettiler. Göçe engel olunamadı, kırlar eriyip bitti, kentler kırlaşıp demografik yapıları bozuldu. 1980'de liberalizmi silah zoruyla kabul edince de artık iyice yarrağa oturduk, endüstri toplumu olamadan post-endüstri toplumu olduk. Halk bir güzel depolitize edildi ve anti-entelektüelleştirildi. Televizyonlardan milletin evlerine Televole, Çarkıfelek, Reha Muhtar fışkırdı. Sonuçta bu günlere geldik işte.

>yoksa polcü alt-right'ların forsladığı genetik mes'elesi doğru mu?

Kesinlikle değil, Çin'in 18. yüzyıldaki düşüşü ve 21. yüzyıldaki yükselişi buna örnek.

>Aziz Sancar'lar, Uğur Şahin'ler de var.

Her ülke Aziz Sancar'ını, Uğur Şahin'ini kullanmayı becerdiği kadar gelişiyor. Sancar Amerika'ya, Şahin Almanya'ya kaçarken biz arkalarından aval aval bakmışız. Mesela Amerikalıların çoğunluğu salak, obez ve tutucu. Ama zeki ve çalışkan bireylerini verimli kullanabilmeleri sayesinde bugün Mars'ta helikopter uçurabiliyorlar.

192ac No.129158

File: 1622827983951.jpg (133.55 KB, 918x885, 306:295, 20210531_194556.jpg) ImgOps Google

Halk low iq olunca manipüle etmesi, yönetmesi vs. kolay oluyor. Adamlar zaten bütün medyaya sahip. Bu millet güç kimseyde ona tapar. Sürekli darbelerle halkı sindirdikçe sindirdiler. Polisin bekçinin görevinin kutsal olduğuna inanan insanlara ne anlatabilirsin? Türk halkı ne zaman devrim yapabilmiş?

Bu millet son kurşununu gezide attı.

39f53 No.129164

File: 1622829400084.png (462.46 KB, 900x457, 900:457, ClipboardImage.png) ImgOps Google

Tarih boyunca kötü beslenme (özellikle dinin baskıladığı et yeme anlayışı yüzünden oluşan protein eksikliği), tabu olan tek yöneticili devlet kültürü, eğitimsizlik (osmanlıda eğitim seviyesi tek basamaklı) ve azıcık da genetik faktörlerin etkisiyle günümüz zombileşmiş millet ortaya çıkmıştır.

5a6fe No.129165

OP Hofstede'in toplumların karakteristiklerini karşılaştırdığı araştırmalarını incele, ufuk açıcı olabilir. Elbet daha güncel araştırmalar vardır ama en çok bilinen ve detaylı araştırmalar bu elemanınkiler. Sonuç olarak çıkmış ki farklı kültürler farklı karakterde insanlar yetiştiriyorlar ancak ek olarak yavaş yavaş da olsa Evropanın Amarikanın küresel kültürü yaygınlaştıkça bütün insanlar yavaş yavaş batı insanına benzemeye başladı ve bu gelecekte de dönemin dominant kültürlerine göre değişecek, yani her şey bir devinim içinde.

b5a16 No.129166

İronik olmayan bir şekilde tecenin içinde bulunduğu durumun müsebbibi adına Amerika Birleşik Devletleri denilen çocuk tecavüzcüsü masonlar tarafından kurulmuş, sözde temsili demokrasi özde plütokrasik oligarşi ile yönetilen terörist devlettir. O teröristlerin baskısı ile köy enstitüleri kapatılmasaydı halk cahil kalmayacaktı. Bilinçlenen halk genç cumhutiyetin ideallerini benimseyebilecek seviyeye ulaşabilecekti. Uzun yazcaktım vazgeçtim amq. Evet Tunay "amq" yazdım şimdi beni banlayabilirsin.

7eed8 No.129169

File: 1622831966824.jpg (56.58 KB, 800x548, 200:137, 800x548-adnan-oktarin-isra….jpg) ImgOps Google

>>129166
bu!

pic rel

b7e6b No.129204

File: 1622879941447-0.png (40.34 KB, 850x600, 17:12, Long-term homicide rates a….png) ImgOps Google

File: 1622879941448-1.png (68.16 KB, 706x473, 706:473, ban on cousin marriage.PNG) ImgOps Google

File: 1622879941448-2.png (337.47 KB, 839x847, 839:847, Consanguity and Islam.png) ImgOps Google

File: 1622879941448-3.jpg (88.48 KB, 821x589, 821:589, EScKPByXQAIbHcP.jpg) ImgOps Google

File: 1622879941448-4.jpg (46.46 KB, 768x240, 16:5, Almancı IQ.JPG) ImgOps Google

File: 1622879941448-5.jpg (176.61 KB, 700x1214, 350:607, Almancı başarısızlığı.jpg) ImgOps Google

File: 1622879941448-6.png (44.83 KB, 932x632, 233:158, innovators by ethnicity.png) ImgOps Google

>>129149
>Yüzyıllardır yanlış yönetildiğimiz için mi böyle bir toplumuz yoksa polcü alt-right'ların forsladığı genetik mes'elesi doğru mu?

Genetik meselesi kesinlikle doğru, ve bir milletin veya ırkın başarılarının (veya bunların yokluğunun) temel belirleyicisi genlerdir. Kültür, din, dil, ahlak, teknobilimsel seviye ve başka her şey, belirli bir coğrafyada evrilmiş bir ırkın kainata temel tepkilerinden başka bir şey değildir. Kültür, gelenek, din, ve yönetim de ama, ideal olarak doğan bireylerin kendi tabiatlarını en iyi şekilde gerçekleştirmesini sağlayarak ve böylece de ırka/millete katkı sağlatmakla sorumlu oldukları için, ikinci derecede fakat bayağı önemlidirler. Dahası, bunlar ve genler arasında bir alış veriş mevcuttur. Bunlar nasıl genler tarafından şekilleniyorsa, kendileri de genleri şekillendirirler. Bu noktada işte yönetim çok önemli bir rol oynayabilir. Batı'nın son 500 yıldır yerkürenin tartışmasız efendisi olabilmesini sağlayan şeyler sadece doğuştan gelen bazı nitelikleri değil, aynı zamanda bu 500 yıl süresince içine girdiği öjenik süreçlerdir. Aynı şekilde Türk'ün başına da kafası basan bir hükümet gelirse, benzer öjenik süreçleri Türk için de tetikleyebilir. Hatta ben daha da ileri gidip böyle şeyler yapmak ZORUNDA olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim, yoksa amımıza fena koyarlar. İnsan genomu iyice deşifre edildikçe, ve doğum öncesi genetik tarama ve tüpte dölleme gibi teknolojik yöntemler de artık mevcut olduğu için, ırka öjenik baskılar uygulamak çocuk oyuncağı olacak. Ama şimdi sana Batı'nın ne gibi öjenik süreçler başlattığının örneklerini vereyim.

Çoğundan Katolik kilisesi sorumlu. Yıl 1250'de Batı'nın suçluluk oranları Üçüncü Dünya seviyesindeydi, daha beter değilse. Katolik kilisesi ilk olarak gen havuzundan anti-sosyal unsurları, M.S. 1000'den 1750'ye kadar didik didik ayıkladı. Suçluluğun bedeli çok ağırdı ve genelde idamdı. Dolayısıyla insanı suçluluğa iten, özellikle şiddet suçlarına iten genler gen havuzunda yayılamadı, ve her jenerasyonda daha ve daha az kriminal vardı, ve genleri daha ve daha az yayıldı. Yıl 1300-1900 arası Batı Avrupa'da cinayet oranlarında bu sebeple muazzam bir düşüş oldu. Sonuç olarak bugün mevcut olan daha uyumlu, pro-sosyal, yüksek-güven, ve "etik" medeniyetle karşı karşıyayız. İkinci olarak Katolik kilisesi, MüslüMAL dünyanın aksine kuzen evliliğini yasakladı, dolayısıyla Batılılar MüslüMALların aksine, tam 1000-1400 yıldır inbred depresyonuyla uğraşan şekli şemali sikilmiş ogrelar haline gelmediler. Kuzen evliliğini yasaklamak aynı zamanda evliliği görücü usulü olmanın aksine, kişisel tercihin ellerine bıraktı, ve bu da fiziksel çekicilik, güç, sağlık, ve kişilik gibi özellikler için cinsel seçilim ile sonuçlandı. Bunlar yönetimin nasıl genleri iyi yönde şekillendirebileceğinin örnekleri. Bir de tabii, doğal olarak jenerasyon ardı jenerasyon gerçekleşen öjenik süreçler var (nüfusun zengin ve dolayısıyla daha zeki unsurlarının, fakir ve aptal olanlara kıyasla daha fazla çocuk yapması gibi). Bunların hepsi Batı'nın 1500'ler sonrası başarısına faktörlerdir, benim de bilmediğim kim bilir başka ne faktörler var.

Bu arada beyazları diğer her ırktan ayıran ve üstün kılan özellik, sadece IQ, yüksek-güvenli olmak, veya inbred olmamak gibi şeyler de değil. Daha temel bir farklılıkları var ki, bu onların ırk-ruhu, kainata yönelişlerinin özü ile alakalı.

>Mesela İsviçre gibi refah bir hukuk devletinde yaşasak yine böyle şark kurnazı, barbar, eğitilmez bir toplum olur muyduk?


Evet. Almacılar tam da bu deneydir işte. OP'da "dört beş maymun alamancıyı gösterip" demişsin, ama istatistiğe itiraz etmezsin herhalde. Avrupa'da yaşayan Türklerin Birinci Dünya standartlarında gıda ve eğitime sahip olmalarına rağmen IQ'ları düşük, ve Almacılar ölçülen çoğu alanda zencilerden bile beterler, eğitim olsun, iş olsun, asimilasyon olsun, kaç yıldır Almanya'da olmalarına rağmen. Bu da onların Alman ırkının varoluşunun ortaya çıkardığı bir ülkede kendilerini ne kadar yabancı hissettiklerinin, ne kadar o medeniyete uymadıklarının bir delili.

>Çünkü onlar varsa Aziz Sancar'lar, Uğur Şahin'ler de var.


Önemli olan oran. Türk'ten bırak dehayı, aklı çalışan adam bile Batı'ya kıyasla çok ama çok az sayıda çıkıyor.

>>129152
>>129155
Bu anonlar işi biliyor.

>>129156
>Kesinlikle değil, Çin'in 18. yüzyıldaki düşüşü ve 21. yüzyıldaki yükselişi buna örnek.

"Kesinlikle değil"miş… Çin bakteri gibi üremeyle ekonomik, askeri, vs. olarak büyük bir derece güçlenmiş olabilir, ama ne medeniyet standartları, ne teknobilimsel yenilikler açısından bugün bile Batı ile yarışamıyor, ortalama IQ'su daha yüksek olmasına rağmen. Ayrıca Batı disjenik süreçler içinde bulunuyor, Çin de öjenik süreçler içinde bulunuyor olabilir. Bu da Çin'in Batı'yı geçişinin sebebini yine genetik yapar.

8b821 No.129206

File: 1622881804920.png (17.49 KB, 200x198, 100:99, NPC_wojak_meme.png) ImgOps Google

>>129166
>köy enstitüleri kapatılmasaydı halk cahil kalmayacaktı
>genç cumhutiyetin idealleri

03bc1 No.129219

>>129204
>/pol/cü abilerimden 89 ayquyu öğrendim türkler birkaç örüntüyü çözmekte problem yaşıyormuş hahahahaha
Anon dediklerin yanlış değil de medeniyetin temeli dijeni üzerine kurulu. Medeniyet kölelik olmadan ayakta kalamaz, yani öjeni için herkesi kısırlaştırdığın zaman otomatikman ulusal köle nüfusunu daralttığın için diğer ülkelerdeki subhumanları ele geçirmeye çalışacaksın. Almanya'nın slavlara yapmayı plandığı şeyi yapacaksın -ya da Almanların türkleri içeriye alması gibi-. Bu da ulusal genetik havuzun kalitesini artırsa da küresel olarak hiçbir şey değişmeyecek; sadece ülkene daha fazla mülteci -eskilerinin aksine bu ülkeye hiçbir bağlılığı bulunmayan- getirmek zorunda kalacaksın bunlar da vergi süngeri olduğundan ülkenin gelişmesini engelleyecek. Yani yapmaya çalıştığınız şey makul olsa çoktan yapılırdı zaten.

03bc1 No.129221

>>129219
inb4 otomasyon
Otomasyon geyiğine cevabım da artık toplumlarımızın yönetiminin insan zekasını aştığından -kaynak sıkıntısından dolayı da- teknolojik bir gerileme dönemine gireceğimiz gerçeğini belirtmek olur. Birkaç tane beyaz maymun yerden fışkıran petrol buldu diye bir yerleri kalktı da ćok yakın gelecekte insanlık normal haline geri dönecek.

b2a4f No.129223

>>129219
>türkler birkaç örüntüyü çözmekte problem yaşıyormuş hahahahaha
bence birkaç örüntüden çok daha fazlasını çözmekte problem yaşıyorlar

https://www.nasdaq.com/articles/turkeys-net-fx-reserves-fall-to-%2412.44-bln-as-of-may-28-2021-06-03

9ae0f No.129229

File: 1622894143188.jpg (120.47 KB, 1374x1031, 1374:1031, pol meetup 1.jpg) ImgOps Google


731e8 No.129231

File: 1622895873124.png (396.66 KB, 670x400, 67:40, ClipboardImage.png) ImgOps Google

geldi yine "poldeki abilerim" kanseri. bu kc tiradın da ağzının içine sıçacak.

0149c No.129241

batı avrupayı protestanlık adam etmiştir. martin luther öncesinde orta doğudan beter haldeydiler. önce romalılar akabinde habsburg vasıtasıyla ispanyollar bunları orospu etmiştir. ne zaman protestanlık bölgeyi etkisi altına almış, o zaman sanayileşme ve ilerleme görülmeye başlamıştır.

731e8 No.129287

File: 1622933091902.png (402.65 KB, 754x500, 377:250, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>129241
protestanlık değil, sömürgecilik > aydınlanma çağı > bilimsel yöntem > sanayileşme çizgisi ile adam oldular. protestanlık ile hiçbir alakası yok. olsa fransa ve avusturya 1500'lerden 1800'lere kadar avrupa'nın kültür-diplomasi ve bilim merkezleri olmazdı.

>martin luther öncesinde orta doğudan beter haldeydiler

salak mısın yoksa yemliyor musun? asıl lutherden sonra orta doğuya dönüştüler amına koyayım. 200 yıl boyunca orta avrupa kan gölüne dönüştü, rönesansın sonuna gelindi, kalvinizm, püritenizm ve anabaptizm gibi islam devleti daeşden hallice boklar türedi, akitanya'dan tut bohemya'ya kadar her yerde kadın yakıp adam öldürdüler kafir diye. ingiltere'de de püritenci diktatör cromwell'in ayakçıları kraliyet ailesini itlaf edip bütün ülkeyi kana buladılar. kalvinizm ve luteryancılık islam'daki selefilik ve vahabilikten farksızdır, ikonoklazmı ve dogmacılığı yükseltir.

aa05b No.129291

File: 1622938135868.jpg (66.92 KB, 846x846, 1:1, 1462368382001.jpg) ImgOps Google

Ne konuşuyorsunuz yine bu kadar boş boş..

9ae0f No.129293

File: 1622940992447.jpg (271.75 KB, 1800x1200, 3:2, orospuların yakılışı.jpg) ImgOps Google

>200 yıl boyunca orta avrupa kan gölüne dönüştü, rönesansın sonuna gelindi, kalvinizm, püritenizm ve anabaptizm gibi islam devleti daeşden hallice boklar türedi, akitanya'dan tut bohemya'ya kadar her yerde kadın yakıp adam öldürdüler kafir diye. ingiltere'de de püritenci diktatör cromwell'in ayakçıları kraliyet ailesini itlaf edip bütün ülkeyi kana buladılar. kalvinizm ve luteryancılık islam'daki selefilik ve vahabilikten farksızdır, ikonoklazmı ve dogmacılığı yükseltir.
bunları kötü olarak mı algılamak gerekiyor?

0149c No.129295

>>129287
protestan ahlakı avrupaya yerleşmeden önce HİÇBİR emare yoktur ki batının doğuya, kuzeyin güneye olan üstünlüğünü göstersin.

osmanlıya karşı HİÇBİR savaş kazanamamış avusturyayı veya osmanlıyayla ittifak etmek için kanuninin sikini yalamış, haçlılar döneminde selçuklular fransayı örnek olarak vermiş olman günümü yaptı.

b7e6b No.129296

File: 1622952998890.png (6.72 KB, 541x399, 541:399, 145 IQ.png) ImgOps Google

>>129219
>>129221
Olaya dar bakıyorsun. Ortalama IQ'su öjenik ile 130'a getirilmiş bir ülkede bile amelelik yapabilecek bireyler bulanacak, çan eğrisinin tanımı gereği. Fakat sayıları daha az olacak, orası doğru. Ama bu problemi illa bu işi yapacak daha aptal ırkları bulup ülkeye ithal ederek çözmene lüzum yok. IQ'su 90 ve üstü bireylerin bu işleri almaları için teşvikler oluşturabilirsin, onlara fazla maaş verebilirsin, ayrıcalıklar tanıyabilirsin vs. Amelelik kıtlığına takas ettiğin şey ama, yüksek derecede işlevsel zeki bir toplum, ve daha da önemlisi aşırı derecede büyük oranda deha sayısı. Bunlar rahatlıkla bir ülkeyi bir süper güce çevirebilecek şeyler. İkinci postundaki problem tespitine hiç katılmıyorum ama öyle problemler belirse bile, çözebilecek seviyede zeki adama sahip olacaksın. Ayrıca olaya sadece IQ açısından bakmışsın, fakat sağlık, fiziksel çekicilik, davranış ve karakter nitelikleri de büyük oranda kalıtımsal oldukları için, bunlar da öjenik ile geliştirilebilecek şeyler.

>>129229
Ne demek istedin Anadolu faunası, anlayamadım?

b7e6b No.129297

File: 1622955930987-0.jpg (2.46 MB, 3697x2414, 3697:2414, School of Athens.jpg) ImgOps Google

File: 1622955930987-1.png (219.94 KB, 800x798, 400:399, 800px-Seal_of_the_Universi….png) ImgOps Google

File: 1622955930987-2.jpg (822.17 KB, 1240x900, 62:45, 146.jpg) ImgOps Google

File: 1622955930987-3.jpg (3.34 MB, 2435x1560, 487:312, 129.jpg) ImgOps Google

File: 1622955930987-4.png (443.87 KB, 905x485, 181:97, feb5599f3d3f94c01b99095de6….png) ImgOps Google

File: 1622955930987-5.jpg (71.9 KB, 650x271, 650:271, 224astronomerssm.jpg) ImgOps Google

>>129295
>protestan ahlakı avrupaya yerleşmeden önce HİÇBİR emare yoktur ki batının doğuya, kuzeyin güneye olan üstünlüğünü göstersin.

Yunan Mucizesi, Roma hukuku, Katolik kilisesinin üniversiteleri bulması, Rönesans, Keşifler Çağı ve Bilimsel Devrim'in temelleri…

731e8 No.129298

File: 1622956437699-0.png (1.02 MB, 900x507, 300:169, soulvssoulless.png) ImgOps Google

File: 1622956437699-1.png (298.14 KB, 520x420, 26:21, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>129295
protestan ahlakı menedir. senin bahsettiğin bireycilikten beslenen liberalizm şeyinin adı tam olarak anglo-felemenk kapitalist ruhudur ve varlığını protestanlığa falan değil angloların ve felemenklerin kanadadan japonyaya kadar kurdukları ticari maritime imparatorluklarıdır. aynı şey aşağı yukarı protestan olmayan fransızlarda da var. protestanlığın batı tarihinin HİÇBİR noktasında herhangi bir fayda sağladığı da yoktur. protestan ahlakı dediğin şey ikonoklazm yoluyla greko-roma prizmasından geçirilmiş olan katolikliğin yerli avrupai unsurlardan arındırılıp hristiyanlık dininin iyice yahudiliğe dönüştürülmesidir. bu da estetik yoksunluğuna yol açıyor. zaten kiliselerine baksan görürsün protestanlık aynı yahudilik ve selefilik gibi güzel olan her şeye düşmandır. avrupa'nın önde gelen sanatçılarına ve müzisyenlerine vs. bak, hepsi avusturya-fransa-italya ve almanya'nın katolik bölgelerinden çıkacak, özellikle rhine ve münih'den. almanya'nın kuzey bölgelerinden hiçbir bok çıkmamış, alman milletini hep katolikler sırtlamış. protestanlık (hele kalvinizm) çorap kokusunda erken islama taş çıkarır. islam bile bu kadar değildi ilk 600 yıllık altın çağında. son derece kozmopolit ve senkretist idi. tabi sonrasında moğollar gelip her şeyin içine sıçtı. üstüne osmanlı gelip aşırı merkeziyetçi ve sömürücü devlet yapısı ile bokun üzerine bir daha sıçtı. 16. yüzyıldan daha 4 asır önce dünyanın en çok şehirleşmiş ve hareketli coğrafyasına sahip olmakla beraber adeta dünyanın merkezi olan ortadoğu moğollar ve osmanlıdan sonra vahşi batıya döndü. şehirlerin ve medeniyetin talan edilirse selefilik ve vahabilik gibi boklar türer, avrupada da kalvinistler aynı şeyi yapacaktı ki son anda kurtardılar.

>HİÇBİR emare yoktur ki batının doğuya, kuzeyin güneye olan üstünlüğünü göstersin.

lutherden 100 sene önce zaten batı doğuyu her anlamda sollamıştı. rönesans, keşif çağı, hatta onu bırak, sırf italyan şehirlerinin akdenizdeki üstünlüğü bile yeter. üstad aquinas'ın ektiği tohumlar sağolsun, bugün greko-roma medeniyetinin lütfu sayesinde çöl kitaplarıyla kafayı bozup birbirimizi kesmiyoruz.

>>129297 bu anonu dinle. avrupa üstünlüğünün sebebi rönesansın içine edenler zaten protestanlar?


>osmanlıya karşı HİÇBİR savaş kazanamamış

fatih ne ara bizans'ın devlet yapısını benimseyip imparatorluk bürokrasisini forslayıp anadolu-rumelideki toprakların tamamını miri arazi (devlet malı) yapıp halkını davar hayvanı gibi tımarlara sokup serfleştirdi ve bütün gelirlerin devlet hazinesine akmasını sağladı, o ara osmanlı yıkıldı. osmanlının çöküşünün temel sebebi budur. sadece sömürürsen ve ordu beslersen devletin eninde sonunda kendi ağırlığının üstünde çökecektir. devletin müdahele ettiği hiçbir ekonomi canlanamaz. mesela osmanlı istanbul dışında nereye bina dikmiş? proje yapmış mı? kentli tüccar-zanaatkar kesimi destekleyip büyümelerini sağlamış mı zımmiler (onu da sömürmek için) dışında? paso ordu basıp hazineyi kurutmuş. halkı serfleştirip köleleştirmiş. tarhana, bulgur, anadolu irfanı, çorap kokusu, fakirlik ve geri kalmışlığın zehrinin buram buram kokusu, osmanlının hüküm sürdüğü her karış toprağında mevcut. anadolu selçuklu ve ondan sonra beylikler dönemi zamanında anadolu altın çağını yaşamış, tıpkı alman prenslikleri ve şehirleri gibi her yerde bağımsız uç-beyleri, şehirler, ahiler vs. resmen hayat kokuyor. fatihten sonra anadolu çöplüğe dönüşüyor çünkü her yer devlet arazisi, halk karın tokluğuna köle gibi çalıştırılıyor. konya gibi anadolunun merkezi, te
dünyanın dört bir yanından gelen alimlerin filozofların tüccarların ve ozanların cirit attığı bir şehir bile kasaba mertebesinde kalakalmış. o eski esamesinden kalıntı bile kalmamış. düşün artık durumun vehamiyetini. osmanlı denilen illet olmasaydı bugün almanya veyahut italya gibi 1800'lere kadar bağımsız yüzlerce şehir ve beylikten oluşan bir ülke olup birleşebilirdik, her şehrin kendisine has kültürü ve zengin bir tarihi ve geleneği olurdu. osmanlı ve cumhuriyetin eseri çarpık kentleşme ve tezek kokusu da olmazdı. axx ulan axxx hayali bile güzel.

2933f No.129319

zekanın çoğunluğu genetik evet ama üstün zekalılar/geri zekalılar hariç diğer her şeyi çevre etkiliyor. zeka genetiğinde "ırk" gibi bir etken yok.

5a288 No.129357

File: 1623005341197.jpg (11.34 KB, 299x169, 23:13, download.jpg) ImgOps Google

Mardin'in tezek kokan köyünden çıkıp üstüne gençliğini ülkücülük mülkücülük gibi Anadolu'nun sıçmık politik zehirleriyle geçirip, belli bi yaşa gelince Amerika'da adam gibi eğitim alan birinin nobel kazanması genetik argümanını direkt çöpe atıyor zaten.

Bu alt-right'ların da, evrimsel psikolojinin de insanlığa verdiği zararı tarihte hiçbir kesim vermemiştir. Yaptıkları tek şey cherry picking yapıp bilim ürettiğini sanmaları. Amerika'nın güneyinde ensestle çoğalan, kitap okumayan (hatta okuyanla dalga geçen), çomar beyaz rednecklerden hiç bahsetmezler. İspanya'nın işsizliğinden, İtalya'nın mafyacılığından, Almanya'nın çorap kokan radikal dinciliğinden hiç bahsetmezler, işleri güçleri doğu toplumlarıdır. Zaten internette NPC, lowiq gibi pol menelerini forslayanların ekseriyetinin insanların mutluluğunu kıskanan götü yanık inceller olması da tesadüf değil. Bu orospu çocuklarını bitirmek için cringe sjw'lerle ittifak olmaya bile razıyım.

222ae No.129362

>>129298
>devletin müdahele ettiği hiçbir ekonomi canlanamaz.
her devlet müdahale eder hele hele o çağlarda. sadece özel teşebbüs ihtimalinin ırzına geçilmiş aşırı merkeziyetçilikle, hanedan kendine HİÇBİR rakip çıksın istememiş. anadolu beylikler ve selçuklu döneminde çok canlıydı, osmanlı ne hikmetse evlene evlene büyüyor sonra gelip içine sıçıyor, osmanlı Türk tarihinin göt deliğidir.

222ae No.129365

>>129298
bu arada ben kalvinistleri bu anon kadar iyi bilmiyorum ama reform hareketinin rönesans gibi ileri sanılmasının sebebi sürekli rönesans-reform diye birlikte anılmasıdır. üstad jan hus zaten önceden reform hareketi denemişti bohemya'da sadece çok tutmadı, şansı kötü gitti. reformun rönesansla alakası yok.

>>129149
vall*xi anlatmaktan dilimde tüy bitti, anancouğum genetik faktörü önemli ama bu alt ırk üst ırk gibi bir şey değil, senin ananla baban çakıştığında DNA'n bir zar atıyor, çok kötü gelirse özürlü oluyorsun :DD iyi gelirse 2. bir Ata'm İskender, Da vinci vs. oluyorsun. Akraba evliliği mahsulu olmaman iyi şansı arttırıyor. Ancak basit bir örnek vereyim, yüz dönümlük tarlana en iyi buğday tohumunu diksen dahi bir kısmı fire verecek bok olacak. Yani bildiğin şans, insana özgü bir şey değil bu.

Bu ülkenin bu olmasının sebebi biraz üstteki postlarda açıklandı zaten, senin aristokratları ivmelendiren, rahatını bozan ilerici bir şehirli orta sınıfın yoksa fikir özgürlüğü falan olmaz, ülken ilerlemez. Atatürk gibi aydın despotlar göt zoruyla toparlar durumu.

0149c No.129403

>>129297
>Yunan Mucizesi
>Roma hukuku
TAM olarak güney avrupa
>Rönesans
TAM olarak güneyde, italyada başlamış akım. barbar kuzeylilerle hiçbir alakası yok
>Keşifler
Geri kalmış avrupalıların, zengin doğuyu (hindistanı) yağmalak amacıyla yanlışlıkla amerika su'yumu keşfetmesinden bahsediyorsun. bir kere bunu yapan güney avrupalılar. ikinci olarak üstün doğu imparatorluğu olan osmanlı baharat ve ipek yoluna çöktüğü için yeni yol arayışına giriyorlar. üçüncü olarak yeni kıta keşfetme amacı yok. hindistana ulaşıp yapmalama amacı var.

>>129298
he batı üstün he.

b7e6b No.129405

File: 1623039433192-0.png (376.48 KB, 1428x1520, 357:380, cortical surface geometry ….png) ImgOps Google

File: 1623039433192-1.jpg (40.28 KB, 600x449, 600:449, IQ Bell Curves of Races.jpg) ImgOps Google

File: 1623039433192-2.png (1.65 MB, 1200x1731, 400:577, 1586530867169.png) ImgOps Google

File: 1623039433192-3.jpeg (944.51 KB, 2336x1384, 292:173, Ancient-modern_link.jpeg) ImgOps Google

File: 1623039433192-4.jpg (3.79 MB, 2103x9389, 2103:9389, 1572294534523.jpg) ImgOps Google

>>129319
>zeka genetiğinde "ırk" gibi bir etken yok.

Saçmalamışsın. Nereden ve nasıl böyle yanlış bilgileri alıp buraya güvenle ve eminlikle yazıyorsunuz bilmiyorum. Irklar birbirlerinden sadece dış görünüşlerini belirleyen genler açısından değil, sinir sisteminin yapısını belirleyen genler açısından da farklılaşıyor. Bu yüzden beyin yapıları ve ortalama IQ'ları birbirlerinden ayrı.

>>129357
>Mardin'in tezek kokan köyünden çıkıp üstüne gençliğini ülkücülük mülkücülük gibi Anadolu'nun sıçmık politik zehirleriyle geçirip, belli bi yaşa gelince Amerika'da adam gibi eğitim alan birinin nobel kazanması genetik argümanını direkt çöpe atıyor zaten.

Hayır atmıyor nasıl bu kadar salak olabiliyorsun? Şaka mı yapıyorsun taşak mı geçiyorsun yani senin ciddi ciddi bu kadar salak olabileceğine inanmak istemiyorum. Beş yaşındaki bir çocuğun bile yaptığın mantık hatasını sana izah edebileceğini düşünüyorum. Adam doğuştan gelen, yani genetik yeteneğini tam potansiyelinde kullanabilme imkanı kazanmış. Eğer onu bu konuma getiren sadece çevresel faktörler olsaydı Batı'ya giden HER AZINLIK AYNI BAŞARIYI YAKALARDI SENİ TROGLODİT EMBESİL.

>Yaptıkları tek şey cherry picking yapıp bilim ürettiğini sanmaları. Amerika'nın güneyinde ensestle çoğalan, kitap okumayan (hatta okuyanla dalga geçen), çomar beyaz rednecklerden hiç bahsetmezler. İspanya'nın işsizliğinden, İtalya'nın mafyacılığından, Almanya'nın çorap kokan radikal dinciliğinden hiç bahsetmezler, işleri güçleri doğu toplumlarıdır.


Oh wow! Dünyagörüşümü nasıl sarstın öyle! Çünkü hepimiz biliyoruz ki eğer farklı okul sınıfları birbirlerinden inanılmaz derecede farklılaşan derecede akademik başarı sergiliyorsa, ancak her sınıfta da akademik başarısı düşük olan, kafası pek çalışmayan öğrenciler varsa, bu otomatikman aslında her sınıfın aynı akademik başarıyı gösterdiği anlamına gelir… Kısırlaştırılman gerek.

>Zaten internette NPC, lowiq gibi pol menelerini forslayanların ekseriyetinin insanların mutluluğunu kıskanan götü yanık inceller olması da tesadüf değil. Bu orospu çocuklarını bitirmek için cringe sjw'lerle ittifak olmaya bile razıyım.


Senin gibi kendinden emin böcek beyinlilerden nefret ediyorum. Ne kadar cringe olduğunu umarım bir gün anlarsın.

>>129403
Postunda

>protestan ahlakı avrupaya yerleşmeden önce HİÇBİR emare yoktur ki batının doğuya, kuzeyin güneye olan üstünlüğünü göstersin.


demiştin, ben de sana Batı'nın tarihin başından beri dünyanın geri kalanına olan üstünlüğünü gösterdim. İkinci olarak hem Yunan hem de Roma uygarlığının kurucu unsuru yerli boktenliler değil, kuzeyden gelen Nordik fenotipli Hint-Avrupai kavimlerdir: Dorlar, Akalar, Latinler. Bunu geçen de birisi "Cermenler Roma'nın içine sıçtı blahblah" derken söyleyecektim ama uğraşmak istemedim. Hindistan'da ve İran'da gerçekleşenin paraleli.

>Geri kalmış avrupalıların, zengin doğuyu (hindistanı) yağmalak amacıyla yanlışlıkla amerika su'yumu keşfetmesinden bahsediyorsun.


Gerçekleri çarpıtarak aptalca yorumluyorsun. Daha üstün bir medeniyet seviyesinde olduğu için zengin olan değil, kaynak zenginliği olan bir coğrafyaya yönelme söz konusu, ve kendi kıtalarında bulunmayan egzotik kaynaklara ulaşmak için. Hindistan hangi anlamda Batı'dan ilerdeydi?

>ikinci olarak üstün doğu imparatorluğu olan osmanlı


Sadece askeri olarak, kısa bir dönem için.

>üçüncü olarak yeni kıta keşfetme amacı yok. hindistana ulaşıp yapmalama amacı var.


Yine de bir keşif süreci ve maceracı ruh, başka ırklarda uyanamayan.

0149c No.129406

File: 1623040734737.jpg (56.41 KB, 500x366, 250:183, 336a4c45395cb2e4f81c8cc23e….jpg) ImgOps Google

>>129405
>İkinci olarak hem Yunan hem de Roma uygarlığının kurucu unsuru yerli boktenliler değil, kuzeyden gelen Nordik fenotipli Hint-Avrupai kavimlerdir

cringeullah. pol'daki abilerinle takıla takıla kafayı yemişsin. postun devamına cevap olarak ibni battuta'dan falan bahsedecektim gerek kalmadı.

batı avrupalıların "insan" olarak kabul edilme tarihi protestan kültürünün yerleştiği 1800'lerden başlar. öncesinde orta doğululardan bile aşağı idiler.

b7e6b No.129407

File: 1623042084958.jpg (1.72 MB, 5046x2838, 841:473, _methode_times_prod_web_bi….jpg) ImgOps Google

>>129406
>pol'daki abilerinle takıla takıla kafayı yemişsin.

Şu "pol'daki abilerinle"yi okur okumaz postunun gerisini okumamak gerek, çünkü nasıl bir zeka ve bilgi birikiminin o sözü sürekli olarak tahtaya kustuğunu biliyorum, ama aydınlanmanı istiyorum. Greentext'a aldığın şey 100% doğru, sorunun ne bilmiyorum.

>batı avrupalıların "insan" olarak kabul edilme tarihi protestan kültürünün yerleştiği 1800'lerden başlar.


Yok böyle bir şey.

>öncesinde orta doğululardan bile aşağı idiler.


Bu nasıl bir cahillik? 1600'lerde bile Batı Avrupa dünyanın en yüksek medeniyetiydi. Sadece 17. yüzyılda Batı Avrupa, bugüne kadar tüm dünya tarihi boyunca, tüm diğer ırk ve milletlerin toplamının çıkardığından daha fazla bilimsel deha çıkardı: Isaac Newton, Johannes Kepler, René Descartes, Edmond Halley, Gottfried Leibniz, Otto von Guericke, Antonie van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Robert Boyle, Pierre de Fermat, Christiaan Huygens, Daniel Fahrenheit, Jacob & Johann Bernoulli… vs. Nasıl zır cahil ve aptal bokraoachlarla tartışıyorum ben böyle.

b40c7 No.129411

>>129405
Şu polde bulduğu her istatistikli grafikli görselleri dumplayan enik tahtamızın yeni kanseri.

b1fd7 No.129413

File: 1623048724252.jpg (64.28 KB, 654x331, 654:331, köylü anonun ailesi.jpg) ImgOps Google

yozgatlı adam ırkdaşlarına roach diyip white race güzelliyo, KEEK

d6348 No.129415

>>129407
2000 yıl önceye kadar çiğ et yiyen cermenlere übermensch demen aşırı cringe anon. Beyaz değilsin, alman değilsin altı üstü barbar bir türk-arap karışımı bir şeysin. Gerçekten polden çıkıp beynine nefes aldırmalısın. Psikiyatrik kuruluşlar ve poldeki abilerin dışında kimsenin umurunda değil örüntüyü hızlı çözme challengeları.

c38c2 No.129420

File: 1623055718909.jpg (28.79 KB, 500x280, 25:14, viewsonic-pa503w-dlp-wxga-….jpg) ImgOps Google

>>129413
güzel projeksiyon

2933f No.129433

>>129405
poldeki abilerin kafayı yedirtmiş sana. zeka anne babanın genetiğinin zar atmasıyla oluşuyor. ortalama zekanın belirleyicisi ise çevre. buraya salak salak diğer ırkların grafiğini atma, bilmiyor musun sanki afrika'daki veledin yapabileceği şeylerle avrupa'daki veledin yapabileceği şeylerin farkını? dediğim gibi doğuştan üstün zekalı veya geri zekalı değilsen bugünkü zekanı etkileyen ergenlik başlayana kadar beynini ne kadar geliştirdiğin. iq doğuştan gelen tanrı vergisi bir şey değil. bu yüzden ırk da bir etken değil. kaldı ki insanlar ırktan çok sosyo-ekonomik anlamda bölünmüş bir durumda. zengin ve entelektüel bir beyaza oklohoma'daki redneck'ten çok zengin bir siyah yakındır.

222ae No.129446

>>129405
> Nordik fenotipli Hint-Avrupai kavimlerdir
anoncuğum /pol/ sana kafayı yedirtmiş.

nordik fenotipliler orta avrupa'da bile eskiden nadirdi, hint-avrupa kavimlerinin kafkasyanın kuzeyinden göç etmeye başlamadan önce hemen hemen hiçbir medeniyet hint avrupa dili konuşmuyordu, hatta izole dil olan etrüksçe, baskça vs. EEF (early european farmer) soyundan gelirler, Avrupa'nın yerlileri Anadolu'dan göçme kavruk tenli kişilerdir, daha sonra avrupa dilleri konuşulan Western Steppe Herder'lar tarafından soykırılmışlardır kadınlara da tecavüz etmişlerdir(mtDNA'da izi hala duruyor), bunlar önce kafkasyadan baltıklara (sarışın mavi gözün en yüksek olduğu yerler) daha sonra iste orta ve kuzey Avrupa'ya göçmüşlerdir. Hatta inanamayacaksın İskandinavya'nın yerlileri dahi hint avrupa dil ailesi konuşmuyor.

Alp dağları göç yollarına doğal sınır oluşturduğu için Alp'lerin güneyindeki insanlar daha halen biraz daha kısa boylu, anadoluluya daha benzer tiplerdeki kişilerdir. Greko Roman medeniyetini bunlar kurmuştur, İtalya'ya büyük oranda Lombard göçüyle gelen "nordik"ler değil.

Daha da arttırıyorum, antik yunan daha antik yunan olmadan önce girit medeniyeti vardı, nasıl büyük bir sürpriz ki bu adamlar da hint-avrupa dil ailesinden değil.

Sarışınların geninde özel bir bok olsaydı adamlar baltıklarda antik yunan'ı 5'e katlardı ama öyle bir bok yok.

/pol/cüler ırkla kafayı bozup daha ırk tarihini bile bilmekten aciz aptal sürüsüdür, copingin tillahı için mezopotamya, levant, mısır eskiden nordikti derler.

Siz saçmalasanız dahi biz burada TAM gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.

Medeniyet öyle ırkla alakalı değil, akraba evliliği ile genlerin uzun vadede boku yememişse olay kültürde bitiyor. Kültür ise kolay değişmiyor 3-5 yılda veya birkaç nesilde değişmiyor o kadar kolayca.

222ae No.129449

>>129362
>>129415
Göt yakmak için dediğini biliyorum ama Türkiye'de arap geni az, obez Amerika'lılar beyazlarla karışmış ermenileri gerçek ermeni sanıp armenoidlere arap diyor.

tam gerçekler şu postlarda yazılmış:

>>129365
>>129357
>>129319
>>129298

0149c No.129452

>>129407
>1600'lerde bile Batı Avrupa dünyanın en yüksek medeniyetiydi

yapma yav :DD bende onu diyorum zaten. lakin sebebi kıytırık 3-5 bilim adamı değil ispanyol ve portekizlilerin sömürgecilik faaliyetleri neticesinde muazzam bir zenginliğe kavuşmuş olması. kuzeydeki çomarların bununla HİÇBİR alakası yok. koca kıtadan iberya yarımadasını ve italyayı çıkarsan elinde moğolistandan farksız toprak kültesi kalıyor.

tarih boyunca kuzey-batı avrupalıların sikilecek amcık ihraç etmek hariç HİÇBİR misyonu olmamıştır. misal sevdiğin yüzyıldan örnek vereyim. kuzey avrupalıların en büyük generali demirbaş karl götüm götüm osmanlıya sığınırken en saf avrupalı izlandalılar berberiler tarafından köle pazarlarında satılmakla meşgulmuş.

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Abductions

222ae No.129453

>>129452
>>129407
burada sürekli götü yanık biçimde dolaşan redditor hanginiz?

5a6fe No.129465

Bu genetik-zeka-gelişim ilişkisini düşünürken aklıma güzel bir metafor geldi. Bir ilkokul sınıfı düşünelim, burda büyüyünce en zengin olacak çocuk IQ'su en yüksek olan mıdır? Hayır, muhtemelen atılgan ve karizmatik olup şansı yaver giden ya da babadan zengin olan bir çocuk olacaktır. Eğer IQ'su en yüksek çocuk orta sınıf esnaf-memur bir ailedense doktor ya da mühendis olup güzel bir maaş alacak, kapıcı çocuğuysa da çevresinin dandikliği yüzünden potansiyelini ortaya çıkaramayacak. Sonuçta aileden desteği yoksa öyle karadenizli müteahhit parasına kavuşamayacak bu zeki eleman. Avrupa burda 2010'ların başında coinlere yatırım yapan kurnaz bir tipe denk geliyor, tam döneminde tam yapılması gerekeni yapmıştır ama öyle süper zeki olduğu için değil, sadece ballıdır, yatırım yapacak kadar da birikimi vardır. Zenciler de ailesinin hiçbir vizyon katmadığı, futbol, e-spor, bahis oyunlarıyla hayatını kazanma hayali kuran fakir tiplerdir, belki başka işle uğraşsalar başarılı olacaklar ama o vizyona, birikime sahip değiller. Çin sülaleden zengin, Hindistan salak ama hırslı inek, Türkiye ilkokulda lisede bully'lik yapan ortalığı siken ama ama büyüyünce doğru düzgün bir iş bulamayan bir tip oluyor.

de38a No.129540

File: 1623109276465.jpg (24.67 KB, 536x602, 268:301, qtp9ztofxau31.jpg) ImgOps Google

>>129405
>hem Yunan hem de Roma uygarlığının kurucu unsuru yerli boktenliler değil, kuzeyden gelen Nordik fenotipli Hint-Avrupai kavimlerdir: Dorlar, Akalar, Latinler.
Buraya kadar fikirlerin tutarlı ve makul geliyordu, burda sıvamışsın. Avrupanın ilk yerlileri olan Erken Anadolu Çiftçileri yanık tenli, tahayyül ettiğinden inanılmaz uzak profilde genetik yapıya sahiplerdi. Proto Hint-Avrupalıların en yakın kümelendiği genetik grup olan İskandinavya halkları bile Sintaşa, Aryan genetiğinden ortalama olarak %20-30 daha güneyliler, zira bu Anadolu Çiftçi göçleri Güney Avrupayla sınırlı kalmayıp tüm Avrupaya yayılmıştı. Şuan genetik yapıyı en çok koruyan, tam olarak olmasa da bir nebze izole kalabilmiş yerler Girit, Sardinya ağırlıklı olmakla beraber İtalya ve Yunanistan.

Latinler sonra gelip Etrüsk/Anadolu mirasına çöküyorlar, Yunanistanda yaşanan şeyde birebir aynı.

Erken dönem Yunan sanatının Mısır’ın ucuz bir kopyası olduğu zaten çokça söylenir. Karnak tapınağına bakarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.

Velhasıl kelam, medeniyet her zaman Batı Asya coğrafyasında dönüp dolaşmış, hayat pınarlarını besleyen kaynak her zaman köküne kadar Batı Asyalı olmuştur. Şuan ki durum senin de dediğin gibi Osmanlı sonrası yaşanan semptomlar.

Potansiyel çok yüksek.

de38a No.129542

File: 1623109507408.jpg (57.98 KB, 1119x942, 373:314, greekchart.jpg) ImgOps Google

Bir Lübnanlı ve Kıbrıslının ki bu iki halk genetik olarak birbirine oldukça yakın kümelenir, Slavo-Vlach etkili modern Yunan halkına nazaran Antik Yunan temsillerine çok daha yakın olduğu bariz.

de38a No.129543

File: 1623109946513.jpg (49.99 KB, 368x426, 184:213, lateperiod.jpg) ImgOps Google

son olarak Antik Mısır örneği.

5a6fe No.129547

Ha bi levant obsesyonlu şizomuz eksikti

96a41 No.129548

>>129365
>Atatürk gibi aydın despotlar göt zoruyla toparlar durumu.
güneş dil teorisi ve türk tarih tezini forslayan aydınımız mı ?

12e41 No.129550

File: 1623129149262.png (370.01 KB, 620x315, 124:63, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>129548
>aydın despot
klasik kamalcı zırvası. birazdan biri çıkıp "ama onu ulusal kimliği güçlendirmek için yaptı hajum" diye sıçmıklarını sayıklayacak. kamal sağolsun bu t*rk tarih tezi yüzünden nübyalıların sümerlerin ve etrüsklerin türk olduğu hakkında makaleler yazan türko """akademisyen""" ve """tarihçi"""lerimiz var. sonra da türko akademisi ve üniversiteleri dünyada neden itibar edilmiyor diye kara kara düşünürler bir de kek. tarih biliminden bile kalitesizlik fışkırıyor bokistanın. ayrıca kamal kendi jenerasyonunun en cahil adamıdır. osmanlının son dönemindeki elit ve asker kesimi son derece sofistike ve aydın idi. düşün ki islam halifesi abdülmecid bile ressamlık yapıyor, sultanından tut generaline kadar opera ve klasik müzik ile ilgilenip en az 3-4 dil biliyor, bizim kamal ise meyhane müziği dinleyip zeybek oynuyor kek. bu mu sofistike? bildiğin 100 yıllık tanzimatçılığı memur zihniyetine uygun bir şekilde seyreltip kitlelere silah ve ordu zoruyla paldır küldür dayatmaya çalışmış alelade bir üçüncü dünya diktatör-generalini dünyanın en aydın ve zeki """komutanı""" (hiçbir savaşı kazanmadı) ve devlet adamı (despot) zannediyorlar ya dünyada bu derecede bir akıl tutulması var mıdır bilmiyorum.

ha kamal ve t.c cumhuriyetinin ayak takımı ülkeyi ""adam edebilse"" de bugünkü durumdan pek bir farkı olmazdı. sonuçta hedefledikleri şey oldu, betoncu nazi özentisi ordunun her 10 senede darbe yaptığı ve memur denilen şeytan uşaklarının total kontrol altına aldığı tezek kokan, hantal, aptal ve zevksiz bağnaz biatçı insanların bulunduğu, kültür ve medeniyetten yoksun "çağdaş" bir üçüncü dünya ülkesi. kamalizmin nihai hedefi zaten buydu.

20fcd No.129574

>>129550
Kamalist devrim ve sonuçları türk ırkı için bir felaket oldu.

79930 No.129596

Bazen mantıklı şeyler mi diyosunuz acaba diye internete girip araştırasım geliyor ama hem üşeniyorum ve gerçeğini öğrensem de bana bir katkısı olmayacağını hatırlıyorum bir de tahtadaki 20 kişiden 15inin el tutuşmasız günlük hayatta sürekli ezilen sesi titreyen tipler olduğu aklıma geliyor

79930 No.129605

>>129574
Şimdi farkettim türk ırkının kamaldan önce felaket olmadığını mı ima ediyorsun

20fcd No.129606

File: 1623178241413.jpg (139.45 KB, 814x814, 1:1, aeefa83434f5a86b557813ea21….jpg) ImgOps Google

>>129605
Aslında unabomber referansı da, yine de evet. Kim ne derse desin, osmanlı doğal düzene uyan bir devletti -hiç olmazsa ütopyacı bir vaadi yoktu-, bizim kamal birkaç kitap okuyup robespierre tarzı gaza gelince ww1'den önce portekiz, fransa ve burgerland dışında -ki ilk iki ülke aşırı instabil ülkeler- şehir devletinden büyük cumhuriyet olmamasına rağmen padişaha ihanet etmesi gerçekten çoğu şeyi mahvetti. Ki aslında kamalden önce ülke daha demokratikti, buna rağmen ülkeyi birlikte tutan şey tebaanın belli bir kimliği olmasıydı. Kamal salak seküler stratokrasisini getirebilmek için jakobenlik oynamaya başlayınca iyice bunun da içine etti, şimdi elimizde bir yanda norveç olmaya çalışan e*şiciler diğer yanda da hardcore şeriatçılar var; ortak değerleri olmayan bir ülkede demokrasi işlemeyez, işlemiyor da. Eğer osmanlı bugüne kadar devam etseydi belli bir kültüre, kimliğe ve ortak amaca sahip olan bir tebaaya sahip olacaktı, belki bugünkü gibi bir plütokrasi olacaktı ama hiç olmazsa medeniyet taklidi yapan bir plütokrasi olacaktı. Bir mafyanın saçmalamalarına hayran olan bir afrika ülkesi değil.

20fcd No.129608

>>129606
İşleyemez*

b7e6b No.129609

File: 1623180103475.png (668.94 KB, 1064x720, 133:90, 1590091658-3.png) ImgOps Google

>>129411
Hayır bokroach, "her" istatistiki grafiği değil, dump da değil. Söylediğim şeylere görsel rehberlik etsin, anlama kolaylaştırsın diye uğraşıyorum. Bunu bile hangi sebeple çarpıtarak söylüyorsun?

>>129413
O noktaya geldim artık. Bu kadar da salak ve karaktersiz olunmaz. Ha bir de çirkin tabii. Kim unutabilir o suratları.

>>129415
Al işte bir düz beyinli Anadolu faunası daha. Böyle bir proto-hominid bokmaymununa ben beyazların tarih süresince gerçekleştirdiği bilimsel, sanatsal, felsefi, medeniyetsel başarıları onlarca saat anlatsam, IQ'nun birçok şey ile korelasyonunu çekinmeden teker teker açıklasam ne yazar? "Hurrr 2000 yıl önce çiğ et yiyorlardı durrrr" diye sayıklar bana sadece yine. Bilgi ayna gibidir. Eğer ona bakan maymunsa, geriye bakan bir filozof olmaz.

>>129433
>zeka anne babanın genetiğinin zar atmasıyla oluşuyor.

Bokroach beynin "%80 kalıtımsal"ın nesini anlamıyor?

>bilmiyor musun sanki afrika'daki veledin yapabileceği şeylerle avrupa'daki veledin yapabileceği şeylerin farkını?


Al işte böyle cahiller bilip bilmedikleri her konuda amcık ağızlarını şapur da şupur, şapur da şupur şapurdatıyorlar.

>what is American nigger IQ?


Dahası,

>what is American rich nigger IQ


>>129446
Okuduğundan bir bok anlamamışsın, gereksizce bana bildiğim şeyleri söylüyorsun. Psikolog oynayacağına okumayı öğren. Ben Yunanistan'da, İtalya'da, ve Avrupa kıtasının genelinde yerleşik yerli halkların bulunduğunu reddetmiyorum. Postumda hiçbir şekilde böyle bir şeyi ima dahi etmiyorum. Bu yerlilerin Yunan ve Roma uygarlıklarına tesirini de inkar etmem. Fakat tesir etmek başka, o uygarlığı kurmak başka. Antik Roma ve Yunanistan'ın ırksal kurucu unsurları, bu medeniyetlere dillerini, dinlerini, ve karakterini vermiş Hint-Avrupalılardır, ve fenotipleri Nordik'tir.

>>129452
Kendi postunda bile "batı avrupalıların "insan" olarak kabul edilme tarihi protestan kültürünün yerleştiği 1800'lerden başlar." demiştin, şimdi ise ben "1600'lerde bile Batı Avrupa dünyanın en yüksek medeniyetiydi" deyince bana katılıyorsun. Terimlerini düzgün kullan. O kıytırık dediğin bilim adamlarının dehası sayesinde Batı üstün oldu, bunu bile anlamaktan acizsin.

>>129540
Dediğin gibi Mısırın, İran'ın Yunan medeniyetine tesiri çoktur, ancak Yunan medeniyeti daha önce varolmuş HER medeniyetten çok daha farklı bir karaktere sahiptir, ve bu farklı karakterin ruhu da daha sonraki dönemlerde Batı medeniyetinin tamamını belirleyecektir. Daha önceki var olandan bu RADİKAL fark yüzünden o döneme "Yunan Mucizesi" deniyor. Beyaz ırkın uyanışıdır, öz-bilince varışıdır. Felsefenin, bir disiplin olarak matematiğin, trajedi gibi birçok sanat dalının, ve mükemmellik arayışının doğuşudur.

Yordunuz ve üzdünüz beni. Bir kez daha Planet of the Apes'de yaşadığımı fark ettim.

20fcd No.129611

>>129609
>Al işte bir düz beyinli Anadolu faunası daha. Böyle bir proto-hominid bokmaymununa ben beyazların tarih süresince gerçekleştirdiği bilimsel, sanatsal, felsefi, medeniyetsel başarıları onlarca saat anlatsam, IQ'nun birçok şey ile korelasyonunu çekinmeden teker teker açıklasam ne yazar? "Hurrr 2000 yıl önce çiğ et yiyorlardı durrrr" diye sayıklar bana sadece yine. Bilgi ayna gibidir. Eğer ona bakan maymunsa, geriye bakan bir filozof olmaz.
Asıl soru bilimsel, sanatsal, felsefi, medeniyetsel başarılar kimin umurunda anon? Günün sonunda beyazlar Aşkenazi Yahudilerinden daha zeki değiller, bu yahudiler yüzünden senin korktuğun gibi müslo ve zenci sürüleriyle dijeni içerisinde geberecek bütün beyaz ırk; might makes right ise yahudiler bu oyunu çoktan kazandı, medeniyetin ilerlemesi gibi memleri önemsemen de tamamen pol ile kafayı yemiş bir anadolulu olmandan kaynaklanıyor; artık aydınlanmanın gerizekalı mitlerine kimse inanmıyor, sadece birkaç milyon yıllık fosilleri yanlışlıkla bulmuş aptal maymunlarız, hala reddit-tier muh scienceçılık yapan gerizekalı pozitivistliğini aş.

758df No.129612

>>129606
>Kim ne derse desin, osmanlı doğal düzene uyan bir devletti
>Ki aslında kamalden önce ülke daha demokratikti
>Eğer osmanlı bugüne kadar devam etseydi belli bir kültüre, kimliğe ve ortak amaca sahip olan bir tebaaya sahip olacaktı

Çorap, soğan ve tarhana kokusu burnuma kadar geldi. Neo-osmanlıcılar ile kamalcılar, modern hür toplum yapısını hala daha anlayamadı ve anlamayacaklar. İtaatkar ve riayetci zihniyet ne zamandan beri "doğal" ve "demokratik" oldu. Anadolu'ya geldiğinizden beri köle gibi yaşadınız, köle gibi öleceksiniz.

20fcd No.129614

>>129612
>Birbirinin aynısı birkaç partiye oy verebildiğimden özgürüm
Ekonomik güç olmadan siyasi güç olamaz; yani herhangi bir üretim aracına sahip değilsen ne kadar yaldızlarsan yaldızla anadolulu aptal bir serf ile eşitsin. Doğal düzenden kastım tarım devriminden sonra her türlü coğrafyada aralıklı yağmalama yapan çeteler türedi, biz buna günümüzde devlet diyoruz; bu devletler bir sınıfın çıkarına diğer sınıfı sansürleyip baskı altında tutarlar, kıtlığı aşmadan sınıfı -böylece devlet mekanizmasını- yok etmek imkansız, o yüzden ne tür toplumda yaşarsan yaşa ya bir hanedanın altındasın ya da birkaç tüccarın altında. Kamal de sanki doğa kanunlarını bükecebilecekmiş gibi insanlara özgürlük ve eşitlik gibi romantik zırvalar vaat etti, ben de osmanlı hiç olmazsa ne olduğu konusunda dürüsttü dedim, olay bu.

b7e6b No.129615

File: 1623181836002.png (339.06 KB, 457x441, 457:441, 1489979599783.png) ImgOps Google

>>129611
>Asıl soru bilimsel, sanatsal, felsefi, medeniyetsel başarılar kimin umurunda anon?

Tabiatı aşağılık olmayanlar. Sadece yaşamı değil, yaşamın KALİTESİNİ önemseyen, güzelliği, yüceliği, asaleti, üstünlük anlamında nadir ve sıra dışı olanı seven ruhlar.

>bu yahudiler yüzünden senin korktuğun gibi müslo ve zenci sürüleriyle dijeni içerisinde geberecek bütün beyaz ırk; might makes right ise yahudiler bu oyunu çoktan kazandı


It ain't over until it's over. Hayatta kalamayan her şey, ölmeyi hak eder. Bunu senden önce itiraf ederim.

>medeniyetin ilerlemesi gibi memleri önemsemen de tamamen pol ile kafayı yemiş bir anadolulu olmandan kaynaklanıyor


Bkz: ilk cevabım.

>hala reddit-tier muh scienceçılık yapan gerizekalı pozitivistliğini aş.


Pozitivizmle alakam yok. Bilmiyorum beni götünle mi algılıyorsun yoksa yeni öğrendiğin bir kelimeyi rastgele sıçasın mı geldi.

20fcd No.129616

>>129614
Kamal de sanki doğa kanunlarını bükebilecekmiş*

20fcd No.129618

>>129615
>Tabiatı aşağılık olmayanlar. Sadece yaşamı değil, yaşamın KALİTESİNİ önemseyen, güzelliği, yüceliği, asaleti, üstünlük anlamında nadir ve sıra dışı olanı seven ruhlar.
Bu değerlerin referans noktasını göster, haksız bir cahil olduğumu kabul edeceğim anon. Bana bu değerlerin sayısız galaksideki minnacık bir noktada yaşayan bir primatın değer verdiği şeylerin objektif temeli olduğunu göster bakalım.
>It ain't over until it's over. Hayatta kalamayan her şey, ölmeyi hak eder. Bunu senden önce itiraf ederim.
Kesinlikle milyarlarca dolarlarını anti-öjeni propagandası yapmak için harcayan avrupalı yahudileri polden yenebilirsin anon, sana inanıyorum.
Hiç olmazsa evrimin salt gelişime doğru meylettiğini düşünecek kadar aptal değilsin.
>Pozitivizmle alakam yok. Bilmiyorum beni götünle mi algılıyorsun yoksa yeni öğrendiğin bir kelimeyi rastgele sıçasın mı geldi.
Pozitivist deme amacım her şeyi deneye, gözleme indirgeyen bir npc olduğundandı; her şeyi ilk anlamında kullanman gerekmiyor.

b7e6b No.129621

File: 1623183143373.jpg (305.42 KB, 1100x620, 55:31, 9993e3bed36074bd771b004ef2….jpg) ImgOps Google

>>129618
>Bu değerlerin referans noktasını göster, haksız bir cahil olduğumu kabul edeceğim anon. Bana bu değerlerin sayısız galaksideki minnacık bir noktada yaşayan bir primatın değer verdiği şeylerin objektif temeli olduğunu göster bakalım.

Referans noktasının objektif olması gerektiğini kim söyledi? Sen bok kokmayı seviyorsan kok, sadece benden uzak dur.

>Kesinlikle milyarlarca dolarlarını anti-öjeni propagandası yapmak için harcayan avrupalı yahudileri polden yenebilirsin anon, sana inanıyorum.


Benim savaşım değil. Götünle anlamayı bırak.

>Hiç olmazsa evrimin salt gelişime doğru meylettiğini düşünecek kadar aptal değilsin.


Hmmmm… Well Ackchyully, Nietzsche ve Henri Bergson bana kalırsa evrim hakkında haklı, ve bu insanların senden zeki olduğunu düşünüyorum.

>Pozitivist deme amacım her şeyi deneye, gözleme indirgeyen bir npc olduğundandı


Söyle bakalım spesifik olarak sana ne benim hakkımda bu izlenimi verdi Anadolu faunası?

59295 No.129624

File: 1623184062932.png (97.31 KB, 285x285, 1:1, 1591889740959.png) ImgOps Google

>>Birbirinin aynısı birkaç partiye oy verebildiğimden özgürüm
Öyle bir şeyi söylediğimi hatırlamıyorum. Strawman argümanın çöpe gitti.
>Kamal de sanki doğa kanunlarını bükecebilecekmiş gibi insanlara özgürlük ve eşitlik gibi romantik zırvalar vaat etti, ben de osmanlı hiç olmazsa ne olduğu konusunda dürüsttü dedim, olay bu.
>whataboutism
Osmanlı gayrimüslimlerden haraç ve cizvye alarak mı yoksa ecnebilere borçlanarak mı dürüst bir politika izledi? Osmanlı güzelemesi yapacaksan yap umrumda değil. Konuyu ekonomiden başlatıp toprak yağmalamaya ve toplumlar sınıfsaldır'a indirgeyerek alakasız bir çıkarım yapıyorsun. Azcık klasik iktisat kitaplarını oku bir şeyler öğren.

9a92a No.129625

>>129405
18 yaşında bir arkadaşımız The Bell Curve'ü yeni okumuş. Her halt genetik değildir. Çevresel faktörler de etkilidir. 500 sene seni köle etsinler ve sermaye birikiminden mahrum bıraksınlar bakalım entelektüel açıtan stimüle ediliyor mu beynin. Aralarından dahi de çıkmayabilir eyvallah. Herkes çok mu zeki ve eğitimli? En azından düzgün bir eğitim ile toplumda yer edinebilecek seviyeye gelinir.

20fcd No.129626

>>129621
>Referans noktasının objektif olması gerektiğini kim söyledi? Sen bok kokmayı seviyorsan kok, sadece benden uzak dur.
Eğer medeniyet, tarihsel ilerleme gibi meliorist saçmalıkların objektif bir temelinin olmadığını ve bunların hristiyanlıktan -tarihin sonu vb geyiklerini bu SEMITIK dinden çalmış- tam çıkamamış ateistler tarafından uydurulduğunu kabul ediyorsan kendini kadın zanneden erkeklerden farkının olmadığını kabul etmiş oluyorsun.
>Benim savaşım değil. Götünle anlamayı bırak.
Neo-nazilerin kazanma ihtimali olduğunu düşünüyor musun?
>Hmmmm… Well Ackchyully, Nietzsche ve Henri Bergson bana kalırsa evrim hakkında haklı, ve bu insanların senden zeki olduğunu düşünüyorum.
Nietzsche'nin öjenik geyiklerle alakası o kadar az ki ne demeye çalıştığını tam olarak anlayamadım. Adamın tek amacı Schopenhauer'ın kurduğu seküler budizmi -ya da negatif faydacı promortalizm- Schopenhauer'ın kaotik modelini inkar etmeden aşmaktı.
>Once upon a time, in some out of the way corner of that universe which is dispersed into numberless twinkling solar systems, there was a star upon which clever beasts invented knowing. That was the most arrogant and mendacious minute of "world history," but nevertheless, it was only a minute. After nature had drawn a few breaths, the star cooled and congealed, and the clever beasts had to die. One might invent such a fable, and yet he still would not have adequately illustrated how miserable, how shadowy and transient, how aimless and arbitrary the human intellect looks within nature. There were eternities during which it did not exist. And when it is all over with the human intellect, nothing will have happened.
İşte tarihin ilerlemesine inanan modelin.
>>129624
Modern hür toplum derken kasıtın neydi peki? Batı tarzı bir temsili demokrasi değil mi, ben de o plutokratik cehennemin yapısını söyledim. Osmanlı'nın ne yaptığı önemli değil anon, osmanlı kendi yapısı hakkında dürüsttü diyorum; kemalist rejim gibi halkı özgürlüğe ve refaha götürecek bir çoban gibi göstermiyordu kendini Osmanlı. Sadece
Robespierre'ın rejimi gibi yeryüzünde ütopya kurmaya çalışan rejimlerin normal çapulcu devletlerden daha kötü olduğunu söylüyorum.

53d86 No.129629

>>129606
bu ülkede kim mesela hardcore şeriatçılar? %1'i bile gerçekten değil siz nerde yaşıyorsunuz?
çomar tayfadan bazısı sözde şeriatı sevunuyorum diyor halbuki ne olduğunu bile bilmiyor şeriat deyince anladığı osmanlı falan.

b7e6b No.129631

File: 1623186148129.png (22.71 KB, 808x687, 808:687, muh poor niggers.PNG) ImgOps Google

>>129625
>18 yaşında bir arkadaşımız The Bell Curve'ü yeni okumuş. Her halt genetik değildir.
>çift rakam IQ'lu Anadolu faunası (bilimsel adıyla Anatolius Tezekus Bokus Roachikus, Dunning-Kruger etkisi yüzünden beni aşağılıyor, episode 23

>Her halt genetik değildir. Çevresel faktörler de etkilidir.


Her halt genetik diyen olmadı zaten. Harbiden okuduğundan EN UFAK bir bok anlamaktan aciz özürlü dolu burası. Fakat esas karahap, bu yaratıkların bile Bokistan standartlarına kıyasla çan eğrisinin sağ tarafında olmaları.

>500 sene seni köle etsinler ve sermaye birikiminden mahrum bıraksınlar bakalım entelektüel açıtan stimüle ediliyor mu beynin.


Neden o zaman sosyoekonomik konumları yüksek olduğunda bile beyazlarla aralarındaki fark kapanmıyor? Daha bu resmin örneklerinden çok var.

>>129433
Sen de bak lan bu resme, şapşal monkey.

20fcd No.129634

>>129631
Anon 100'den 15 puandan daha az sapanları ayırt etmen matematik dersi dışında fazla mümkün değil. Zaten bu IQ testleri 15'ten fazla sapan çocuklara yapılması gereken bir şey, normal insanlar için böyle bir teste falan gerek yok.
Zencilerin daha gerizekali olduğunu göstererek de fazla bir şey kanıtlamıyorsun, ayrıca tekrarlayayım nobellere boğulan aşkenazi yahudilerin IQ'su beyazlardan daha fazla; onların daha üstün olduğunu kabul ediyor musun?

20fcd No.129635

>>129629
Mübalağa yaptım anon, 100 yıldır muhammed ile kamal arasında seçim yapmaya zorlanılmış bir milletten bahsediyoruz.

b7e6b No.129636

File: 1623186938864.jpg (837.12 KB, 2560x1440, 16:9, 1582375041917.jpg) ImgOps Google

>>129626
>Eğer medeniyet, tarihsel ilerleme gibi meliorist saçmalıkların objektif bir temelinin olmadığını ve bunların hristiyanlıktan -tarihin sonu vb geyiklerini bu SEMITIK dinden çalmış- tam çıkamamış ateistler tarafından uydurulduğunu kabul ediyorsan kendini kadın zanneden erkeklerden farkının olmadığını kabul etmiş oluyorsun

Ummmm, kabul etmiyorum? Neden ilerlemeci düşüncenin Semitik dinlerden geldiğini kabul etmem beni travesti yapıyor?

>Neo-nazilerin kazanma ihtimali olduğunu düşünüyor musun?


Eğer bir harekat başlatabilirlerse sadece neo-naziler olmayacaklar. Evet ihtimali var derim.

>Nietzsche'nin öjenik geyiklerle alakası o kadar az ki ne demeye çalıştığını tam olarak anlayamadım.


Yanlış ama her neyse. Demek istediğim şey Nietzsche ve Henri Bergson'un evrimi Darwinci olarak kavramak yerine, sürekli gelişmeyi ve karmaşıklaşmayı amaçlayan bir süreç olarak tasvir etmeleriydi, ve ben de onlara katılıyorum (Bkz: Güç İstenci ve élan vital).

20fcd No.129639

>>129636
>Ummmm, kabul etmiyorum? Neden ilerlemeci düşüncenin Semitik dinlerden geldiğini kabul etmem beni travesti yapıyor?
Doktrinin temeli ademoğullarının diğer yaşam formlarının aksine bir basit ve acımasız varoluşunu aşıp tanrılaşabileceği değil mi? Rasyonel temeli olmayan bu hayal bir erkeğin bir sabah uyandığında kadına dönüşeceğine inanması kadar çocukca.
>Eğer bir harekat başlatabilirlerse sadece neo-naziler olmayacaklar. Evet ihtimali var derim.
Kek, sadece kek.
>Yanlış ama her neyse. Demek istediğim şey Nietzsche ve Henri Bergson'un evrimi Darwinci olarak kavramak yerine, sürekli gelişmeyi ve karmaşıklaşmayı amaçlayan bir süreç olarak tasvir etmeleriydi, ve ben de onlara katılıyorum (Bkz: Güç İstenci ve élan vital).
Nietzsche hakkında /pol/deki abilerinin sana öğrettiğinden fazla bir şey bilmediğinin farkında mısın?
Niçe ilk zamanları hariç -ki yunan devletinde kendisi kabul ediyor medeniyetin köleliği gerekli kıldığını- bütün hayatını Schopenhauer'ın gayet rasyonel çıkarımlarını aşıp hayatı olumlamaya adadı. Az önceki quote bile gerçek düşüncelerini göstermeye yeter de.

b7e6b No.129640

File: 1623187722316.jpg (1.37 MB, 902x2268, 451:1134, Jew IQ.jpg) ImgOps Google

>>129634
>Anon 100'den 15 puandan daha az sapanları ayırt etmen matematik dersi dışında fazla mümkün değil.
>t. konu hakkında hiçbir bok bilmeyen herif

>Zaten bu IQ testleri 15'ten fazla sapan çocuklara yapılması gereken bir şey, normal insanlar için böyle bir teste falan gerek yok.


Hayır, bir çok şeyi öngörebiliyor. Belki sen de laf sokmak için adını öğreneceğine The Bell Curve'ü okusaydın bu kadar cahil kalmazdın. 15 puandan az farklar da bir insanın genel kabiliyetini tespit için geçerli.

>Zencilerin daha gerizekali olduğunu göstererek de fazla bir şey kanıtlamıyorsun


Seni ve daha nicelerini eğitiyorum işte.

>ayrıca tekrarlayayım nobellere boğulan aşkenazi yahudilerin IQ'su beyazlardan daha fazla; onların daha üstün olduğunu kabul ediyor musun?


Eğer gerçekten ortalama IQ'ları 115 ise (olay tartışmalı), IQ bakımından beyazlara üstünler derim, evet. Her yönden üstünler mi? Sanmıyorum.

62482 No.129641

>>129626
>osmanlı kendi yapısı hakkında dürüsttü
Ben ne diyorum sen diyorsun. Senin kafa iyi mi?
Ne dürüstü ne diyorsun sen? Ne hakkında dürüst? 2 satırdan beri dürüst dürüst diye bir şeyler zırvalıyorsun. Batıya saldırarak islam denen b*ku avrupaya yayma hayali mı dürüst? Nasıl dürüst? Kamalistler gibi ütopyacı değil diye mi dürüst oldu? Dürüst olunca iyi mi olunyor? Konuyu doğallık ve demokrasiden başlatıp, sırf kamalcılığa beslediğin absürt nefretin yüzünden, dürüstlükle kapattın.

20fcd No.129642

>>129640
>Tartışmalı
Redneckler ve etekli erkekler çok daha üstündü unutmuşum anon çok pardon.
>Muh 95 ile 105 arasında çok fark var
Anon ne diyeceğimi bilemiyorum da, bir insan şu pedagojik teste ve aptal bir kitaba bu kadar önem verebilir gerçekten. Insanların zeka seviyelerinin farklı olduğu zamanın başlangıcından beri biliniyor, ama boy gibi radikal sapmalar olmadığı sürece toplumsal yaşama fazla etki eden bir şey değil. Poldeki abilerin sana söylediği gerçeklerin hiçbiri öjenik saçmalıklarının pratik olmadığı gerçeğini değiştirmez.

20fcd No.129644

>>129641
Poldeki abilerinin*
>>129642
Anon çok pardon da git John Gray'in Kara Ayin kitabını oku. Aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum da aydınlanma öncesi hiçbir devlet ütopyacı devletler kadar insan hayatına değişiklik getirme teşebbüsünde bulunmadı; sınırlarını genişletme isteği her çetede olan bir şey.

73375 No.129645

File: 1623189507491.jpg (18.11 KB, 375x458, 375:458, 1341141342415.jpg) ImgOps Google

>>129639
>Doktrinin temeli ademoğullarının diğer yaşam formlarının aksine bir basit ve acımasız varoluşunu aşıp tanrılaşabileceği değil mi?

Hayır değil, geri zekalı. Semitik dinlerde "tanrılaşmak" diye bir şey yok.

>Kek, sadece kek.


Bir embesilden gelmesi çok şey ifade ediyor.

>Nietzsche hakkında /pol/deki abilerinin sana öğrettiğinden fazla bir şey bilmediğinin farkında mısın?


Söylediklerimden ne yanlış? Nietzsche hakkında doğru olan ama dediğimi hiçbir şekilde yanlışlamayan bir şey söylemişsin. Ayrıca dediklerimi yanlış sanman senin ne kadar konu hakkında bilgisiz olduğunu gösteriyor. Bıktım Dunning-Kruger'ınızdan.

20fcd No.129646

>>129645
>Hayır değil, geri zekalı. Semitik dinlerde "tanrılaşmak" diye bir şey yok.
"God became man so that man might become a god." (cf. St. Athanasius, De Incarnatione or On the Incarnation 54:3, PG 25:192B; also Catechism of the Catholic Church paragraph 460)
Semitik dinler hakkında bilgin instagramdaki ateist sayfaları olduğu için suçlayamam seni.
>Söylediklerimden ne yanlış? Nietzsche hakkında doğru olan ama dediğimi hiçbir şekilde yanlışlamayan bir şey söylemişsin. Ayrıca dediklerimi yanlış sanman senin ne kadar konu hakkında bilgisiz olduğunu gösteriyor. Bıktım Dunning-Kruger'ınızdan.
Nietzsche Schopenhauer gibi tarihin devinimlerinin doğal yasaları aşamayacağına inanıyor. Attığım quote'ı bile okumaya üşenen bir insan evladı olduğun için mal mal konuşuyorsun da, nietzsche insanın varoluşsal değersizliğinin ortalama IQ'yu 200'e çıkarsan bile aşılamayacağının farkında. Polü artık bırakmalısın, anon.
https://plato.stanford.edu/entries/nietzsche/

73375 No.129647

File: 1623190540828.jpg (12.6 KB, 418x289, 418:289, Figure2.3.jpg) ImgOps Google

>>129642
>Redneckler ve etekli erkekler çok daha üstündü unutmuşum anon çok pardon.

Evet, çünkü eğer Aşkenaz Yahudileri 115 IQ değilse redneckler ve balıklar onlardan üstündür. Okulda zorluk çektin mi? Okulu siktir et kendini aynada tanıyabiliyor musun?

>Insanların zeka seviyelerinin farklı olduğu zamanın başlangıcından beri biliniyor, ama boy gibi radikal sapmalar olmadığı sürece toplumsal yaşama fazla etki eden bir şey değil.


Ağzını bilmediğin konular hakkında gevelemekten başka bir bok yapmıyorsun. Eğer biraz şerefin olsaydı "tamam ben yanılmışım" deyip siktir olup giderdin karşımdan ama bokroachta pek bulunmuyor ne yazık ki böyle nitelikler. Yan yana olan iki çan eğrisinde, eğer bir eğrinin ortalaması diğerine kıyasla sadece 5-10 puan bile daha yüksek olsa, eğrinin uç noktalarında büyük fark yapıyor. Umarım beyinciğini çok yormamışımdır. Meslekler ve ortalama IQ'larını da araştır, bulmaya uğraşamayacağım.

73375 No.129650

>>129646
>Semitik dinler hakkında bilgin instagramdaki ateist sayfaları olduğu için suçlayamam seni.

Ne kadar ironik. O cümlenin anlamını hiç bir rahibe sormayı denedin mi peki? Semitik dinlerde tanrı olmak yoktur, tanrının kölesi olmak vardır. Orijinal Yahudilikte ahiret bile yoktur, Hıristiyanlık ve İslam'da ise ruh ölümsüzdür ama "tanrı olmak" diye bir şey yoktur. Rahiplerin ezoterik sayıklamaları ve yine İncil'de birkaç ezoterik pasaj, dinin genel karakterini değiştirmiyor.

>>129646
>Nietzsche Schopenhauer gibi tarihin devinimlerinin doğal yasaları aşamayacağına inanıyor. Attığım quote'ı bile okumaya üşenen bir insan evladı olduğun için mal mal konuşuyorsun da, nietzsche insanın varoluşsal değersizliğinin ortalama IQ'yu 200'e çıkarsan bile aşılamayacağının farkında.

1. Diğer postunda quote atmadın.

2. Sürekli Nietzsche'nin, Schopenhauer'ın felsefesini kendi felsefesi için nasıl benimsediğini söylüyorsun. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Nietzsche'nin evrende bir yaratıcı ve geliştirici güç olduğunu söylediğini ve öjeniği savunduğunu reddediyor musun bana bunu söyle. Çünkü eğer durum buysa yanılıyorsun.

73375 No.129652

>>129646
Şimdi gördüm.

>Once upon a time, in some out of the way corner of that universe which is dispersed into numberless twinkling solar systems, there was a star upon which clever beasts invented knowing. That was the most arrogant and mendacious minute of "world history," but nevertheless, it was only a minute. After nature had drawn a few breaths, the star cooled and congealed, and the clever beasts had to die. One might invent such a fable, and yet he still would not have adequately illustrated how miserable, how shadowy and transient, how aimless and arbitrary the human intellect looks within nature. There were eternities during which it did not exist. And when it is all over with the human intellect, nothing will have happened.


Ve sen bundan Nietzsche'nin öjenik karşıtı olduğunu mu çıkardın? Salak mısın?

20fcd No.129654

>>129647
Ülkenin en iyi ünilerinden birine gidiyorum. Akademik başarı zekaya eşit değilmiş o zaman değil mi polcü dehacım?
>Muh çan eğrisi
Anon büyük siyahhapı atıyorum: kimsenin umurunda bile değil poldeki abilerinin sana öğrettikleri şeyler. Insanlar hayatlarını olabildiğince az acı çekmeye çalışarak yaşıyorlar, polden çık; politikayla ilgileneceksen de realpolitikayla ilgilen. Zencileri ve diğer ırkları aşağılaman alaturka götünü 130 iq yapmıyor, üzgünüm. Ve evet yahudilerin beyazların çoğundan daha eğitimli ve disiplinli olduğu bir gerçek.
>Ağzını bilmediğin konular hakkında gevelemekten başka bir bok yapmıyorsun.
Niçeye öjenist diyen /pol/cu söylüyor bunu.
>Ne kadar ironik. O cümlenin anlamını hiç bir rahibe sormayı denedin mi peki? Semitik dinlerde tanrı olmak yoktur, tanrının kölesi olmak vardır. Orijinal Yahudilikte ahiret bile yoktur, Hıristiyanlık ve İslam'da ise ruh ölümsüzdür ama "tanrı olmak" diye bir şey yoktur. Rahiplerin ezoterik sayıklamaları ve yine İncil'de birkaç ezoterik pasaj, dinin genel karakterini değiştirmiyor.
Zaten tanrı olmak var demedim, tanrılaşmak dedim. Özellikle hristiyanlık insanın tanrısal imajını kaybedip ikinci adem sayesinde kefarete ulaşma hikayesi, pavlusun lafını cımbızlayınca bilirkişi olmuyorsun; o yüzden bu konuda daha fazla saçmalayıp kendini rezil etmemeni öneririm. Anahtar kelime "Orijinal Yahudilik", dinler sürekli evrildiği için doğal bir şey zaten.
> Ve sen bundan Nietzsche'nin öjenik karşıtı olduğunu mu çıkardın? Salak mısın?
Öjenik karşıtı olduğunu çıkarmadım. Senin çok değer verdiğin insanlığın kaderi, medeniyetin ilerleyişinin tamamen temelsiz olduğunu başta kabul ettiğini gösterdim. Öjeni karşıtı olduğunu nereden çıkardın dersen de geçen tiradda bir anona önerdiğim nietzsche's aristocratic radicalism makalesinin 74. sayfasına bakabilirsin anon. Okumaya üşenirsen yazarım buraya.

73375 No.129658

File: 1623193776628.jpg (65.77 KB, 499x499, 1:1, 1428355208176.jpg) ImgOps Google

>>129646
>Ülkenin en iyi ünilerinden birine gidiyorum. Akademik başarı zekaya eşit değilmiş o zaman değil mi polcü dehacım?

Bazı anonların aksine seni literally bir geri zekalı olarak görmüyorum. Sadece midwitsin ama kendini daha zeki sandığın için annoying faggotsin.

>Anon büyük siyahhapı atıyorum: kimsenin umurunda bile değil poldeki abilerinin sana öğrettikleri şeyler. Insanlar hayatlarını olabildiğince az acı çekmeye çalışarak yaşıyorlar,


Sığırlar SİKKKKİMDE bile değil. Ben istediğimi araştırırım ve cahil piçler gördüğümde de, o an canım isterse, onları eğitirim. Belki sen genel kitleden sapmaya korkan bir midwit olarak sığırların isteğine göre kendi hayatını yönlendiriyorsun ama bu boktan hayat tarzınla bana nasihat vermeye çalışma.

>Ve evet yahudilerin beyazların çoğundan daha eğitimli ve disiplinli olduğu bir gerçek.


İnkar etmiyorum.

>Niçeye öjenist diyen /pol/cu söylüyor bunu.


“karışan ırklar her zaman aynı zamanda karışan kültürler demektir, karışan ahlaklar: onlar genelde daha kötü, acımasız, huzursuzdur… Saf olmuş ırklar her zaman daha güçlü ve güzel olmuştur. - Yunanlar bize saf olmuş bir ırkın ve kültürün örneğini sunarlar: ve umarım biz de bir gün saf bir Avrupa ırk ve kültürüne sahip olacağız”

Friedrich Nietzsche, Human, All-Too-Human, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986) s. 149

“Sınıfların ve ırkların demokratik karışımıyla Avrupa’nın daldığı deli ve büyüleyici yarı-barbarizm”

-Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil (London: Penguin Books, 1990) s. 152

“Irkları birbiriyle karıştıran, ve dolayısı ile kendi içinde çeşitli bir soyun kalıtımını barındıran çözülümün çağının insanı… geç kültürlerin ve kırık ışıkların bu insanı, ortalama olarak, zayıf bir insan olacaktır: onun temel isteği kendisinin olduğu savaşın sona ermesidir.”

-Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil (London: Penguin Books, 1990) s. 121

“Böyle bir depresyonun hissiyatı… fazla heterojeneus ırkların (veya sınıfların – soy kütüksel ve ırksal farklılıklar aynı zamanda sınıflarda da mevcuttur) karışımından sonuçlanıyor olabilir: Avrupa ‘Weltschmerz’i,’ on dokuzuncu yüzyılın ‘Pessimismi’, aslında saçma ve ani bir sınıf karışımının sonucudur”

-Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals (New York: Russel & Russel Inc., 1964) s. 169

(New York: Russel & Russel Inc., 1964)

Burada etki için şaka yapıyor, ciddi değil. Ama şakalarının bile nasıl olduğunun göstergesi:

“(dekadan olarak yargılanan) ırklar tümüyle yok edilmeli ve/veya kontrollü üremeyle varlıktan silinmeli”

-Ofelia Schutte, Beyond Nihilism: Nietzsche Without Masks (Chicago: University of Chicago Press, 1984), s. 163.

Şimdi kapa çeneni midwit.

>Özellikle hristiyanlık insanın tanrısal imajını kaybedip ikinci adem sayesinde kefarete ulaşma hikayesi, pavlusun lafını cımbızlayınca bilirkişi olmuyorsun; o yüzden bu konuda daha fazla saçmalayıp kendini rezil etmemeni öneririm. Anahtar kelime "Orijinal Yahudilik", dinler sürekli evrildiği için doğal bir şey zaten.


Kek geri zekalı sor bakalım bir Müslüboka veya Tüccar'a hatta sıradan bir Hıristiyan'ına dini tanrılaşmakla mı ilgili? O zaman "Semitik din" demeyeceksin göt beyinli, ezoterik Hıristiyanlık filan de.

>Öjeni karşıtı olduğunu nereden çıkardın dersen de geçen tiradda bir anona önerdiğim nietzsche's aristocratic radicalism makalesinin 74. sayfasına bakabilirsin anon. Okumaya üşenirsen yazarım buraya.


Ben. ;) O zamanda Nietzsche iki ahlakı harmanlamak istedi falan diye saçmalamıştın. Ama seni biraz daha iyi buldum bu tiradda, o tiradda tam salak sanmıştım.

79930 No.129664

>>129658
Okumadım fazla genel bir göz gezdirdim de hiçbir yararı olmayan ve yaşayış tarzınıza bir etkisi bulunmayan konularda saatlerinizi boşa harcamışsınız.Ten rengi beyaz neyse onu bosver kültürel veya kafanizda nasil hayal ettiyseniz o sekilde olup white olarak tanimladiginiz insanlarin diğer insanlardan üstün olması senin hayatına hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Ayrıca zenciler gününü gün ediyor orada biryerlerde.

4b1d8 No.129668

Siz genetik ırk ile kafayı bozun, zenci zenginler kadınları götürsün dursun, paraya para demesin kim evrimsel süreçte üstün anlaşılıyor fazla demeye gerek yok.

05fcd No.129669

File: 1623201574134.png (429.4 KB, 598x479, 598:479, Scythians.png) ImgOps Google

>>129609
>Dediğin gibi Mısırın, İran'ın Yunan medeniyetine tesiri çoktur, ancak Yunan medeniyeti daha önce varolmuş HER medeniyetten çok daha farklı bir karaktere sahiptir, ve bu farklı karakterin ruhu da daha sonraki dönemlerde Batı medeniyetinin tamamını belirleyecektir.
E ben ne anlatıyorum koç? en amiyane tabiriyle Batı medeniyeti Batı Asya/Ortadoğu medeniyetinin üstüne konmuş, Batı Avrupalı, beyaz kültürler aşağılık komplekslerini gölgelemek için köküne kadar Asya medeniyeti olan Yunanlıları zorla Batıya forslama çalışmış, bir nevi transfer etmişler. Cradle of civilization okuyan, ucundan kıyısından biraz göz gezdiren biri dahi bu gerçeğe kolaylıkla ulaşır, aydınlanma falan yaşamıyoruz burda. Neolitik Anadolu ve İran çiftçileri Mezopotamyanın da, Antik Pers uygarlığının da, Antik Yunanın da, Buhara'nın da mimarlarıdır. O Alman filozoflar boşuna Yunan yarrağı yalamamışlar o kadar zaman.


Daha önceki var olandan bu RADİKAL fark yüzünden o döneme "Yunan Mucizesi" deniyor. Beyaz ırkın uyanışıdır, öz-bilince varışıdır. Felsefenin, bir disiplin olarak matematiğin, trajedi gibi birçok sanat dalının, ve mükemmellik arayışının doğuşudur.
Tıraş.
Antik Yunan uygarlığının mimarları Miken ve Empuries kolonistleri dibine kadar Batı Asyalı, yanık tenli insanlardı. Batı Avrupalıların bu abilerin mirasına çökmesi çok çok sonralara tekabül ediyor, muhtemelen bu abiler nordik bir tip görseler bu barbar mağara adamı nerden geldi aq deyip zindana kapatırlardı.

Genetik yakınlık listeleri herşeyi açıklıyor;
1 83.9% Anatolia_N + 16.1% AG2 @ 0.19
2 83.9% Anatolia_N + 16.1% AG3 @ 0.19
3 83.9% Anatolia_N + 16.1% MA1 @ 0.19


>“karışan ırklar her zaman aynı zamanda karışan kültürler demektir, karışan ahlaklar: onlar genelde daha kötü, acımasız, huzursuzdur… Saf olmuş ırklar her zaman daha güçlü ve güzel olmuştur. - Yunanlar bize saf olmuş bir ırkın ve kültürün örneğini sunarlar: ve umarım biz de bir gün saf bir Avrupa ırk ve kültürüne sahip olacağız”

genetik ilminin bu kadar ilerlediği bir çağda yaşasa bu kadar ahmakça bir cümle kurmayacağının garantisini verebilirim, zamanının perspektifinden ilginç bir çıkarım, ama şuan hiç kimse sikine taşşağına takmaz. Hiç bir realistik karşılığı yok.

J2A haplogrubu ve Neolitik Çiftçi göçleri, İtalyadan Özbekistana kadar bir coğrafyaya inanılmaz bir kültür yayılımı göstermiş, Buhara Asyanın Güney Avrupa ise tüm Avrupanın aydınlanmasının merkezleri haline gelmiş. Herşeyin cevabı genetik ve tarihin paralel olarak incelenip yorumlanması.

Bu arada ben yukarda Anadolu Neolitik, Antik Yunan ve Mısır genetik chart ve proximity listelerini paylaşan anon'um, çan arayüzüne pek hakim değilim, diğer yazanla karışmasın diye belirteyim.

75de2 No.129671

>>129669
yoncalı kaçkını cringe'in iq tantrumu bitti şimdi de haplo ve genetik otizmine yol alıyoruz. tiradın anasını siktiniz.

75de2 No.129672

File: 1623203896536.jpg (102.93 KB, 970x600, 97:60, kuwait.jpg) ImgOps Google

>>129452
>turkish abductions
şu osmanlıyı iki tane savaş kazandı ve millete zorbalık yaptı diye bir bok sanıyor ya bu yamtarlar aklım hayalim almıyor. >>129298 şu postta ikinci paragrafta cevap vermiştim sana, osmanlı savaş kazanmış olsa ne olacak zaten başından beri çökmeye mahkum. sömürmekten ve savaşmaktan başka hiçbir sikime yaramamış ayak bastığı her yerde ot bitmemesine yol açan siktirikten bir sömürge devleti. bak daha 500 sene önce bokun içinde yüzen wasteland'da yaşayan osmanlının kölesi izlandalılar sıfırdan ekonomi kurmuş sen de dahil onmilyonlarca türko genci izlandaya gitmek için can atıyor bokistana tatile gelen izlandalılara muamele çekmek için sıraya geliyor :DD sen tarihin en büyük imparatorluğunu kurmuşsun ama bugün ırak, suriye ve pakistandan hiçbir farkın yok.

>kuzeydeki çomarlar

kuzey oyropalıların götükurtlu barbar seviyesinden 500 senede sıfırdan medeniyet kurmaları ve dünyanın sahipleri seviyesine gelmeleri onları daha başarılı yapmaz mı? türklerin yerleşik hayata geçtiklerinden beri 1200 senedir yapamadıklarını adamlar 500 hatta 200 senede mislisiyle yapmışlar.

73375 No.129955

>>129669
>en amiyane tabiriyle Batı medeniyeti Batı Asya/Ortadoğu medeniyetinin üstüne konmuş, Batı Avrupalı, beyaz kültürler aşağılık komplekslerini gölgelemek için köküne kadar Asya medeniyeti olan Yunanlıları zorla Batıya forslama çalışmış, bir nevi transfer etmişler.

Antik Yunan medeniyeti "köküne kadar Asya medeniyeti" değil, aksine karakteristik bir Batı medeniyeti, bir "Batılı" olmanın ne anlama geldiğinin ilk örneğini sunan, tekrar söylüyorum, sadece Batılılar için değil, dünyada ilk kez bir insanlığın öz-bilice vardığı bir uygarlık. Ayrıca Batı Avrupalıların aşağılık kompleksine sahip olmaları için hiçbir sebep yok, eğer aşağılık kompleksi arıyorsan Türk dünyasında gerçekleşen bilim ve/veya felsefeden bahseden bir kitap oku.

>Tıraş.


Belli ki sen Antik Yunan medeniyetini özel yapan, dahası Batılıları dünyanın tüm diğer uygarlıklarından ayıran şeyi anlamamışsın.

>Antik Yunan uygarlığının mimarları Miken ve Empuries kolonistleri dibine kadar Batı Asyalı, yanık tenli insanlardı.


Antik Yunan medeniyetini özel yapan bunlar değil, daha sonra gerçekleşen entelektüel ve medeniyetsel uyanıştı.

>muhtemelen bu abiler nordik bir tip görseler bu barbar mağara adamı nerden geldi aq deyip zindana kapatırlardı.


Doğru değil, attığım enfograflara bak. Böyle olmak estetik olarak algılanıyordu ve birçok tanrı ve kahramanlar o şekilde tasvir edilmişti.

>Genetik yakınlık listeleri herşeyi açıklıyor;


Yerli halk değil, onları yöneten aristokratik sınıf Nordik idi.

>genetik ilminin bu kadar ilerlediği bir çağda yaşasa bu kadar ahmakça bir cümle kurmayacağının garantisini verebilirim, zamanının perspektifinden ilginç bir çıkarım, ama şuan hiç kimse sikine taşşağına takmaz. Hiç bir realistik karşılığı yok.


Neyin neyle karıştığı önemli anon. Bu dünyada her ırk ve millet melezdir, ama eğer nispeten üstün bir ırksan çöple karışmanın bir anlamı yok.

>>129671
>t. cringe low IQ

48bbc No.129956

tunay antik yunanlara mısırlılara nordik diyen poldaki incel sıçmığa müsaade ediyorsan kara boğacılara da müsaade et kafasına vura vura öğretsinler gerçekleri.

73375 No.129959

File: 1623488627819-0.jpg (28.47 KB, 512x512, 1:1, f333bf8e4b4923a6d1ea7add5b….jpg) ImgOps Google

File: 1623488627819-1.jpg (563.42 KB, 790x1963, 790:1963, 8b533fefe2e1066a4c7a8d10a4….jpg) ImgOps Google

File: 1623488627819-2.jpg (105.78 KB, 629x476, 37:28, 77a436c110c8366b818ac168e6….jpg) ImgOps Google

File: 1623488627819-3.jpg (80.08 KB, 668x900, 167:225, d5f22c5e1c7994dee56cd908fe….jpg) ImgOps Google

File: 1623488627819-4.jpg (132.55 KB, 928x822, 464:411, e3a85f35664b2eafc3fecfd6c0….jpg) ImgOps Google

File: 1623488627819-5.jpg (78.9 KB, 845x403, 65:31, 2815a09149db2d20607be1ed18….jpg) ImgOps Google

>>129664
>Okumadım fazla genel bir göz gezdirdim de hiçbir yararı olmayan ve yaşayış tarzınıza bir etkisi bulunmayan konularda saatlerinizi boşa harcamışsınız.

"Le hiçbir yararı yok"çuluk sadece basit insanların söylediği bir laftır. Ne yazık ki ama şaşırtmayan bir şekilde, Bokistan'da bu zihniyet çok yaygın. Ben soyut cebir öğrenmeye karar versem, bunun da yaşayış tarzıma hiçbir etkisi bulunmayacak ama içimden gelen bir merakın uyandırdığı bir kaşıntıyı kaşımış olacağım. Ve tabii Batı'yı herkese üstün kılan varlığa dair bu merakı duyup, bu merakın uyandırdığı kaşıntıyı kaşımak olmuştur. Bilgi güçtür.

>Ten rengi beyaz neyse onu bosver kültürel veya kafanizda nasil hayal ettiyseniz o sekilde olup white olarak tanimladiginiz insanlarin


Yazmayı öğren Anadoloid.

>Ayrıca zenciler gününü gün ediyor orada biryerlerde.


Bulundukları her yer disfonksiyonel bokçururları. Ama onu geç, amaç mutluluk değil, yücelik olmalı.

>tunay antik yunanlara mısırlılara nordik diyen


Okumayı öğren bokroach, sadece üst aristokratik sınıf. Mısırlılar hakkına bir şey söylemedim ama evet, onların da yönetici kastı açık renk tenli, saçlı, ve gözlüydüler, en azından veriler bunu gösteriyor.

>incel sıçmığa


Nope. Peki ya sen?

>kara boğacılara da müsaade et kafasına vura vura öğretsinler gerçekleri.


Karaboğacılık gibi bir kanser, ancak Bokroachlandia'nın bokroach sıçanlarının üretebileceği bir olgudur. Milleti onunla yaktığınızı sanıyorsunuz ama size olan tek tepkileri "lol wtf"dan öteye gitmedi. O meme'i sırf beyaz kabul edilmediğiniz için başlattığınıza, şuur altı cuck fetişizminizin bir dışa vurumu olduğundan ahlakım el vermediği için hiç ama hiç bahsetmeyeceğim bile.

73375 No.129960

>>129956
Bu >>129959 postumun alt yarısı sanaydı, yanlışlıkla linkini silmişim.

73375 No.129961

File: 1623489242348.jpg (73.43 KB, 845x403, 65:31, c55cd2754ee5c2be9d5d4c47ee….jpg) ImgOps Google

>>129959
Son resimde yanlışlıkla İnka mumyalarını atmışım (ki onlar da sarışın).

f5ddc No.129962

File: 1623492467835.jpeg (9.98 KB, 259x194, 259:194, images - 2021-06-12T13055….jpeg) ImgOps Google

>>129959
>Okumayı öğren bokroach, sadece üst aristokratik sınıf. Mısırlılar hakkına bir şey söylemedim ama evet, onların da yönetici kastı açık renk tenli, saçlı, ve gözlüydüler, en azından veriler bunu gösteriyor.
Hahahahahahha, we wuz kangzz and shieet snown*gger edition
https://youtu.be/CkaX6tyq9pI

19ab9 No.129967

>>129959
>Milleti onunla yaktığınızı sanıyorsunuz ama size olan tek tepkileri "lol wtf"dan öteye gitmedi

2017-2019 arasında açtığım her tirad 10 dakikada limite ulaşıyordu. sadece türklerde değil her türlü milletten adam beyazları sikmekten zevk alıyordu. dünya nüfusunun %9'unu oluşturan b*yaz azınlığın götü öyle alev aldı ki koca ülkeye range ban attılar. sorsan en özgürlükçü bunlar kekso.

73375 No.129985

>>129962
Ne video ne de postun dediğim hiçbir şeye karşılık değil.

>>129967
>2017-2019 arasında açtığım her tirad 10 dakikada limite ulaşıyordu.

Benim deneyimim bu değil. Bir embesil öyle bir tirad açardı, bir kaç beyaz da "fuck off roach" gibi bir şey söylerdi, sonra tiradı açan da "Hahaha amma yaktım beee" diye kendisine söylenirdi. Sonra da tirad post almayı bırakırdı. Bu tahtada gerçekleşenlerden pek de uzak değil. Burada da bir salağa neden ve nasıl salak olduğunu söyle, kaçacağı ilk cevap "haha amma yandın beee" olacaktır. Bokistan genlerinden ancak bu çıkıyor.

>sadece türklerde değil her türlü milletten adam beyazları sikmekten zevk alıyordu.


Ressentiment:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ressentiment

>sorsan en özgürlükçü bunlar kekso.


Kek atarlar tabii. "Özgürlük" uğruna öyle aptal şeylere kim katlanır?

f5ddc No.129991

>>129985
>Ne video ne de postun dediğim hiçbir şeye karşılık değil.
Mısır'ın marvel karakterlerine tapan barbarlar tarafından yönetildiğini söyleyen, pudralı zencilere tapan sen değildin tabi kek.

f5ddc No.129993

File: 1623503557797-0.png (1.02 MB, 1245x922, 1245:922, 1463718514633.png) ImgOps Google

File: 1623503557797-1.jpeg (30.47 KB, 810x379, 810:379, images - 2021-06-12T16115….jpeg) ImgOps Google


73375 No.129995

>>129991
>marvel karakterlerine tapan

Wut?

>barbarlar tarafından yönetildiğini söyleyen


Antik Mısır'ın üst sınıfı ve çağdaş Avrupalılar arasında genetik bağlar bulunması, ve mumyaların fizyolojik olarak Avrupalılara benzemesine sunacağın bir karşı delil var mı, Anadolu faunası?

>>129993
Hayır aptal Anadolu faunası, dediklerimden hiçbir şekilde o görüşlere sahip olduğum çıkarılamaz. Aksine, bu tiradda da Katolik kilisesinin Avrupa uygarlığının gelişimine olan yönlerinden bahsettim. >>129204 >>129297 Mantık ne kadar da zor geliyor şu siktiminin proto-hominidlerine!

73375 No.129997

>>129995
gelişimine olan faydalı yönlerinden*

ayrıca ikinci linki vermemiş >>129297

f5ddc No.129999

>>129995
>Antik Mısır'ın üst sınıfı ve çağdaş Avrupalılar arasında genetik bağlar bulunması, ve mumyaların fizyolojik olarak Avrupalılara benzemesine sunacağın bir karşı delil var mı, Anadolu faunası?
Nordik bir maymunun bırak Mısır'a, egzotik bir köle olmak dışında yunanistan'a varabilmesi poldeki inbredler dışında kimsenin inanamayacağı, sağduyuya aykırı, o kadar absürd bir iddia ki nitpickingle kanıtlanacak bir şey değil.
>Hayır aptal Anadolu faunası, dediklerimden hiçbir şekilde o görüşlere sahip olduğum çıkarılamaz. Aksine, bu tiradda da Katolik kilisesinin Avrupa uygarlığının gelişimine olan yönlerinden bahsettim.
Katolik kilisesi olmasa roma'nın çöküşünden sonra avrupa'nın sub-saharan afrikasından üstün olmayacağını kabul ediyorsun o zaman. Semitik bir dine inanan, fenikelilerden -tabi levant'ta yaşayanları da nordik kabul etmiyorsan kek- evrilmiş bir alfabeyi kullanan, yani kökeni tamamen shitskin diye dalga geçtiğin insanlar olan medeniyetin neresi nordik onu anlamıyorum, bu temeller hiç kurulmasa "nordikler" uzaya çıkacabilecek miydi sence?

73375 No.130001

File: 1623508007015.png (1.32 MB, 960x960, 1:1, 1484357823716.png) ImgOps Google

>>129999
>Nordik bir maymunun bırak Mısır'a, egzotik bir köle olmak dışında yunanistan'a varabilmesi poldeki inbredler dışında kimsenin inanamayacağı, sağduyuya aykırı, o kadar absürd bir iddia ki nitpickingle kanıtlanacak bir şey değil.

Bu sadece dediklerimi inkar etmek. Ben delil dedim Anadolu faunası. Biliyorum mantık Aristoteles'ten Alan Turing'e beyaz adam işi, boktenlilere biraz zor geliyor ama biraz daha çabalasan diyorum.

>Katolik kilisesi olmasa roma'nın çöküşünden sonra avrupa'nın sub-saharan afrikasından üstün olmayacağını kabul ediyorsun o zaman. Semitik bir dine inanan, fenikelilerden -tabi levant'ta yaşayanları da nordik kabul etmiyorsan kek- evrilmiş bir alfabeyi kullanan, yani kökeni tamamen shitskin diye dalga geçtiğin insanlar olan medeniyetin neresi nordik onu anlamıyorum, bu temeller hiç kurulmasa "nordikler" uzaya çıkacabilecek miydi sence?


Evet çıkabilirlerdi. Şuradan buradan bazı kültürel öğeler aldılar diye, sen Batılıları üstünlüğe taşıyanın salt bu unsurlar olduğunu sanıyorsun, ama onları üstün yapan her zaman kendi biyopsişik yapılarıydı. Kendi doğalarıydı. Katolik kilisesi (ki bu kilise de büyük ölçüde beyaz ırkının doğasının doğrultusunda şekillenmiştir) varolan mücevheri parlattı, onun daha etkili dışavurumunun imkanlarını mümkün kıldı. Sonuçta günümüzde herkesin bir alfabesi var, ama kimse Batı'yla yaratıcılıkta yarışamıyor.

f5ddc No.130003

>>130001
>Bu sadece dediklerimi inkar etmek. Ben delil dedim Anadolu faunası. Biliyorum mantık Aristoteles'ten Alan Turing'e beyaz adam işi, boktenlilere biraz zor geliyor ama biraz daha çabalasan diyorum.
Absürd iddialar absürd deliller gerektirir, böyle saçma bir iddianın yanlışlığını kanıtlamak zorunda değilim. Ki şu anki consensus Mısırlıların ne beyaz ne zenci olduğu yönünde, sanki bilim camiasında aksi iddia edilmemiş gibi bir şey anlatıyorsun; /pol/ beynini yakmış. Ve hayır, yunanlılar kuzey avrupalı değil.
>Evet çıkabilirlerdi. Şuradan buradan bazı kültürel öğeler aldılar diye, sen Batılıları üstünlüğe taşıyanın salt bu unsurlar olduğunu sanıyorsun, ama onları üstün yapan her zaman kendi biyopsişik yapılarıydı. Kendi doğalarıydı. Katolik kilisesi (ki bu kilise de büyük ölçüde beyaz ırkının doğasının doğrultusunda şekillenmiştir) varolan mücevheri parlattı, onun daha etkili dışavurumunun imkanlarını mümkün kıldı. Sonuçta günümüzde herkesin bir alfabesi var, ama kimse Batı'yla yaratıcılıkta yarışamıyor.
>Şuradan buradan bazı kültürel öğeler
>Alfabe
>Şuradan buradan
Brainlet moment. Mısır ya da geleneksel çin alfabesini herkese öğretmeye çalış bakalım ne kadar ileriye gidebiliyorsun, gerçekten bütün kıtayı birbirine bağlayabilen bu kurum olmasa o kadar bilgi alışverişinin olabileceğine inanman aşırı komik, bir de beyaz ırkının doğrultusunda şekillenmiş diyor. He anon he, asatru prensiplerine çok bağlılar gerçekten kek. Ve yeniden yunanlılar kuzey avrupalı değildir.
Ve batıyla yarışılmamasının sebebi batının şansı; avrupadaki yahudi nüfusu ile nobel ödüllerinin yüzde kaçı yahudilere gitmiş biraz araştır, bugün de asyadan dehaları topluyorlar.

73375 No.130005

File: 1623511227422.png (80.91 KB, 1237x1017, 1237:1017, accomplishment3.png) ImgOps Google

>>130003
>Absürd iddialar absürd deliller gerektirir, böyle saçma bir iddianın yanlışlığını kanıtlamak zorunda değilim. Ki şu anki consensus Mısırlıların ne beyaz ne zenci olduğu yönünde, sanki bilim camiasında aksi iddia edilmemiş gibi bir şey anlatıyorsun; /pol/ beynini yakmış. Ve hayır, yunanlılar kuzey avrupalı değil.

Bu Yunanlılar, Romalılar, ve Mısırlıların üst sınıflarının Nordik fenotipli olması pek sikimde olan bir konu bile değil. Hatta Mısırlıların böyle çıkmasına şaşırdım. Sadece gördüğüm kadarıyla deliller bunu gösteriyor, benim de şu anki görüşlerim bu yönde. Sen ise sadece bokroach screeching ile meşgulsün. "Hurrr dediklerin saçma, dolayısıyla sana delil sunmama geerek yok durrrr" diyecek kadar salaksın. Full boktenli gidiyorsun. Aynı şeyi ben de senin görüşlerin hakkında yapabilirim ama bir bok ifade etmez öyle değil mi, eğer gerçekleri umursuyorsak tabii? Ve Nordik fenotipli olmak ile Nordik olmayı karıştırma. Bu üç medeniyetin aristokratik sınıflarının genomları, günümüzün İskandinavlarıyla birebir uyuşmak zorunda değil.

>Mısır ya da geleneksel çin alfabesini herkese öğretmeye çalış bakalım ne kadar ileriye gidebiliyorsun


Bizim Latin alfabemiz neden bizi Batı standartlarına taşıyamadı peki?

>gerçekten bütün kıtayı birbirine bağlayabilen bu kurum olmasa o kadar bilgi alışverişinin olabileceğine inanman aşırı komik, bir de beyaz ırkının doğrultusunda şekillenmiş diyor.


Öyle çünkü cahil embesil. Bir millet başka bir milletten neyi alırsa alsın, onu kendi ırkının süzgecinden geçirerek kendi hayatında var edecektir. Fars İslam'ı Arap İslam'ı ile bir midir?

>He anon he, asatru prensiplerine çok bağlılar gerçekten kek.


Asatru değil, Roma paganizmi. Ayrıca Hıristiyanlığın kendisi zaten salt Semitik bir din değil, içinde Yunan öğeleri de barındırıyor.

>Ve batıyla yarışılmamasının sebebi batının şansı; avrupadaki yahudi nüfusu ile nobel ödüllerinin yüzde kaçı yahudilere gitmiş biraz araştır, bugün de asyadan dehaları topluyorlar.


Sen işte böyle cahil bir salaksın. Nobel ödülü almayı dahilikle karıştırıyorsun, ve ciddi ciddi beyazların başarısının Yahudiler sayesinde olduğunu sanıyorsun… Dünya tarihindeki 1 Yahudi deha için en az 20 beyaz var.

1a9df No.130008

File: 1623511936577-0.png (40.31 KB, 1149x181, 1149:181, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623511936577-1.png (307.41 KB, 602x654, 301:327, muh western european dna.png) ImgOps Google

File: 1623511936577-2.png (1.83 MB, 1101x1163, 1101:1163, ClipboardImage.png) ImgOps Google

ITT: Poldeki abilerinden ezberlediği her saçmalığı buraya sıçan low IQ çopur, antik medeniyetlerin yönetici kesimine beyaz diyor, çünkü mumyalanmaktan saçları oksidize olup kızıla dönüşmüş :DDD

>>129959
>The results showed that King Tut belonged to a genetic profile group, known as haplogroup *R1b1a2*

>the majority of R-V88 (R1b1a2) was found in the Sahel, especially among populations speaking Afroasiatic languages of the Chadic branch.

f5ddc No.130010

>>130005
>Bu Yunanlılar, Romalılar, ve Mısırlıların üst sınıflarının Nordik fenotipli olması pek sikimde olan bir konu bile değil. Hatta Mısırlıların böyle çıkmasına şaşırdım. Sadece gördüğüm kadarıyla deliller bunu gösteriyor, benim de şu anki görüşlerim bu yönde. Sen ise sadece bokroach screeching ile meşgulsün. "Hurrr dediklerin saçma, dolayısıyla sana delil sunmama geerek yok durrrr" diyecek kadar salaksın. Full boktenli gidiyorsun. Aynı şeyi ben de senin görüşlerin hakkında yapabilirim ama bir bok ifade etmez öyle değil mi, eğer gerçekleri umursuyorsak tabii? Ve Nordik fenotipli olmak ile Nordik olmayı karıştırma. Bu üç medeniyetin aristokratik sınıflarının genomları, günümüzün İskandinavlarıyla birebir uyuşmak zorunda değil.
Kek. Gerçekten yazdıklarına inanacak kadar aptal olamazsın.
>Bizim Latin alfabemiz neden bizi Batı standartlarına taşıyamadı peki?
Sürekli kutsal batı tarafından içişlerine karışılan, hiçbir zaman stabil olmamış devlet; komprador burjuvazi, ve zeki azınlıkları ülkeden kaçırmamız.
Ki matbaa 600 yıldır avrupa'da ve kuzey amerika'da görebileceğin gibi sanayi devrimi öncesi de gayet yüksek okuma yazma oranına sahipler; bizdekilerin doğru düzgün okuma-yazma öğrenmesi kaç yıl önce?
>Öyle çünkü cahil embesil. Bir millet başka bir milletten neyi alırsa alsın, onu kendi ırkının süzgecinden geçirerek kendi hayatında var edecektir. Fars İslam'ı Arap İslam'ı ile bir midir?
Bir mi dedim, sadece avrupa'yı birleştiren dini ya da seküler bir otorite olmasa bu kadar ilerleyemez dedim; ki hristiyanlık öncesi kar maymunlarından görüyoruz ki haklıyım.
>Asatru değil, Roma paganizmi. Ayrıca Hıristiyanlığın kendisi zaten salt Semitik bir din değil, içinde Yunan öğeleri de barındırıyor.
Yani italyan ve grek paganizmden mi bahsediyorsun? He pardon onların da cermen olduğunu zanneden delüzyonel bir manyaksın kek. O hristiyanlığın* çaldığı yunan ögeleri de mısır ve çevresinden gelme. Pardon orta doğudaki herkes aryandı unutmuşum.
>Sen işte böyle cahil bir salaksın. Nobel ödülü almayı dahilikle karıştırıyorsun, ve ciddi ciddi beyazların başarısının Yahudiler sayesinde olduğunu sanıyorsun… Dünya tarihindeki 1 Yahudi deha için en az 20 beyaz var.
Yahudi popülasyonu beyazlar ile eşit olsaydı beyazlardan çok daha başarılı olacaklarını ima ettim, bunu anlayamayacak kadar aptalsan benim suçum değil.

f5ddc No.130011

>>130010
Pardon kuzey afrika ve orta doğudaki herkes aryandı unutmuşum.*

73375 No.130020

File: 1623515257629.png (54.67 KB, 755x477, 755:477, R1b1a2.PNG) ImgOps Google

>>130008
>t. 86 IQ'luk k*rtBOK.

Araştırmacılara göre saçlarının açık renkli olmasının oksidize olmasıyla alakası yok. Ayrıca attığın resimde dahi "Apart from individuals in southern Europe and Western Asia" diyor. "Beyaz" olduklarını sadece Antik Roma ve Yunan medeniyetleri için söylerim. Mısır, İnka, vs. için sadece "fair featured" diyebilirim.

>>130010
>Kek. Gerçekten yazdıklarına inanacak kadar aptal olamazsın.

"Dediklerin saçma çünkü dediklerin saçma."

>Sürekli kutsal batı tarafından içişlerine karışılan, hiçbir zaman stabil olmamış devlet; komprador burjuvazi, ve zeki azınlıkları ülkeden kaçırmamız.


Güzel cope.

>Ki matbaa 600 yıldır avrupa'da ve kuzey amerika'da görebileceğin gibi sanayi devrimi öncesi de gayet yüksek okuma yazma oranına sahipler; bizdekilerin doğru düzgün okuma-yazma öğrenmesi kaç yıl önce?


Bizim neden matbaaya bile kafamız basmamış? Sadece matbaaya değil tabii. Neredeyse her icattan sadece bir ırk sorumlu.

>Bir mi dedim, sadece avrupa'yı birleştiren dini ya da seküler bir otorite olmasa bu kadar ilerleyemez dedim; ki hristiyanlık öncesi kar maymunlarından görüyoruz ki haklıyım.


"bir de beyaz ırkının doğrultusunda şekillenmiş diyor." dedin. Ama böyle olduğu bir gerçek.

>Yani italyan ve grek paganizmden mi bahsediyorsun? He pardon onların da cermen olduğunu zanneden delüzyonel bir manyaksın kek.


Yunanistan'a kültürlerini empoze eden Nordik fenotipli Hint-Avrupai kavimlerdi, bunu anlaman neden bu kadar zor? Ve dinleri de 100% Hint-Avrupai.

>O hristiyanlığın* çaldığı yunan ögeleri de mısır ve çevresinden gelme.


Sos?

>Pardon orta doğudaki herkes aryandı unutmuşum.


İddiam değil…

>Yahudi popülasyonu beyazlar ile eşit olsaydı beyazlardan çok daha başarılı olacaklarını ima ettim, bunu anlayamayacak kadar aptalsan benim suçum değil.


Hayır seni orospu dansöz gibi kıvıran ibne. Barizce beyazların Yahudiler sayesinde başarılarını elde ettiğini söyledin. Ayrıca eğer Yahudiler dediğin kadar üstün olsalardı Batı'yı yine her türlü geçerlerdi. "Yahudi dahi" deyince aklıma maksimum on kişi gelir, beyaz dahi dersen saymakla bitiremem.

f5ddc No.130023

>>130020
>Güzel cope.
Çin'in nereden nereye geldiğine bak ve demokrasi elden gidiyor diye ağla.
>Bizim neden matbaaya bile kafamız basmamış? Sadece matbaaya değil tabii. Neredeyse her icattan sadece bir ırk sorumlu.
Matbaayı çinliler icat etti kek.
>"bir de beyaz ırkının doğrultusunda şekillenmiş diyor." dedin. Ama böyle olduğu bir gerçek.
Mısırlı rahipler beyaz mıydı?
>Yunanistan'a kültürlerini empoze eden Nordik fenotipli Hint-Avrupai kavimlerdi, bunu anlaman neden bu kadar zor? Ve dinleri de 100% Hint-Avrupai.
Gerçekten katıksız malsın, monoteist dinler politeist dinlerden daha gelişmiş olduğundan çoğu ezoterik tarikat övündüğün barbar dinlerinden uzaktı, hristiyanlığın ve batı düşüncesinin temeli pisagor ve eflatundur; bu heriflerin kendisi yürüyen her şeye hallenen zeus'tan tiksinen, paganizmi adam etmeye çalışan kişilerdi. Plotinus ve neoplatonizmi araştırırsın. Yoksa Odin'in sperm içmesinin hiçbir alakası yok hristiyanlıkla.
>Hayır seni orospu dansöz gibi kıvıran ibne. Barizce beyazların Yahudiler sayesinde başarılarını elde ettiğini söyledin. Ayrıca eğer Yahudiler dediğin kadar üstün olsalardı Batı'yı yine her türlü geçerlerdi. "Yahudi dahi" deyince aklıma maksimum on kişi gelir, beyaz dahi dersen saymakla bitiremem
Kıvırmıyorum aptal köpek, git ilk yazdığımı oku. Beyazların geçilememe sebebi ya kendinden daha üstün ırkları kendi içine alması ya da dünyadaki bütün ırklardan kaliteli dölleri alması -beyin göçü anlayacağın-. Yine de tek ırktan %20 hiç hafife alınmayacak bir şey.
Batı'da neredeyse bütün sermayeye sahip olarak çoktan üstünlüklerini kanıtladılar zaten. Batı'yı geçen başka bir ulus istiyorsan da az önce belirttiğim gibi Çin, hadi ağlamaya devam et yoldaş.
>Sos?
https://www.goodreads.com/book/show/7221031-philosophy-as-a-rite-of-rebirth
Antik Mısırlılara Nordik diyen bir /pol/cü bitkiyle bu kadar vakit kaybetmemem gerekirdi de, yapacak fazla bir şey yok.

73375 No.130030

File: 1623518640440-0.png (70.24 KB, 1453x455, 1453:455, printing press.PNG) ImgOps Google

File: 1623518640440-1.png (38.97 KB, 662x300, 331:150, Roman Catholicism.PNG) ImgOps Google

File: 1623518640440-2.jpg (58.78 KB, 739x643, 739:643, accomplishment1.jpg) ImgOps Google

>>130023
>Çin'in nereden nereye geldiğine bak ve demokrasi elden gidiyor diye ağla.

Ne diyorsun sen Anadolu faunası ne demokrasisi? Çin yine de düşük başarılara sahip bir ülke ve medeniyet.

>Matbaayı çinliler icat etti kek.


Bokroach cahilliği yine iş başında.

>Gerçekten katıksız malsın, monoteist dinler politeist dinlerden daha gelişmiş olduğundan çoğu ezoterik tarikat övündüğün barbar dinlerinden uzaktı, hristiyanlığın ve batı düşüncesinin temeli pisagor ve eflatundur; bu heriflerin kendisi yürüyen her şeye hallenen zeus'tan tiksinen, paganizmi adam etmeye çalışan kişilerdi. Plotinus ve neoplatonizmi araştırırsın. Yoksa Odin'in sperm içmesinin hiçbir alakası yok hristiyanlıkla.


Ben Antik Roma'nın Katolikliğe tesirinden bahsediyorum aptal. Yunanistan'ın Hıristiyanlığa tesiri derken tam da o saydıkların aklımdaydı zaten.

>Beyazların geçilememe sebebi ya kendinden daha üstün ırkları kendi içine alması ya da dünyadaki bütün ırklardan kaliteli dölleri alması -beyin göçü anlayacağın-.


Bunu söyleyen eğitilmez bir geri zekalıyla daha fazla tartışmak istemiyorum. İster önemli olaylar, ister önemli bireyler açısından ölçülsün, tüm dünya tarihi boyunca yaratılan bilim ve teknolojinin %97'sini beyaz ırk bulmuştur, seni proto-hominid bokroachmaymunu. Ve tahmin et ne? Bunu gerçekleştiren ithal ettikleri ecnebi döller değildi.

>Antik Mısırlılara Nordik diyen bir /pol/cü bitkiyle bu kadar vakit kaybetmemem gerekirdi de, yapacak fazla bir şey yok.


Yunanlılar felsefelerini oluştururken Mısır uygarlığının bazı metafizik inançlarından faydalanmış olabilirler, ancak felsefe salt bir şekilde bir Yunan faaliyetidir. Mısır'da bir felsefeden söz edilemez. Ayrıca ben Yunan felsefesinde Hint-Avrupai tesiri çok daha fazla görüyorum. Ama spesifik olarak Mısır'dan ne aldıklarını bilmem gerekir, konu hakkında daha detaylı bir şey söyleyebilmem için.

73375 No.130033

>>130030
Bu arada inb4 Çin'in ağaç oyma matbaası. Dünyaya etkisinin büyüklüğü açısından olaya bakıyorum ben. Hiçbir önemli icatlar listesinde Çin'in matbaasını göremezsin, ancak her öyle bir listede beyazların bulduğu baskı makinasını bulursun.

f5ddc No.130034

>Ne diyorsun sen Anadolu faunası ne demokrasisi? Çin yine de düşük başarılara sahip bir ülke ve medeniyet.
Gerçekten inanamıyorum, gerçekten.
>Bokroach cahilliği yine iş başında.
Çeviri: Cultured Thug'ın dediği her şey doğru değilmiş, bir yerim yandı.
>Ben Antik Roma'nın Katolikliğe tesirinden bahsediyorum aptal. Yunanistan'ın Hıristiyanlığa tesiri derken tam da o saydıkların aklımdaydı zaten.
>According to Roman myth (inspired by the original Greek myth), it had been foretold that one of the sons of Saturn would overthrow him, just as he had overthrown his father, Caelus. To prevent this, Saturn ate his children moments after each was born.
Çok farklı dinlermiş gibi anlatıyorsun anon, palatine ve aventine'nın hikayesine bak.
>Bunu söyleyen eğitilmez bir geri zekalıyla daha fazla tartışmak istemiyorum. İster önemli olaylar, ister önemli bireyler açısından ölçülsün, tüm dünya tarihi boyunca yaratılan bilim ve teknolojinin %97'sini beyaz ırk bulmuştur, seni proto-hominid bokroachmaymunu. Ve tahmin et ne? Bunu gerçekleştiren ithal ettikleri ecnebi döller değildi.
0'ı bulan beyaz mıydı; barut, yazı ve bunun gibi sayısız icat kimlerindi? Islam'ın altın çağı yalan mıydı yoksa bunlar %3'e mi giriyor? Lütfen sus ve kendini öldür kuduz köpek.
>Yunanlılar felsefelerini oluştururken Mısır uygarlığının bazı metafizik inançlarından faydalanmış olabilirler, ancak felsefe salt bir şekilde bir Yunan faaliyetidir. Mısır'da bir felsefeden söz edilemez. Ayrıca ben Yunan felsefesinde Hint-Avrupai tesiri çok daha fazla görüyorum. Ama spesifik olarak Mısır'dan ne aldıklarını bilmem gerekir, konu hakkında daha detaylı bir şey söyleyebilmem için.
>Felsefe salt bir şekilde Yunan faaliyetidir
>Salt bir şekilde yunan
>Salt
https://www.philosophybasics.com/general_eastern_chinese.html
Hiç olmazsa polden çıkıp herhangi bir felsefe tarihi kitabı oku kek.
>>130033
O zaman icat demeyeceksin, modifikasyon diyeceksin Glasgow maymunu. Prototip'in anlamını bilir misin?

1a9df No.130038

File: 1623520692157-0.png (590.38 KB, 421x724, 421:724, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623520692157-1.png (50.01 KB, 783x537, 261:179, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623520692157-2.png (29.54 KB, 670x261, 670:261, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623520692157-3.png (1.35 MB, 1085x649, 1085:649, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>130020
>Araştırmacılara göre

Hangi araştırmacılara göre be hey beyaz abilerinden südo antropoloji sıçmıklarını ezberleyip burada tekrarlayan eğitimsiz enik? İnkadan toharlara kadar çoğu mumya oksidasyon nedeniyle kızıl ya da kızılımsı kumral saça sahiptir. Yaşamında kumral olan Cermen Osterby adamı da kıpkızıl saça sahip. İkinci Ramses öldüğünde doksan yaşındaydı, rahipler de Ramsesin mumyasına da saçı renkli ve güzel görünsün diye kına yakmışlar. Bilmiyorsan beyaz saça kına yakınca kızıla dönüşür, olay bundan ibaret. Ramsesin mumyasının her yerinde kına izleri bulundu tırnaklarında ve saçlarında da dahil. Zaten bu bütün bilim camiasında bilinen bir gerçek, internetteki haber sitelerinden ve yoncalıda görüp indirdiği resimlerden tarih ve antropoloji öğrenip kendisini anadolulu hısımlarından üstün gören 89 IQ'lu bir tırrık olduğundan mı anlamıyorsun yoksa yoncalı grafikleri dışındaki gerçek veriler işine mi gelmiyor?

>Ayrıca attığın resimde dahi "Apart from individuals in southern Europe and Western Asia" diyor.


Güney Avrupa ve batı asya'daki R1b1a2-V88 oranı 0.5% bile değil ulan aptal tırrık. Taşıyıcılarının hemen hemen hepsi kuzey afrika ve sahrada kümelenmiş bir grup güney avrupa ve batı asya gibi yakın yerlerde bulundu diye beyaz orjinli mi oluyor? Hay ben senin beynini sikeyim.

>"Beyaz" olduklarını sadece Antik Roma ve Yunan medeniyetleri için söylerim.


Aynen o yüzden çağdaş yunanlılar ve italyanlar antik hısımlarından genetik olarak daha beyazlar. :DD Roma'nın İmparatorluk döneminde zengin patrician mahallelerinde bulunan Isola Sacra mezarlığı (nekropolis), Centocelle mezarlığı ve Monterotondo mezarlıklarından çıkan örneklerin hepsi genetik olarak ya güney İtalyanlarına yakın ya da adalı yunanlara yakın. Hepsi de gayet kara kuru akdenizli tipler. Bugünün kuzey italyanları cermen etkisinden eski romalılara uzaklar.

>Mısır, İnka, vs. için sadece "fair featured" diyebilirim.


Kanıt mavi gözlü heykel, oksidize mumyalar mı? :DD Ayrıca götten salladığın saçmalıklar gerçek veriler ile yanlışlanınca "fair featured" diye kıvırman gözümden kaçmadı. Kendini öldür.


Ha siktir git haplogrupları ve antropolojiyi doğru düzgün kaynaklardan öğren de haber sitelerinden ve pol'den gördüğün ekranvuruşlarını kanıt olarak atıp da burada kendini rezil etme, olur mu abisi? Senin gibi eğitimsiz t eniklerinin bokunu temizlemekten gına geldi.

73375 No.130039

File: 1623520738818.jpg (11.89 KB, 301x289, 301:289, 1401054136856.jpg) ImgOps Google

>>130034
>Gerçekten inanamıyorum, gerçekten.
>I can't, I just can't right now. I just can't.

Fag.

>Çeviri: Cultured Thug'ın dediği her şey doğru değilmiş, bir yerim yandı.


Cultured Thug izlemiyorum ama o YouTube'da şu Üçüncü Pozisyon/Faşist siyaseti savunan adam değil mi? Konuyla ne alakası var? O uyduruk ağaç oyma matbaasını ciddi ciddi Avrupa'nın matbaa makinasına karşı savunacağını yemin ederim düşünmedim. Otomobile karşı at evcilleştirmesini savunman gibi.

>0'ı bulan beyaz mıydı; barut, yazı ve bunun gibi sayısız icat kimlerindi? Islam'ın altın çağı yalan mıydı yoksa bunlar %3'e mi giriyor? Lütfen sus ve kendini öldür kuduz köpek.


Kek gerçekten güldüm. Hem delil olarak sunduğun şeylere hem de sinirli tavrına. Gerçekliğin çölüne hoş geldin, bak bakalım kaçı gayri-beyaz zihnin ürünü:

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/11/innovations-list/309536/

>Hiç olmazsa polden çıkıp herhangi bir felsefe tarihi kitabı oku kek.


Full cringe. Çin'de ve Hindistan'da gerçekleşen felsefe değil, bilgelik gelenekleridir. Felsefenin anlamını öğren, logostan mitosa geçiş nedir, onu öğren.

>O zaman icat demeyeceksin, modifikasyon diyeceksin Glasgow maymunu. Prototip'in anlamını bilir misin?


Yukarıda dediğim hala geçerli.

f5ddc No.130043

File: 1623521948865.jpeg (26.25 KB, 550x481, 550:481, images - 2021-06-12T21185….jpeg) ImgOps Google

>Cultured Thug izlemiyorum ama o YouTube'da şu Üçüncü Pozisyon/Faşist siyaseti savunan adam değil mi? Konuyla ne alakası var? O uyduruk ağaç oyma matbaasını ciddi ciddi Avrupa'nın matbaa makinasına karşı savunacağını yemin ederim düşünmedim. Otomobile karşı at evcilleştirmesini savunman gibi.
Evet telefonu da Steve Jobs icat etti kek.
>Kek gerçekten güldüm. Hem delil olarak sunduğun şeylere hem de sinirli tavrına. Gerçekliğin çölüne hoş geldin, bak bakalım kaçı gayri-beyaz zihnin ürünü
Kümülatif ne demek bilir misin? Teknoloji ilerledikçe -belli bir sınırda plateu'ya giriyor da- ilerleme hızı artar. Neden sence, insanlar daha zeki olduğundan mı yoksa belirli temellere sahip olduklarından mı? Ki önemli olan icatlarin niceliği değil niteliği; atıyorum Gutenberg, Graham Bell'den bin kat daha önemli bir insan. Keza sabanı bulan, ilk tekerliği yapan, ateşi bulan kişiler bilgisayarı icat eden kişilerden çok daha etkilemiştir dünyayı. O yüzden barutu ya da yazıyı sırf Nordik birisi bulmadı diye küçümsen aşırı komik bir durum.
>Full cringe. Çin'de ve Hindistan'da gerçekleşen felsefe değil, bilgelik gelenekleridir. Felsefenin anlamını öğren, logostan mitosa geçiş nedir, onu öğren.
>Felsefe ben ne dersem odur
Bu tartışılabilir bir şey değil anon.

f5ddc No.130045

>>130043
O yüzden barutu ya da yazıyı sırf Nordik birisi bulmadı diye küçümsemen aşırı komik bir durum.*

73375 No.130046

>>130038
>Hangi araştırmacılara göre be hey beyaz abilerinden südo antropoloji sıçmıklarını ezberleyip burada tekrarlayan eğitimsiz enik?

Bunlar:

>İnkadan toharlara kadar çoğu mumya oksidasyon nedeniyle kızıl ya da kızılımsı kumral saça sahiptir. Yaşamında kumral olan Cermen Osterby adamı da kıpkızıl saça sahip. İkinci Ramses öldüğünde doksan yaşındaydı, rahipler de Ramsesin mumyasına da saçı renkli ve güzel görünsün diye kına yakmışlar. Bilmiyorsan beyaz saça kına yakınca kızıla dönüşür, olay bundan ibaret. Ramsesin mumyasının her yerinde kına izleri bulundu tırnaklarında ve saçlarında da dahil.


https://www.smh.com.au/technology/some-ancient-egyptians-were-natural-blondes-20160426-gof9hn.html

>Dr Davey also used hair with henna on it, given this was used as a dye by the ancient Egyptian embalmers including those who worked on Ramesses II following his death, aged 90.


>When the samples were removed from the salty powder, they appeared unchanged. To confirm this, Dr Davey called on the expertise of Gale Spring at RMIT who carried out microscope analysis – which showed no change.


>"The general public and a lot of egyptologists think that the ancient Egyptians had very dark brown or black hair," Dr Davey said. "But this shows there were fair-haired Egyptians."


Makale açık renkli saçın nadir olduğunu söylüyor ama Mısırlılarda bulunduğu ispatlandığına göre, daha önce mumyalaşma süreci sebebiyle oluştuğu sanılan açık renkli saçlar doğal olarak öyle olan saçlar olabilir.

>Güney Avrupa ve batı asya'daki R1b1a2-V88 oranı 0.5% bile değil ulan aptal tırrık. Taşıyıcılarının hemen hemen hepsi kuzey afrika ve sahrada kümelenmiş bir grup güney avrupa ve batı asya gibi yakın yerlerde bulundu diye beyaz orjinli mi oluyor? Hay ben senin beynini sikeyim.


Wikipedia bunu diyor, internetteki makalelerden bazıları bunu söylemiyor.

>Aynen o yüzden çağdaş yunanlılar ve italyanlar antik hısımlarından genetik olarak daha beyazlar. :DD


Öyleler mi? Senin sunduğun örneklere (eğer geçerlilerse bile) ben de karşı örnekler sunabilirim.

>Kanıt mavi gözlü heykel, oksidize mumyalar mı? :DD Ayrıca götten salladığın saçmalıklar gerçek veriler ile yanlışlanınca "fair featured" diye kıvırman gözümden kaçmadı. Kendini öldür.


Mısırlılar yine (en azından kısmen) Nordik fenotipli bir üst sınıfa sahip olmuş olabilir, ama İnka mumyaları için bunu düşünmüyorum. Amerindian Mongoloid etkileri göstereceklerdir.

>Ha siktir git haplogrupları ve antropolojiyi doğru düzgün kaynaklardan öğren de haber sitelerinden ve pol'den gördüğün ekranvuruşlarını kanıt olarak atıp da burada kendini rezil etme, olur mu abisi? Senin gibi eğitimsiz t eniklerinin bokunu temizlemekten gına geldi.


Tamam k*rtbok.

73375 No.130048

>>130043
>Evet telefonu da Steve Jobs icat etti kek.

Ne?

>Kümülatif ne demek bilir misin? Teknoloji ilerledikçe -belli bir sınırda plateu'ya giriyor da- ilerleme hızı artar. Neden sence, insanlar daha zeki olduğundan mı yoksa belirli temellere sahip olduklarından mı? Ki önemli olan icatlarin niceliği değil niteliği; atıyorum Gutenberg, Graham Bell'den bin kat daha önemli bir insan. Keza sabanı bulan, ilk tekerliği yapan, ateşi bulan kişiler bilgisayarı icat eden kişilerden çok daha etkilemiştir dünyayı. O yüzden barutu ya da yazıyı sırf Nordik birisi bulmadı diye küçümsen aşırı komik bir durum.


Kesinlikle kümülatif bir etki söz konusu ama durum bununla açıklanmaya yeterli değil. Aşırı bir örnek ama zencilere bugün bildiğimiz her şeyi öğret ve onlardan asla aynı başarıyı bekleyemezsin.

>Bu tartışılabilir bir şey değil anon.


İyi tamam sen felsefe diyebilirsin ama bil ki birçok filozof Doğu'nun geleneğini bir felsefe olarak görmüyor. Beni de ikna etmiş bulunuyorlar. Doğu'nun düşünceleri geleneğe fazla gömülü ve dolayısıyla bir felsefeden çok bilgelik geleneğine benziyor.

277dc No.130049

antik mısırın, yunanistanın, hititlerin, mezopotamyanın b*yaz olduğunu iddia eden polcu enikler o dönemler nordiklerin bok içinde yaşadığını nasıl açıklıyor merak ettim.

beyazlar prusya kurulana kadar kahverengi adamın (ispanyol/türk/italyan/yunan) kulu ve kölesi idiler. beyazlar için medeniyetin başlangıcı prusyadır. prusyanın hepsi nordik falan da değildir. en başarılı almanların saçı hep siyah olmuştur.

f5ddc No.130050

File: 1623524518931.jpeg (29.07 KB, 554x554, 1:1, images - 2021-06-12T22014….jpeg) ImgOps Google

>>130048
>Ne?
Fazla iyi bir benzetme değil de Gutenberg gibi Steve Jobs da zaten icat edilmiş bir şeyi modifiye ederek yeni modelin eski modelden çok daha popüler olmasını ve toplumu aşırı derecede etki etmesini sağladılar. Iyi bir benzetme değil, çünkü Steve Jobs'tan önce de telefon popülerdi ama telefonun günümüzde toplum üzerindeki kontrol potansiyelini mümkün kılan Steve Jobs; ama bu telefonun mucidi yapmadı bunu.
Anlatmaya çalıştığım şey tıpkı barut gibi çinlilerin icat ettiği şeyleri düzgün kullanamaması; gutenberg zaten var olan bir şeyi eskisinden daha optimal bir şekilde dizayn etti tüm olay bu.
>Kesinlikle kümülatif bir etki söz konusu ama durum bununla açıklanmaya yeterli değil. Aşırı bir örnek ama zencilere bugün bildiğimiz her şeyi öğret ve onlardan asla aynı başarıyı bekleyemezsin
Zaten beklemiyorum, bu tiraddaki kimse beyazların son yüzyıllardaki performansını reddetmiyor.
>İyi tamam sen felsefe diyebilirsin ama bil ki birçok filozof Doğu'nun geleneğini bir felsefe olarak görmüyor. Beni de ikna etmiş bulunuyorlar. Doğu'nun düşünceleri geleneğe fazla gömülü ve dolayısıyla bir felsefeden çok bilgelik geleneğine benziyor.
Whitehead
>>>130049
>en başarılı almanların saçı hep siyah olmuştur.
Max Stirner gibi mi?

1a9df No.130054

File: 1623525133620-0.png (4.43 MB, 2406x1985, 2406:1985, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623525133620-1.png (41.63 KB, 470x440, 47:44, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623525133620-2.png (92.3 KB, 1335x459, 445:153, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>130046
>https://www.smh.com.au/technology/some-ancient-egyptians-were-natural-blondes-20160426-gof9hn.html

Kadın zaten benim dediğimi demiş. İkinci Ramsesin "kızıl" saçının doğal olmadığını yanlışlamıyor bu. Daha geçen postunda ramsese ve bütün açık saçlı mumyalara beyaz demiştin, şimdi de sadece "bazılarının" doğal sarışın olabileceğini söyleyen makale atıyorsun. Sarışınlık zaten melanezyalılarda bile var, önemli olan yaygınlığı, 100 tane esmer mumya varsa sadece 1 tane gerçek sarışın mumya vardır. 1 tanesinin sarışınlığı ispatlanınca hepsi sarışın olmuyor. Kıvır anam kıvır.

>Wikipedia bunu diyor, internetteki makalelerden bazıları bunu söylemiyor.

Boklu haber siteleri ve pol'deki chart'lardan başka bir bok bilmeyen bir t virüsü olduğun için wikipedia attım. Al bunları da yanlışla:

https://indo-european.eu/2018/02/r1b-v88-migration-through-sardinia-into-green-sahara-corridor-and-the-afroasiatic-connection/

>R-V88 has been observed at high frequencies in the central Sahel (northern Cameroon, northern Nigeria, Chad and Niger) and it has also been reported at low frequencies in northwestern Africa [37]. Outside the African continent, two rare R-V88 sub-lineages (R-M18 and R-V35) have been observed in Near East and southern Europe (particularly in Sardinia)[30, 37, 38, 39]. Because of its ethno-geographic distribution in the central Sahel, R-V88 has been linked to the spread of the Chadic branch of the Afroasiatic linguistic family [37, 40].


https://www.nature.com/articles/ejhg2009231

>Öyleler mi? Senin sunduğun örneklere (eğer geçerlilerse bile) ben de karşı örnekler sunabilirim.


Al abisi hadi sun bakalım karşı örnek. Görelim Roma'nın aristokratik sınıfı Nordikmiymiş yoksa değil miymiş.

İnternetteki neo-nazici nordisist embesillerin sıçtığı her boka inanan kıllı ve anemiden solmuş, bulgurla beslenen skinnyfat t bedeninin taşıdığı kafatasının içindeki bok parçasını eğitebilmek için daha kaç tane kanıt sunmam lazım?

>k*rtbok

Tamam nazi özentisi yamtar. Poldeki abilerinin gözüne girmeye devam et. Tc bayrağını gördüklerinde sana roach diyecekler ve her zaman ki gibi gelip burada ya da plebbit.com/r/bokistan'da ağlayacaksın "yow t*rkleri niye sevmiyorlar youw bütün dünya bize düşman" diye. Omurgasız t köpeği seni. :DD

73375 No.130055

File: 1623525511640.png (42.92 KB, 995x241, 995:241, Plato swarthy vs. white.PNG) ImgOps Google

>>130049
>antik mısırın, yunanistanın, hititlerin, mezopotamyanın b*yaz olduğunu iddia eden polcu enikler o dönemler nordiklerin bok içinde yaşadığını nasıl açıklıyor merak ettim.

Şahsen o saydıklarının hepsinin beyaz olduğunu düşünmüyorum, sadece Yunanlar ve Romalıların üst sınıfı, ve dünyanın bazı uygarlıklarının üst sınıfı da açık renkli saç, göz, ve tene sahip olmuş olabilir. Bok içinde yaşamıyorlardı, sadece barbardılar. Onların Hint-Avrupai psikolojisi ve sosyal organizasyonu, Batı'yı zirveye taşıyan temel özelliktir.

>en başarılı almanların saçı hep siyah olmuştur.


Belki kahverengi ama siyah saç çıkmaz Alman'dan.

47d23 No.130057

>>130055
Ya yeter kaç gündür kafamızı siktin ırk mırk diye. Tamam beyazsın, üstünsün zekisin orospu çocuğu.

73375 No.130060

File: 1623526967502-0.jpg (55.65 KB, 740x400, 37:20, 1687502449535.jpg) ImgOps Google

File: 1623526967502-1.png (835.32 KB, 1080x1540, 54:77, 1506179434582.png) ImgOps Google

File: 1623526967502-2.jpg (1.02 MB, 1473x1452, 491:484, 1521732721309.jpg) ImgOps Google

File: 1623526967502-3.png (29.02 KB, 600x1224, 25:51, 1521740645828.png) ImgOps Google

File: 1623526967502-4.jpg (3.79 MB, 2103x9389, 2103:9389, 1572294534523.jpg) ImgOps Google

File: 1623526967502-5.png (1.65 MB, 1200x1731, 400:577, 1586530867169.png) ImgOps Google

>>130054
>Daha geçen postunda ramsese ve bütün açık saçlı mumyalara beyaz demiştin

Ramses hakkında hiçbir şey söylemedim. Açık saçlı mumyaların sanıldığından çok bir sayısı doğal olarak öyle olabileceğini düşünüyorum. Diğer postunda heykellerde filan mavi göz motifini önemsemeden geçmişsin, ama bence bu o uygarlıklarda bu fenotipin bulunduğunu ve önemsendiğini gösteriyor. Ayrıca günümüzde de bu fenotip çok seviliyor.

>Boklu haber siteleri ve pol'deki chart'lardan başka bir bok bilmeyen bir t virüsü olduğun için wikipedia attım. Al bunları da yanlışla:


Haplogrup konusunda beni ikna ettin. Haklısın, daha öncesi izlenimim yanlıştı.

>Öyleler mi? Senin sunduğun örneklere (eğer geçerlilerse bile) ben de karşı örnekler sunabilirim.


Zaten attığım resimleri tekrar atmayı sevmem ama al.

>İnternetteki neo-nazici nordisist embesillerin sıçtığı her boka inanan


Eğer çağdaş boktenli her ülke bir bokçukuru olmasaydı, ten rengi, IQ, ve suç arasında bir korelasyon bulunmasaydı, ve testosteronun IQ'yu bastırdığı bilinmeseydi, onlara inanmam daha güç olurdu.

>Tamam nazi özentisi yamtar.


Bunu kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun.

>Poldeki abilerinin gözüne girmeye devam et. Tc bayrağını gördüklerinde sana roach diyecekler ve her zaman ki gibi gelip burada ya da plebbit.com/r/bokistan'da ağlayacaksın "yow t*rkleri niye sevmiyorlar youw bütün dünya bize düşman" diye. Omurgasız t köpeği seni. :DD


Böyle şeylerle alakam yok. Ben sadece ırkçıyım ve konuyu olabildiğimce tarafsız değerlendirmeye çalışmam, bana beyazların nispeten herkese her önemli yönden üstün olduğu düşüncesine itiyor, hepsi bu.

73375 No.130061

File: 1623527080762.png (144.94 KB, 876x768, 73:64, 1562932167241.png) ImgOps Google

>>130057
Söylenecek şey arama Anadoloid, hoşuna gitmiyorsa girme tirada. Bu tahtada ne boktan şeyler dönüyor gıkımı çıkartmıyorum.

1a9df No.130066

File: 1623529096973-0.png (982.09 KB, 800x534, 400:267, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623529096973-1.png (668.94 KB, 640x480, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623529096973-2.png (46.99 KB, 605x611, 605:611, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623529096973-3.png (106.16 KB, 605x1424, 605:1424, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623529096973-4.png (659.25 KB, 640x709, 640:709, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623529096973-5.png (326.2 KB, 684x454, 342:227, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623529096973-6.png (581.2 KB, 602x425, 602:425, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623529096973-7.png (1.68 MB, 1393x442, 1393:442, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>130060
>Diğer postunda heykellerde filan mavi göz motifini önemsemeden geçmişsin, ama bence bu o uygarlıklarda bu fenotipin bulunduğunu ve önemsendiğini gösteriyor.

Resim ilintilideki Mısırlılar beyaz mı sence.

Mavi göz = beyaz mı? Mavi gözün ilk kara tenli Loschbour ve Cheddar adamlarının da dahil olduğu WHG grubunda bir mutasyon olarak çıktığına hiç değinmeyeceğim.

Etnogenez biliyor musun bilmiyorum ama WHG'nin açılımı = Western Hunter Gatherer. Hani şu ilk Hint Avrupalıların kesip biçtiği avcı toplayıcı ve tarımcı proto-avrasyalı kavimler.

İlk chart çoğunlukla globular amphora gibi ortadoğu orjinli tarımcı kültürlerinden toplanan örnekler, çoğu sarışın ve mavi gözlü.

İkinci chart ise Pit grave, Afanesevo, Yamnaya gibi Proto-Hint-Avrupa kültürlerinden toplanan örnekler. Yani sana göre ilk beyazlar, hani şu roma ve yunana beyaz ruhunu verenler dediğin topluluk.

Proto Hint-Avrupalılar bomboktenliydi. Kavkaz ve Mongoloid karışımıydılar.

>önemsendiğini


Konumuzla ilgisi yok bunun, soldan sağa attığın iki resimin de. Beyaz ten = temizlik ve şirinlik olarak görülür, ama aynı zamanda feminenlik alameti olarak da görülür. Kara erkeklerin seks turizmi için avrupa, Beyaz kadınların ise güney ülkelerini tercih etmesi tesadüf değil.

>Zaten attığım resimleri tekrar atmayı sevmem ama al.


Bu hiçbir şeyi açıklamıyor. Yunanların ışık ve bilgelik ile özdeşleşmiş tanrıçaları atenayı bembeyaz ve sarışın olarak betimlemesi yahut disneyin herkülü sarışın yapması beyaz olduklarını kanıtlamıyor. 1 tane sarışın yunanlı mozaiğe 10 tane esmer yunanlı mozaiği var.

Ayrıca Roma imparatorlarının sarışın olması (ki güvenilir kaynak bile değil, "Gri ve mor gözlü" diyen Pliny ve Malalas gibi Antik yazarların hepsi abartmayı amma çok severler.) Hadi bunları geç, sen aristokratik sınıf diyorsun, oradaki imparatorların Augustus hariç HİÇBİRİ aristokratik sınıfa dahil değil, çoğu asker, tüccar, hatta çoban geçmişlere sahip.

Bu arada belirteyim o Roma imparatorlarının göz renklerini açıklayan chart'ın yarısını oluşturan Ioannis Malalas bu imparatorlardan 500 sene sonra yaşamış biri. Güvenilirliğini sen çöz işte.

>boktenli her ülke bir bokçukuru olmasaydı


Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Malezya gibi ülkelere de aynısını. Olay "beyazlık, aryan ruhu" gibi pol'ün sıçtığı bilimsellikten uzak ezoterik saçmalıklar değil. Bu mantık doğru olsa doğu avrupalılar da üstün olurdu.

1a9df No.130070

File: 1623530038921.png (910.13 KB, 724x427, 724:427, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>130066
>Bu mantık doğru olsa doğu avrupalılar da üstün olurdu.

Buna ek olarak 6. yy'dan 15. yy'a kadar insan başarısının tekelinin tamamen İslam dünyası, Çin ve Hindistan'da bulunmasını nasıl açıklıyorsun? 1000 yıllık bir süreçte Avrupa'da (Bizans ve İtalyan şehirleri hariç) HİÇBİR gelişimin ve üretimin olmaması beyazların low IQ ve aşağılık olmasından oluyor senin mantığına göre. Bugün bilimsel yöntemin var olmasını sağlayan üniversite, ansiklopedik sözlük, pozitif bilimlerin oluşumu, ve daha saymayacağım Mısır'dan Orta Asya'ya kadar uzanan coğrafyadaki medreselerde yetişmiş, Antik Yunan medeniyetinin sırlarını muhafaza edip avrupalı hristo barbarlarından koruyup rönesansın tohumlarını ekmiş alimler hepsi İslam dünyasının eseri. Müslolar eflatunu ve aristoyu tartışıp üzerine commentary yazarken zamanında avrupalıların teknolojik ve medeniyet hususunda en gelişmişi sayılan Bizanslılar kilisede ikon kırmak ve dinî olmayan müzikleri yasaklamakla meşguldü.

f5ddc No.130073

>>130070
Onlar da nordik fenotipe sahipti. Nordik fenotipe sahip olmayanlar da bilimsel ve teknolojik ilerlemeye %3'lük kısmı kadar katkıda bulunmuşlardır.

f5ddc No.130074

>>130073
genotip*

73375 No.130081

>>130066
>Konumuzla ilgisi yok bunun, soldan sağa attığın iki resimin de.

Olması mümkün. Eğer daha çok önemseniyorlardıysa toplumun üst katmanında daha çok görüleceklerdir. Bugün bile her boktenli ülkede bir "pigmentokrasi" mevcut. Üst sınıf daha fair featured ve nüfusun geri kalanı tarafından imreniliyor.

>Yunanların ışık ve bilgelik ile özdeşleşmiş tanrıçaları atenayı bembeyaz ve sarışın olarak betimlemesi


Tek bağlantının bu olduğunu düşünmüyorum.

>yahut disneyin herkülü sarışın yapması beyaz olduklarını kanıtlamıyor.


O resmin altındakini okuyacaktın.

>Hadi bunları geç, sen aristokratik sınıf diyorsun, oradaki imparatorların Augustus hariç HİÇBİRİ aristokratik sınıfa dahil değil, çoğu asker, tüccar, hatta çoban geçmişlere sahip.


Doğru değil. Çoğu üst sınıf, zengin veya patrician ailelere doğma.

>Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Malezya gibi ülkelere de aynısını. Olay "beyazlık, aryan ruhu" gibi pol'ün sıçtığı bilimsellikten uzak ezoterik saçmalıklar değil. Bu mantık doğru olsa doğu avrupalılar da üstün olurdu.


Onlar o kadar melanin zengin değil ve yüksek IQ'lar. Doğu Avrupalılar da Batı'lı kuzenlerine kıyasla az başarılı olsalar da, yine de gayri-beyaz Kafkasoidlerden çok daha başarılılar. Aynı zamanda o bahsettiğin Hint-Avrupai genetik unsur, onlar da daha az bulunuyor. Bunu muhtemelen biliyorsundur.

>>130070
İslam'da o dönemi tetikleyen zaten Antik Yunan'ın daha önceki uğraşılarıydı ama. Bu mirası alıp çok daha ilerisine taşıyamadı sonuçta Müslüman dünya. Bizanslıların o dönem bile kendilerini Müslümanlardan üstün gördüklerine dair bir şey okumuştum bir kitapta ama iki saattir bulamadım.

73375 No.130084

File: 1623534688836.png (177.48 KB, 869x897, 869:897, Aryan India.PNG) ImgOps Google

>>130066
Ayrıca proto-Hint-Avrupalıların antropolojik özellikleri hakkında söylediklerin ilginç, ama Hint-Avrupalılar fethettikleri yerlerde kendilerini her zaman açık renkleriyle yerli halktan ayırıp, onlarla karışmamak için kast sistemleri kurdular.

1a9df No.130087

File: 1623536471024-0.png (229.84 KB, 625x546, 625:546, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623536471024-1.png (98.89 KB, 800x581, 800:581, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>130081
>Eğer daha çok önemseniyorlardıysa toplumun üst katmanında daha çok görüleceklerdir. Bugün bile her boktenli ülkede bir "pigmentokrasi" mevcut. Üst sınıf daha fair featured ve nüfusun geri kalanı tarafından imreniliyor.

Beyazlık = daha çekici göründüğü için osmanlı gibi beyaz karı ala ala beyazlaşmış olabilirler, lakin ne antik mısırın, ne romanın ne de yunanın aristokratik kesiminin nordik olduğunu kanıtlamıyor. Bu daha çok lookism konusu. Ama senin "aryan ruhu" kisvesindeki bahsettiğin şeyler deli saçması.

>Tek bağlantının bu olduğunu düşünmüyorum.

Osiris'in yeşil olarak tasvir edilmesi, Amun'un mor olarak tasvir edilmesi, Nut'un mavi olarak tasvir edilmesi antik mısırlıları mavi yeşil mor tenli olduklarını mı ima edecek? Mitolojide abartı boldur, tanrılar insanlardan farklı oldukları için onları insanlardan farklı yapan özellikleri öne çıkartılır. Hindular tanrıları gibi mavi mi?

>Doğru değil. Çoğu üst sınıf, zengin veya patrician ailelere doğma.

Titus, Vespasian, Domitian, Nerva, Caligula patrician değil. Hepsi ya köylü ya da subay sınıfından. Marcus Aurelius ve oğlu commodus'un soyu ve sınıfı belli değil. Tiberius, Caligula, Claudius, Nero
zaten evlatlık. Trajan ve Hadrian zaten ispanya'dan gelme asker-kolonici sınıfından.

>Onlar o kadar melanin zengin değil ve yüksek IQ'lar

Yine de boktenliler.

>Doğu Avrupalılar da Batı'lı kuzenlerine kıyasla az başarılı olsalar da, yine de gayri-beyaz Kafkasoidlerden çok daha başarılılar.

Slovakların, Ukraynalıların, Sırpların, Makedonların, Bulgarların, Boşnakların ve hırvatların Türkolardan ya da araplardan yahut farslardan ve orta asyalılardan herhangi bir anlamda daha başarılı olduklarını sanmıyorum.

>Aynı zamanda o bahsettiğin Hint-Avrupai genetik unsur, onlar da daha az bulunuyor. Bunu muhtemelen biliyorsundur.

Yine sallıyorsun. "Hint-Avrupai" genetik unsur Doğu Avrupalılarda Batı Avrupalılardan daha fazla bulunuyor. Ayrıca orjinal Hint-Avrupa marker'ı sayılan R1a doğu avrupada peak'liyor.

>İslam'da o dönemi tetikleyen zaten Antik Yunan'ın daha önceki uğraşılarıydı ama.

Hayır, islam medeniyeti daha önce var olan iran medeniyetinin üzerine senkretist eklemeler yapılmış halidir, bu eklemelerden birisi de grek medeniyeti.

>Bu mirası alıp çok daha ilerisine taşıyamadı sonuçta Müslüman dünya.

Nasıl çok daha ilerisine taşıyamadı? Bugün pozitif bilim varsa cabir bin hayyan sayesinde var, üniversiteler varsa aristocu islam-alimleri yüzünden var, bilimsel eğitim varsa Thomas Aquinas'ın islam dünyasından gördüğü aristoyu kilisenin boktan kalıplarına göre eğip büküp skolastik akımı başlattığı için var, antik yunanın yazı geleneğinin ve şehir kültürünün devamı varsa islam yüzünden var. İslamın altın çağı olmasaydı o miras hiç yaşamayacaktı daha nereye kadar ileriye taşısın. Ha mongollar olmasaydı 15. yüzyılda rönesans islam dünyasında da başlardı matbaa islam dünyasında da icat edilirdi, orası ayrı konu.

1a9df No.130088

>>130084
Sadece hindistanda oldu bu olay. Hindistanı geç tunç çağında işgal eden hint-avrupalılar avrupalılara dillerini veren hint-avrupalılardan farklıydı. Zaten aralarında 2000 yıl var neredeyse. Hindistanı işgal eden sintaşta-andronovo kültürü melez bir topluluktu, globular amphora, yamnaya ve corded ware kültürlerinin sentezi idiler.

73375 No.130099

File: 1623540054286.jpg (609.33 KB, 1032x780, 86:65, 1484853628671.jpg) ImgOps Google

>>130087
>Ama senin "aryan ruhu" kisvesindeki bahsettiğin şeyler deli saçması.

Hayır değil. Bunu daha sonra açabilirim ama bugün değil.

>Osiris'in yeşil olarak tasvir edilmesi, Amun'un mor olarak tasvir edilmesi, Nut'un mavi olarak tasvir edilmesi antik mısırlıları mavi yeşil mor tenli olduklarını mı ima edecek? Mitolojide abartı boldur, tanrılar insanlardan farklı oldukları için onları insanlardan farklı yapan özellikleri öne çıkartılır. Hindular tanrıları gibi mavi mi?


Tabii ki de değil, ama her şeyi sembolik anlamamak gerek, özellikle bu beyaz tanrıları siyah yaratıklarla mücadele ederken anlatan bir halk, aynı zamanda esmer yerlilere karşı savaşmış bir halksa.

>Titus, Vespasian, Domitian, Nerva, Caligula patrician değil. Hepsi ya köylü ya da subay sınıfından. Marcus Aurelius ve oğlu commodus'un soyu ve sınıfı belli değil. Tiberius, Caligula, Claudius, Nero

zaten evlatlık. Trajan ve Hadrian zaten ispanya'dan gelme asker-kolonici sınıfından.

Dediğin her şeye katılmıyorum ama neyse.

>Slovakların, Ukraynalıların, Sırpların, Makedonların, Bulgarların, Boşnakların ve hırvatların Türkolardan ya da araplardan yahut farslardan ve orta asyalılardan herhangi bir anlamda daha başarılı olduklarını sanmıyorum.


Matematik ve bilimde birçok Slav isim var. Sanatta da öyle (Dostoyevski, Tolstoy, Tschaikovsky vs.). Hadi Fars neyse de Türk ve Arap için aynı şey söylenemez.

>Yine sallıyorsun. "Hint-Avrupai" genetik unsur Doğu Avrupalılarda Batı Avrupalılardan daha fazla bulunuyor. Ayrıca orjinal Hint-Avrupa marker'ı sayılan R1a doğu avrupada peak'liyor.


Doğu Avrupa deyince aklım sadece Balkanlara gitti. Dediğin doğru.

>Hayır, islam medeniyeti daha önce var olan iran medeniyetinin üzerine senkretist eklemeler yapılmış halidir, bu eklemelerden birisi de grek medeniyeti.


Onların Altınçağını yaratan tamamen fetihleriyle çöktükleri uygarlıkların entelektüel mirasıydı, yani kendi ırksal dehaları değildi.

>Nasıl çok daha ilerisine taşıyamadı?


Ellerine geçirdiklerini korudular ama kendileri hiçbir zaman Yunanlılar kadar orijinal olamadılar. Yaptıkları Yunanlılardan nitelikler farklılıklar da gösteriyordu. Mesela Öklid matematiği, bugün de matematiğin esas karakterini oluşturan kanıtlama üzerine kurulu iken, Müslüman matematikçiler ise daha çok işe yarayan formüller bulup bunları kanıtlamaya pek uğraşmadılar.

>varsa islam yüzünden var.


Daha az katılamazdım buna. Her ne gerçekleştiyse İslam'a rağmen gerçekleşti. İslam bir medeniyetsel yavaşlatıcıdır.

Yatıyorum, yarın bakarım ne yazılırsa.

62067 No.130181

>>130088
PHA topluluklarının Batı forslamasındaki gibi renkli gözlü ve sarışın oldukları yönündeki iddialar elimizdeki verilerle örtüşmüyor. Siyah saçlı ve koyu renkli gözlüler. Tenleri açık, ama modern İskandinav seviyesinde beyaz değiller, buğday tenliler. Güçlü bir kemik yapıları var ve boyları uzun. Günümüz Kafkasyalılarına yakın fenotipte olmaları muhtemel. CWC, Sintaşta ve Andronovo gibi daha geç Hint Avrupa gruplarında yaygınlaşan sarışınlık büyük ihtimalle o dönemde zaten halihazırda sarışın olan ve Hint Avrupalı olmayan bir grup Avrupa çiftçisiyle karışımla alakalı.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]